عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منسوجات همواره محیط مناسبی جهت رشد میکروب ها بوده اند که باعث انتقال عوامل بیماری زا به مصرف کننده، ایجاد بوی بد، لکه های رنگی و کاهش استحکام پارچه می شود، در نتیجه تلاش های وسیعی در صنعت نساجی به عمل آمده تا الیاف در برابر رشد و ازدیاد سریع میکروارگانیسم هایی مثل باکتری مقاوم باشند. در این تحقیق ضد باکتری کردن پارچه پنبه ای با استفاده از محلول کلوئیدی نانو ذرات نقره بررسی گردید. بدین منظور ابتدا غلظت بهینه نانو ذرات نقره به روش پد-خشک برای ضدباکتری کردن کالا در مقابل 3 باکتر ...

طیف سنجی رامان ارتقا یافته سطحی (SERS) یک روش طیف سنجی رامان است که سیگنال رامان ارتقا یافته بزرگی را برای مولکول‌های هدفی که بر روی سطوح فلزی معین جذب سطحی شده اند، به‌دست می دهد. در این پژوهش ابتدا دو زیرلایه مختلف SERS ساخته و مشخصه یابی شدند. زیرلایه‌های ساخته شده عبارتند از: 1) نانو ذرات نقره کلوئیدی ساخته شده به روش لی و میسل، 2) نانو ذرات نقره کلوئیدی ساخته شده به روش کریتون اصلاح شده. برای مشخصه یابی نانو ذرات کلوئیدی از طیف سنجی UV/Vis و پراکندگی پویای نور (DL ...

تحقیق حاضر نتایج مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات سیلیس به همراه پوزولان‌های میکرو‌سیلیس و خاکستر بادی بر جنبه‌های مقاومت، دوام و ریزساختار خمیر سیمان و بتن را نشان می‌دهد. در این تحقیق از دو نوع نانو‌سیلیس، شامل نانو‌سیلیس کلوئیدی و پودری به ترتیب با قطر متوسط ذرات بیشتر و کمتر از 50 نانو‌متر، با حضور میکرو‌سیلیس و خاکستر بادی با مقادیر مختلف جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی در ساخت مخلوط‌های خمیر سیمان و بتن با نسبت آب به مواد سیمانی 45/0 استفاده شده است. در بررسی جنبه‌های مقا ...

بور (B) یکی ازعناصر غذایی کم مصرف برای گیاهان است. قابلیت دسترسی و پویایی بور در خاک متاثر از واکنش های جذب سطحی و رهاسازی آن است. در سیستم های طبیعی نظیر خاک، جذب سطحی هر یون در حضور و در رقابت با دیگر یون ها صورت می گیرد. فسفات و سیلیکات از جمله یون هایی هستند که ممکن است تغییر در غلظت آنها موجب تغییر در غلظت بور در فاز محلول و در فاز تبادلی گردد. با توجه به اهمیت غلظت تعادلی یون ها در تغذیه بهینه گیاهی و تولید محصول، در این تحقیق واکنش های جذب سطحی و رها سازی بور در تعدادی ...

ورم پستان گاوی پرهزینه ترین بیماری موثر در گاوهای شیری و تولید شیر است. این بیماری، یکی از دلایل اصلی استفاده از آنتی بیوتیک در گاو های شیری است.به نظر می رسد که استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن اصلی مربوط به شیوع ورم پستان در گله های گاو شیری باشد.طبیعت واگیردار عفونت و برخورد اقتصادی درمان و کنترل بیماری و مقاومت آن به عوامل ضد میکروبی، از عوامل مقابله با این بیماری در گاوهای شیری بوده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی و تعیین فعالیت ضدباکتریایی نانوسیلور علیه استافیلوکو ...

در این پروژه محلول کلوئیدی نانو‌ذرات نقره‌ی(AgNPs) اصلاح شده با پارانیترو‌آنیلین، به منظور تشخیص ملامین، به روش کاهش شیمیـایی و با دو رهیافت متفاوت تهیه شـد. مواد آغازین نیترات‌نقره(AgNO3) و بوروهیدریدسدیم(NaBH4) بودند. در رهیافت اول نقش زمـان هم‌زدن و نور و در رهیافت دوم نیز اثر زمان هم‌زدن و نیز غلظت پارانیتروآنیلین روی خواص ساختاری و شیمیایی نانوذرات بررسی و شرایط بهینه به دست آمد. در رهیافت اول چهار زمان هم‌زدن 15، 30، 45 و 60 دقیقه و نیز سه وضعیت به دور از تابش نور، در ...

هدف اصلی از نگارش این پایان‎نامه ارائه گزارشی از روش تهیه و مشخصه یابی نانو بلور KTP (KTiOPO4) می‌باشد. در مرحله نخست نانو بلور KTP توسط روش پچینی تهیه گردید. تصویر برداری SEM، پراش پرتو ایکس، طیف‎سنجی رامان و پراکندگی رامان برانگیخته سطحی و طیف‎سنجی UV/Vis به منظور مطالعه ریخت‌شناسی، ساختار، خواص الکتریکی و ارتعاشی نمونه نانو بلور تهیه شده مورد استفاده قرار گرفت. طیف سنجی مرتبه اول پراکندگی رامان محلول 0/01 مولار KTP با قله‌های بسیار ضعیف رامان ثبت گردید. هرچند طیف های SER ...

در این تحقیق سعی بر آن است که برخی ویژگی‌های بلور مایع در حضور ذرات کلوئیدی و نانوذرات مورد بررسی قرار گیرد. در سالهای اخیر به دلیل کاربردهای وسیع بلور مایع آمیخته به ناخالصی‌ها، پیشرفت‌های گسترده‌ای در این زمینه در هر دو بعد تجربی و نظری صورت گرفته است. سمت‌گیری و نظم بلورهای مایع، شدیداً تحت تأثیر عوامل مختلف ناشی از حضور ناخالصی‌ها قرار می‌گیرد. از جمله مهمترین آنها تغییر شکل‌های کشسانی و چنگ‌زدگی‌ها در سطوح بلور مایع است. هم‌چنین ابعاد و شکل ذره‌ها نقش مهمی در خواص فیزیک ...

نانوتکنولوژی، علمی به سرعت در حال رشد به منظور تولید و بکار گیری نانوذرات می‌باشد. در بین این ذرات، نانوذرات نقره به دلیل خواص ضد میکروبی بی نظیر و سمیت کم نسبت به سلول‌های پستانداران به یکی از رایج ترین نانوذرات در محصولات مصرفی تبدیل گشته‌ اند. از طرف دیگر در زمینه تصفیه آب، نانوتکنولوژی امکان حذف کارای آلاینده‌ها و اجرام را فراهم آورده است. امروزه از نانوذرات، نانوغشاها و نانوپودرها جهت تشخیص و حذف مواد بیولوژیکی و شیمیایی استفاده می‌شود. بنابراین به دنبال استفاده روز افزو ...