عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 135

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از روشهای دسته بندی داده ها ماشین بردار پشتیبان است، همچنین ممکن است داده های موجود مبهم باشند که به عنوان مجموعه های فازی توصیف می شوند. در این پایان نامه ابتدا ماشین بردار پشتیبان معرفی شده است سپس مفهوم مجموعه های فازی را وارد ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون ماشین بردار پشتیبان کرده ایم. همچنین ضرایب مدل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان فازی برآورد شده است. در فصل اول این پایان نامه مفاهیم و تعاریف مقدماتی مورد نیاز آورده شده است. در فصل دوم روش ماشین بردار پشتیبان و رگرسیو ...

کسب دانش از داده های مربوط به بیماران نفریت لوپوسی می تواند کمک زیادی به ایجاد یک طرح درمانی مناسب باشد. درسه دهه اخیر،تکنیک های داده کاوی دراستخراج دانش والگوهای مخفی موجوددرپایگاه داده ها به‌طور قابل‌توجهی موفقبوده اند. ماشین بردار پشتیبان یکی از موفق‌ترین تکنیک های داده‌کاوی دراین زمینه به شمارمی رود که درکاربردهای متنوعی به کار گرفته شده است. باوجود برتری کارآیی درماشین بردار پشتیبان،یک عیب بزرگ دراین تکنیک وجودداردوروشی که این تکنیک برای یادگیری الگوهااز داده‌ها به کار م ...

در گذشته برای ایجاد نقشه های رده بندی عوارض مختلف در سطح زمین از روش های مطالعه میدانی که بسیار وقت گیر و هزینه بر بود استفاده می شد. با ظهور ماهواره ها و برداشت تصاویر ماهواره ای، این مهم توسط تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها انجام می شود. اما مشکل این است که دقت نتیجه های استخراج شده بستگی به عملکرد روش پردازش تصویر برای رده بندی دارد. روش های متداول رده بندی در گذشته توانسته اند به نحو مطلوبی این مهم را به انجام رسانند. با ظهور روش های جدید پیشرفته آماری و یادگیری ماشین، می ...

ماشینهای بردار پشتیبان یک روش دسته بندی معروف و قدرتمند باکاربردهای بسیارمتنوع می باشد. تنظیم بهینه پارامترهای ماشین بردارپشتیبان نقش مهمی در عملکرد و دقت دسته بندی دارد. هدف در این مقاله بدست آوردن مقادیر بهینه پارامترجریمه خطا C و پارامتر تابع هستهYبا بهره مندی از قدرت جستجوی الگوریتم رقابت استعماری می باشد که در این مقاله به آنICA-SVMگفته می شود. الگوریتم رقابت استماری یک الگوریتم بهینه سازی جدید می باشد که از تکامل رفتار اجتماعی و سیاسی کشورها الهام گرفته شده است. به عنوا ...

در این پایان‌نامه کنترل مقاوم سیستم‌های نامعین غیرخطی براساس رویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد تطبیقی بر اساس ماشین بردار پشتیبان تابع موجک برای کاهش خطای ردیابی همزمان ناشی از اغتشاشات خارجی و نامعینی‌ها پیشنهاد شده است. در این روش، ماشین بردار پشتیبان هسته موجک به منظور ایجاد کنترل کننده تطبیقی به‌کار رفته است و یک قانون یادگیری همزمان برای بردار وزنی و بایاس بدست آمده است. از ویژگی‌های مهم استراتژی کنترل بیان شده استحکام ذاتی آن و توانایی رسیدگی به رفتار غیرخ ...

مدلسازی فرایند تصفیه فاضلاب در بهبود بازده تصفیه و در نتیجه بهبود کیفیت فاضلاب خروجی از فرایند اهمیت دارد. مدلها به اپراتور کمک می کنند که عملکرد واحد را پیش بینی نمایند و اقدامات لازم برای حفظ ثبات فرایند را انجام دهند. این پایان نامه به مدلسازی فرایند لجن فعال با استفاده از تکنیک های داده کاوی می پردازد. پیش بینی مقادیر دو متغیر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی خروجی از فرایند لجن فعال با استفاده از دو تکنیک شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان، نشان داد ما ...

در این پایان نامه دو مساله ماشین بردار پشتیبان و لاسو معرفی شده و به حل آن ها با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی مباذرت ورزیده ایم. ...

مقررات کمیته بال، افزایش روزافزون تقاضا برای وام و رقابت شدید در بازارهای مالی، باعث افزایش توجهات به موضوع حساس نکول وامها برای آن دسته از موسساتی است که به مشتریانی که احتمال قصور آنها بیشتر است وام اعطا میکنند. در سالهای پیش، مدلهای شبکه عصبی به خوبی در حوزه مالی به کار گرفته میشدند. اخیراً، ماشین بردار پشتیبان به عنوان راه حلی دقیقتر و بهتر از شبکههای عصبی در برخورد با مسائل طبقهبندی و پیشبینی بکار گرفته شده است. که این به خاطر ویژگیهای ممتاز روش ماشین بردار پشت ...

در این پایان نامه نوع خاصی از ماشین بردار پشتیبان، که ماشین بردار پشتیبان ابرکروی دوقلوی مرتب نام دارد را برای شناسایی دوتایی فرمول بندی می کنیم. مشابه طبقه بندی کردن ماشین بردار پشتیبان دوقلو، ماشین بردار پشتیبان ابرکروی دوقلو، دو ابرکره را برای حل دو مساله از نوع ماشین بردار پشتیبان کلاسیک مرتبط با هم تعیین می کند. بعلاوه ماشین بردار پشتیبان ابرکروی دوقلو در مقایسه با ماشین بردار پشتیبان دوقلو از به کار بردن ماتریس معکوس در حل مسایل برنامه ریزی درجه دوم اجتناب می کند. همچنی ...