عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه روزن داران غوطه ور سازند گورپی در تاقدیس زنگول خرم آباد منجر به شناسایی 4 بیوزون می باشد که شامل: بخش بالای Globotruncana ventricosa ، کامپانین پسین Globotruncanita stuartiformis کامپانین پسین گردید که شامل بخش بالای کامپانین پسین Gansserina gansseri بخش زیرین کامپانین پسین تا ماستریشتین پیشین Contusotruncanacontusa ماستریشتین پیشین می باشد که قابل مقایسه با بایوزونهای جهانی می باشد مطالعه گروههای مورفوتایپ روزن داران غوطه ور نشان دهنده رسوبگذاری سازند گورپی در بخشهای ...

به منظور مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در شمال شرق شیراز واقع در روستای بورکی مجموعه‌‌هایی از فرامینیفرهای کرتاسه پسین مورد مطالعه قرار گرفت. در این برش ضخامت لایه‌های مورد نظر 160 متر اندازه‌گیری شده است. این لایه‌ها بیشتر از شیل و مارن خاکستری مایل به سبز با میان لایه‌های سنگ آهک نخودی رنگ و ماسه سنگ‌های قهوه‌ای رنگ و سیلتی تشکیل شده است. در بررسی‌های بیواستراتیگرافی تاکنون 14 جنس و 16 گونه مختلف از فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک شناسایی و معرفی شده‌اند که بر اساس آن‌ه ...

توالی مورد مطالعه به سن کرتاسه بالایی ماستریشتین تا ائوسن واقع در35کیلومتری شمال بیرجند و درمجاورت روستای شوشود قرار دارد به منظور مطالعه سنگ چینه نگاری میکروفاسیس و محیط رسوبی این برش توالی لایه های موردنظر به ضخامت 262 متر اندازه گیری و نمونه برداری گردیده است سپس از تعداد100نمونه منتخب مقطع نازک میکروسکوپی تهیه و مطالعه شده است برش موردنظر بیشتر ازسنگ آهک سنگ آهک بایوکلاستی سنگ آهک ماسه ای و ماسه سنگ تشکیل شده است توالی کرنباته این برش بیشتر شامل فرامینیفرهای بنتیک بزرگ هم ...

سازند ایلام در برش مورد مطالعه در یال شمالی تاقدیس خرم آباد، دربخش شمالی حوضه لرستان قرار دارد .سازند ایلام دراین برش از رخساره های عمیق دریایی، شامل رخساره های وکستون و درانتهای توالی از رخساره های پکستون تشکیل شده است . مرز زیرین این سازندبا سازندسورگاه به صورت بین انگشتی است که با مرز مشخص روی سازند سروک قرار می گیرد . مرز فوقانی آن با سازند گورپی پوشیده می باشد ولی با تغییر سنگ شناسی واضح و تبدیل سنگهای کربناته سفیدرنگ سازند ایلام به مارنهای خاکستری سازند گورپی مشخص می شو ...

دراین تحقیق مطالعات بیواستراتیگرافی برروی سازند تاربور در دو مقطع چینه شناسی در زاگرس چین خورده صورت گرفته است که شامل مقاطع تنگ شبیخون در شمال باختر خرم آباد و چم سنگر در جنوب خاور خرم اباد است. براساس مطالعات میکروسکوپی برروی مقاطع نازک 14 جنس و 24 گونه از میکروفسیل های منطقه و همچنین 5 جنس از رودیستها شناسایی گردید میکروفاسیس های مشاهده شده در مقاطع چینه شناسی یاد شده شامل مادستون، وکستون، پکستون و گرینستون است مطالعات موید این مطلب است که سازند تاربور حاصل رسوبگذاری در مح ...

به منظور بازنگری سازند آب دراز درحوضه کپه داغ، مقطع تیپ این سازند مورد مطالعه چینه شناسی قرار گرفته است. لیتولوژی عمده این سازند شیل خاکستری مایل به آبی تشکیل شده است و ضخامت آن 286/86 متر اندازه گیری شده است . این سازند دارای امتداد N45W و شیب 80SW می باشد و مرز زیرین آن با سازند آیتامیر همراه با ناپیوستگی و مرز بالایی آن با سازند آب تلخ به صورت هم شیب و پیوسته می باشد دراین مطالعات 26 گونه فرامینیفرپلانکتونی از 11 جنس شناسایی و معرفی شده است براساس فرامینیفرهای پلانکتونی شن ...