عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ساختار آزمایش شامل انجام فرآیند مالت‌سازی و تولید عصاره مالت از چهار رقم جو کولتیوار و امیدبخش منطقه گرگان و گنبد (ترکم، گرگان - 4، بومی و سی - 63) و اندازه‌گیری ویژگیهای کمی و کیفی در مراحل مختلف تولید عصاره مالت شامل ارزیابی دانه جو مالت‌سازی، جوانه‌زنی، مالت تولیدی و رت آزمایشگاهی و عصاره مالت حاصله می‌باشد. ویژگیهای اندازه‌گیری شده شامل پروتئین، رطوبت ، وزن هزار دانه، مشخصات رویشی دانه جو و استخراج با آب گرم، عصاره سرد، شاخص تغییرات اصلاحی نیتروژن، مالتوز، قدرت دیاستاتیک ...
نمایه ها:
گرگان | 
مالت | 
جو | 
گیاه | 

مالت‌سازی یک روش پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن، جوانه‌زنی و خشک کردن مالت جوانه‌زده در شرایط کنترل شده دما و رطوبت می‌باشد. در این مطالعه سرعت حد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه‌های مالت حاصل از قبیل راندمان مالت‌سازی، وزن هزاردانه، دانسیته ذره‌ای، میزان ازت و فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و همچنین ویژگی‌های عصاره مالت حاصله مانند راندمان عصاره آب سرد، راندمان عصاره آب گرم، pH، رنگ، ازت محلول و بریکس با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل 3×3×2 با دو ...

در سال‌های اخیر تاکید روز افزون متخصصین تغذیه بر استفاده از مواد غذایی سلامتی بخش باعث افزایش تقاضا برای مصرف نوشیدنی‌های پروبیوتیک شده است. در این مطالعه به منظور تولید نوشیدنی پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ابتدا تاثیر شرایط گرمخانه‌گذاری از نظر دما و زمان گرمخانه‌گذاری و میزان پودر شیر پس چرخ به ترتیب در محدوده‌های 42 – 38 درجه سانتیگراد، 5 – 5/2 ساعت و 12 – 8 درصد وزنی\حجمی بر شمارش میکروبی، اسیدیته و pH بررسی شد. در ادامه تاثیر عصاره مالت و پودر آب پنیر به ترتیب ...

ساختر آزمایش شامل انجام فرآیند مالت‌سازی و اندازه‌گیری فاکتورهای کمی و کیفی مورد نظر در مراحل مختلف تولید عصاره مالت در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با 13 تیمار و سه تکرار می‌باشد. تیمارهای آزمایش شامل هفت رقم از ارقام جو غالب و کولتیوار مناطق مختلف کشت جو در ایران و شش رقم از ارقام تحت مطالعه و بررسی توسط موسسات تحقیقات دولتی است . نتایج تجزیه واریانس فاکتورهای کیفی از جمله راندمان تولید عصاره، میزان مالتوز، قدرت دیاستاتیک و رنگ و... در تیمارهای مختلف در سطح آماری a =%1 بسیار ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
جو | 
مالت | 

چکیده ندارد.

مالت و محصولات مالتی با بکارگیری فرآیند مالت‌سازی و عصاره‌گیری از غلات خصوصا دانه جو بدست می‌آید و چون حاوی آنزیمهای گروه هیدرولاز از جمله آلفا و بتا آمیلاز، قندهای قابل تخمیر، دکسترین، ویتامین‌ها(اسید پنتاتونیک ، گروه B6 و بیوتین و میواینوزیتول) و ... می‌باشد می‌تواند هم به عنوان ماده اولیه سایر صنایع غذایی و نیز دارویی و نساجی مورد استفاده قرار گیرد و هم به صورت مستقیم به عنوان یک ماده غذایی حاوی مواد مغذی، متنوع و فراوان در رژیم غذایی انسان وارد گردد. ساختار آزمایش شامل ان ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
تولید | 
ایران | 
مالت | 
جو | 
 
تب مالت بیماری مشترک بین انسان و دام است به همین دلیل اط طریق تماس با دامهای اهلی و یا مصرف لبنیات و فرآورده آنها به انسان منتقل می شود. این بیماری در کشور ما آندمیک می باشد. در این تحقیق هدف ما مقایسه رژیم های درمانی مختلف اعم از داکسی سیکلیم و ریفامپین در یک گروه کوترموکسازول و ریفامپین در گروه دیگر (RC) دسته سوم شام داکسی سیکلین به همراه کوتریموکسازول (DC) و گروه چهارم شامل کوتریموکسازول به علاوه ریفامپین و جنتامایسین (RCG) را از نظر میزان بهبودی و عود و زمان شروع پاسخ کل ...

این آزمایش به منظور بررسی اثرات محصولات فرعی جو جوانه زده و مخمر ساکارومایسیس سروزیه در بره های پرواری نژاد افشاری انجام گرفت. تعداد 40 بره نر افشاری با میانگین وزن بدن5 ±26 و میانگین سنی 10±90 در قالب طرح کاملا تصادفی پس از دو هفته عادت پذیری، به مدت 80 روز با جیره بالانس شده مطابق با استاندارهای1984 NRCتغذیه شدند. تیمارهای به کارگرفته شده شامل:تیمار 1) شاهد تیمار2) حاوی جو جوانه زده تیمار3) جیره شاهد به همراه مخمر ساکارومایسیس سروزیه تیمار4) حاوی جو جوانه زده به همراه مخمر ...