عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی اثر 4و 8 هفته تمرین تناوبی هوازی با شدت متوسط بر مقادیر مقادیر مالون دی آلدهید تحریک شده با هموسیستئین و میزان سوپر اکسید دیسموتاز درهیپوکمپ پشتی رتهای نر بوده است . بدین منظور 104 سر موش با وزن 40 ±300 گرم به طور تصادفی به دو گروه شامل طرح مطالعه مقدماتی ( برای تعیین دوز موثر هموسستئین یعنی 0/1 ، 0/2 ، 0/3 و 0/6 مولار بر تغییرات فرسایشی مغز واختلالات حافظه با استفاده از آزمون شاتل باکس) و طرح مطالعه اصلی وزیر گروه های مربوطه دسته بندی شدند. موش های ...

هدف از این مطالعه بررسی اثر داروی گیاهی AngiparsTM بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در موش های سوری نر و مقایسه ی آن با ویتامین E می باشد . جهت القای پیری ، دی گالاکتوز با دوز 500mg/kg به مدت 6 هفته به آب خوراکی موشها اضافه گردید . موش های سوری نر به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم گردیدند : گروه دریافت کننده ی دی گالاکتوز ( دی گالاکتوز 500mg/kg به مدت 6 هفته ) ، گروه کنترل مثبت ( دی گالاکتوز 500mg/kg به مدت 6 هفته + ویتامین ای 200mg/kg/day تزریق داخل صفاقی به مدت 4 هفته ) ، ...

فعاليتهاي بدني شديد شرايطي را ايجاد مي‌كنند كه اغلب با افزايش توليد گونه‌هاي فعال اكسيژن و راديكالهاي آزاد در بافتهاي مختلف و پلاسما همراه است، مكملهاي آنتي اكسيداني ممكن است در كاهش فشار اكسايشي ناشي از فعاليتهاي بدني شديد مفيد واقع شوند. در پژوهش حاضر هدف بررسي تأثير مصرف نوشيدني كاكوتي بر شاخص‌هاي استرس اكسايشي متعاقب يك جلسه تمرين وامانده ساز بود(1,2,4,5) روش شناسي: به اين منظور 17 نفر از دانشجويان دختر غير ورزشكار سالم (میانگین سنی4±22 و قد 5± 163 و وزن 4± 63 ( بصورت در ...

گیاهان بومی مناطق گرمسیری از قبیل کدوئیان نسبت به سرما حساس هستند و از آن آسیب می‌بینند. در این مطالعه امکان افزایش مقاومت به تنش سرمازدگی نشاء‌های خیار با کاربرد کاتکین و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ارزیابی شده است. در آزمایش اول تیمار کاتکین با سه روش کاربرد بذری، کاربرد خاکی و اسپری برگی در چهار غلظت 0، 1، 2 و 4 میلی‌مولار اعمال شد. پس از انجام تیمار‌ها نشاءها در معرض سرمازدگی (5 ساعت دمای 3 درجه سانتی‌گراد) به مدت 5 روز قرار گرفتند. آزمایش دوم طرح آزمایشی بلوک‌های کاملاً ت ...

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ دکمه‌ای آگاریکوس بیسپوروس با و بدون پربیوتیک بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی، آزمایشی با استفاده از126 قطعه جوجه خروس گوشتی از سویه تجاری راس 308 در 18 واحد آزمایشی (هر واحد آزمایشی شامل 7 جوجه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو سطح پربیوتیک (صفر و توصیه شده شرکت تولید کننده) و سه سطح ضایعات قارچ (صفر، 3 درصد و 6 درصد) به روش فاکتوریل به مدت 5 هفته با جیره آزمایشی انجام شد. در این آزمایش 6 تیمار و 3 تکرار اعمال شد. در پایان دوره ...

دویست و بیست قطعه جوجه‌ی نر یکروزه نژاد راس (308) به طور تصادفی در 5 گروه به منظور بررسی اثرات مصرف 27/4 میلی‌گرم نیترات سدیم یا سطوح مختلف صفر، 0/2، 0/4 و 0/6 درصد عصاره‌ی آویشن در آب آشامیدنی حاوی نیترات سدیم بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های خونی و کیفیت، میزان مواد مغذی ورنگ گوشت جوجه‌های گوشتی انجام گرفت . تفاوت معنی‌داری بین تیمارها برای افزایش وزن و مصرف خوراک در دوره‌های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره آزمایشی مشاهده نشد (0/05...

زمينه و هدف: سرطان معده شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در کشور ايران است. هدف از اين مطالعه تعیین فعاليتهای پارااكسوناز-1 ، آريل استراز و اندازه گیری مقدار مالون دي آلدهيد ( MDA) در سرم بيماران با سرطان معده است. روش کار: در یک مطالعه شاهد- موردی 20 بيمار مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به کلینیک ارس اردبيل و 30 فرد سالم هماهنگ از نظر جنس وسن بین سالهای 1388-1387مطالعه شدند و فعاليت پارااكسونازي و آريل استرازي آنزيم پارااكسوناز-1 و ميزان MDAو پروفایل لیپیدی در سرم ...

مقدمه: فعالیت‌های بدنی شدید باعث رهايش بنیان‌های آزاد و موجب آسيب‌های اکسايشی در ماکرومولکول‌های زيستی از جمله DNA، پروتئين‌ها و ليپيدها می‌شوند. يکی از شيوه‌های مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسايشی ناشی از فعاليت‌های ورزشی استفاده از مکمل‌های ضداکسايشی خوراکی است. با اين حال، در رابطه با اثرات ضداکسايشی سیر و ترکیبات آن بر فشار اکسايشی ناشی از انجام فعاليت های ورزشی مطالعات جامعی صورت نگرفته است. از اين‌رو، تحقیق حاضر به منظور تعيين تاثیر فعاليت‌هوازی و مکمل‌سازی کوتاه‌مدت س ...

مقدمه: فعالیت‌های بدنی شدید باعث رهايش بنیان‌های آزاد و موجب آسيب‌های اکسايشی در ماکرومولکول‌های زيستی می‌شوند. يکی از شيوه‌های مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسايشی ناشی از فعاليت‌های ورزشی استفاده از مکمل‌های ضداکسايشی خوراکی است. با اين حال، در رابطه با اثرات ضداکسايشی کوآنزیمQ‌10 بر فشار اکسايشی ناشی از انجام فعاليت‌های ورزشی مطالعات جامعی صورت نگرفته است. از اين‌رو، تحقیق حاضر به منظور تعيين تاثیر فعاليت‌هوازی و مکمل‌سازی کوتاه‌مدت کوآنزیم‌Q10 بر ظرفیت ضداکسایشی تام، آسيب ...