عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

در این تحقیق ترمیمهای Class V کامپوزیت و گلاس آینومر در یک بررسی Invitro تحت درمان Scaling با اولتراسونیک قرار می گیرند تا تاثیر این دستگاه بر روی میکرولیکج این دو نوع ماده مقایسه گردد هدف ما از این تحقیق آن است که بیابیم در افرادی که High Calculus هستند و لذا مرتبا نیاز به Scaling دارند کدامیک از این ترمیمها بازدهی بهتری برای بیمار خواهد داشت. جهت مشابهت تحقیق با شرایط کلینیکی تعدادی از نمونه ها قبل از کاربرد اولتراسونیک ترموسایکلینگ نیز می شوند. آنالیز نتایج نشان داد که اس ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.