عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 388

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر، در ایران برنامه‌های کنترل مالاریا بطرق مختلفی از جمله عملیات سمپاشی ابقائی اماکن با پروپوکسور و عملیات لاروکشی بوسیله روغنها و لاروکش تمفوس و ماهیهای لاروخوار، همچنین مداوای مبتلایان با داروهای ضد مالاریا صورت می‌گیرد. در میان ترکیبات مختلف موجود، در کنترل ناقلین مالاریا، حشره‌کشهای گروه تنظیم‌کننده‌های رشد حشرات در برنامه‌های مبارزه تلفیقی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، که در بین آنها دیفلوبنزورون پتانسیل خوبی جهت کنترل لارو پشه‌ها نشان داده است که در ...

مالاریا بیماری پروتزوئری است که از راه نیش پشه آنوفل به انسان انتقال می یابد. این بیماری با لرز، تب، اسپلنومگالی، آنمی و گاهی اوقات عوارض شدید و کشنده مشخص میگردد. ایتولوژی: عامل مولد بیماری پوتزوئری از جنس پلاسمودیوم میباشد. چهار گونه از این تک یاخته ها که انسان را آلوده میسازد عبارتند از: Plasmodium.vivax - P.Malaria - P.ovale - P.Faiciparum ، گونه های دیگر به طور طبیعی در انسان ایجاد بیماری نمی نمایند و اتفاقی مواردی ازمالاریای میمون در انسان گزارش شده است. اپ ...

عدم شناخت نواحی که در مناطق مالاریا خیز بیش از همه در معرض خطر بیماری مالاریا میباشند می تواند هزینه ها و خسارات زیست محیطی ناشی از سمپاشی متعدد را چندین برابر کند. بنابراین پهنه بندی خطر بیماری مالاریا یکی از نیازهای مهم در برای مبارزه با این بیماری محسوب می شود. طبق نظر اپیدمیولوژیست ها موثرترین عوامل محیطی در شیوع خطر بیماری شامل: پوشش گیاهی، رطوبت، دما، آب و مناطق باتلاقی می باشد. در این تحقیق جهت پهنه بندی خطر بیماری مالاریا در منطقه کهنوج اطلاعات پوشش گیاهی از طریق شاخص ...

بیماری مالاریا مهمترین بیماری عفونی انگلی است که یکی از مشکلات بهداشتی کشور ما محسوب می‌شود گرچه بیش از 50 سال از مبارزه علیه این بیماری در ایران می‌گذرد، ولی متاسفانه مالاریا در جنوب شرقی کشور به صورت کانون دائمی اهمیت خود را حفظ کرده. این پژوهش یک مطالعه تجربی است که بمنظور "بررسی کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از مالاریا در مناطق روستائی شهرستان کهنوج" انجام شده است . نمونه این پژوهش شامل 446 زن (257 نفر ساکن دو روستا بعنوان گروه شاهد و 189 نفر ساکن ...

کلروکین که زمانی داروی استاندارد در برنامه پیشگیری هفتگی مالاریا بود، رد حال حاضر به علت ظهور سویه‌های مقاوم پلاسمودیوم فالسیپارم، در خارج از خاورمیانه و آمریکای مرکزی داروی قابل اعتمادی نمی‌باشد. اکنون از بین داروهای موجود در بازار دارویی آمریکا، مفلوکین موثرترین داروی ضد مالاریا است و بیش از بقیه توصیه می‌شود، اما اثرات جانبی این دارو از مقبولیت آن کاسته است . برای مسافرانی که قادر به مصرف مفلوکین نیستند، داکسی سیکلین داروی موثری برای پیشگیری از مالاریاست . مصرف روزانه پروگ ...

نظر به اینکه ریشه کنی مالاریا درمناطق جنوبی ایران بامشکلاتی ازقبیل:مقاومت آنوفل استفنسی نسبت به حشره کش‌های گروه کلره .خارج زیستی اسپس‌های فلووپاتلیس ،سوپرپکتوس دتالی .تحرک جمعیت عشایری وایجاد پناهگاههای موقتی وغیره مواجه است ازسال 1347 یک برنامه حمله چندجانبه شامل:مبارزه بابالغ آنوفل با 4-3 نوبت سمپاشی درسال با مالاتیون و د.د.ت .مبارزه با لاروآنوفلیتی بوسیله گامبوزیا ونفت پاشی مبارزه باانگل مالاریا،بوسیله توزیع داروی پیشگیری ودرمان رادیکال موارد مثبت به مرحله اجرادر آمده است ...

مالاریا هنوز یکی از بیماریهای مهم با درجه مرگ و میر بالا است . زمانی با پیدا شدن کلروکین مسئله مالاریا را ختم شده انگاشتند، ولی موارد از مقاومت به کلروکین از گوشه و کنار دنیا گزارش شد. موارد مقاوم با پلاسمودیوم فالسی پاروم که نوع وخیم مالاریا را ایجاد می کند دیده شد. از آن به بعد درمان مالاریا مجددا" مشکل شد و موارد مقاوم به فالسی پاروم تبدیل به یک مسئله حساس گردید. محققان درصدد حل مشکل برآمدند و مفلوکین بعنوان داروی درمان موارد مالاریای فالسی پاروم مقاوم به کلروکین معرفی گرد ...

مالاریا مجددا" می‌آید ، ولی این بار به انواع داروهای موجود مقاوم است . این هشداری است که باید به خوبی از آن آگاه باشیم . مالاریا در مناطق جنوبی ، جنوب شرقی ، و بخشی از نقاط مرکزی کشور ما به صورت آندمیک در آمده است ، و با توجه به اینکه تقریبا" در همه جا میزبان مستعد برای قبول بیماری (انسان) و ناقل مناسب برای انتقال انگل (پشه آنوفل) وجود دارد ، باید مواظب گسترش روزافزون این بیماری باشیم ، به ویژه آنکه اکنون مالاریای مقاوم به چند دارو نیز مهمترین مسئله مناطق آندمیک مالاریا در جه ...

مالاریا یک عفونت حاد و مزمن است که با لرز، تب ، کمخوبی وگاهی اوقات با عوارض شدید و کشنده مشخص می گردد این بیماری توسط تک یاخته ای ازجنس پلاسمودیوم ایجاد میشود چهارگونه پلاسمودیوم یعنی مالاریه، اواله، ویواکس و فالسیپاروم به طور طبیعی درانسان ایجادبیماری می کنند در سال 2008 مناطق آندمیک بیماری مالاریا 109 کشور بوده است که از این تعداد 45 کشور آفریقایی بودند درهمین سال مبتلایان به بیماری مالاریا درایران 19285 نفربوده اند که از 2501 نفر از آنها درشهر چابهار بوده است این مطالعه به ...
نمایه ها: