عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 172

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورها در واحد های مکانیزه کشاورزی ، از جند نقطه نظر حائز اهمیت است که سنجش دقیق تر میزان عایدی با لحاظ کردن این اقلام هزینه ، تعیین عمر مفید تراکتورها با بررسی روند تغییرات هزینه های مزبور و امکان بررسی علل نامطلوب افزایش هزینه ها ، در صورت ایجاد از جمله این موارد هستند. این مطالعه به منظور تعیین یک مدل ریاضی مناسب که بتواند مقدار هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور های کشاورزی را حتی المقدور به صورت دقیق پیش بینی کند ، برای سه نوع تراکتور ...

بمنظورتعیین تاثیرکاربردانواع ماشین آلات کاشت درعملکردگندم رقم بیستون این بررسی با استفاده ازیک طرح‌آماری مربع‌لاتین درچهارتکراراجرامیشودتیمارهای آزمایشی عبارتنداز: جاندیرعمیق کار،بذرپاشی دیسکی معمولی ،بذرپاشی دویتس بصورت سقوط آزاد،کمپت غیرردیفی ،بذرپاش جانشررسقوط آزادبدون لوله سقوط بذرکمپکت نتایج عملکرددانه براساس تجزیه واریانس وتعیین L.S.D موردآزمون قرارمیگیرد.بعدازخاتمه سه سال‌ازطریق تجزیه واریانس مرکب اثرسال وتیمارهای آزمایشی موردتجزیه وتحلیل قرارمیگیرد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
دراین بررسی ،ازچهار نوع وسیله مکانیکی آماده سازی زمین بمنظور ذخیره رطوبت خاک استفاده میگرددوبابذرکاری باگونه مقاوم مرتعی طی سه سال متوالی دراین قطعات تفاوت عملکرد حاصل ازقطعات باتیمارهای مختلف ازنظر تاثیر درافزایش ذخیره رطوبت خاک استقرارگیاه ومیزان تولید علوفه درهکتار مشخص خواهدشد. ...

گندم یکی از مهمترین محصولات جهانی است . تولید این محصول همیشه مد نظردولتهایی است که برای استفاده‌های سیاسی و اقتصادی از آن سود برده‌اند ومورد توجه کشورهایی است که برای استقلال و خودکفایی خود تلاش می‌کنند.برای تولید گندم و جو نهاده‌هایی مانند زمین، نیروی کار، بذر، کود،آبیاری عملیات ماشینی نقش مهمی دارد. برای استفاده بهتر از این‌نهاده‌ها و همچنین برای افزایش سطح زیر کشت ضرورت استفاده ازماشین‌آلات مورد توجه می‌باشد. بنگاه توسعه ماشین‌آلات کشاورزی برای حمایت‌در حدود هزار تراکتور ...

این نشریه در زمینه ترسیم سیمای کشاورزی کشور در خصوص فعالیت واحدهای مختلف (سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت کشاورزی)، وضعیت توزیع نهاده‌ها (کود و سم، اعتبارات و ماشین‌آلات کشاورزی)، بازار، بارندگی، صادرات و غیره است . مندرجات : این نشریه در سال 1368 بصورت دو ماه یکبار و از سال 1369 به بعد بصورت سالانه منتشر شده است . ...

تقلیل هزینه های تولید پنبه با برداشت آن توسط ماشین میتواند شرائط نامساعد فعلی تولید این محصول را بهبود بخشد و از آنجا که استفاده از تکنولوژی در کشاورزی تابع قواعد معینی بوده و ضروریست کاربرد آن در شرائط خاص هر منطقه آزمایش و تطبیق گردد.لذا این بررسی با توجه به موقعیت خاص محل مطالعه میگردد و بازدهی ماشین نیز با توجه به ارتفاع بوته ها(باکنترل رشد رویشی )و شرایط زراعی محصول در منطقه و نیز تعیین افت محصول ضمن برداشت با در نظر گرفتن نوع ماشین مشخص میشود طرح مذکور با استفاده از متد ...