عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پزوهش تاثیر بهبود داده بصری و سبکهای یادگیری کلی گرا و جزیی گرا را در یادگیری حروف تعریف انگلیسی روی زبان آموزان ایرانی بررسی میکند. برای این منظور در جلسه ی اول از میان 55 نفر از دانشجویان سال دوم و سوم رشته های ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اراک ، 04 نفر از طریق آزمون انتخاب شدند. از این تعداد نیمی در گروه آزمایشی و نیم دیگر در گروه کنترل )QPT ( تعیین سطح سریع قرار گرفتند. سپس برای تعیین سبک های یادگیری کلی گرا و جزیی گرا در دو گروه در همان جلسه از آنها جواب ...

آثار سمعی و بصری به طور کلی، امروزه یکی از ابزراهای عمده مجرمین در ارتکاب جرم به حساب می آید. بیشتر جرایمی که در این حوزه بوقوع می پیوندد همانند توزیع سی دی های مبتذل و مستهجن، با «اخلاق» و «فرهنگ» ارتباط زیادی دارند. در این رساله دو نوع سیاست جنایی؛ یکی سیاست جنایی تقنینی و دیگری سیاست جنایی قضایی، در خصوص جرایم مربوط به آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. دستاوردهای مربوط به بررسی سیاست جنایی تقنینی نشان می دهند که در حوزه این جرایم قوانین متن ...

در این پژوهش در پی آنیم که تاثیر عملکرد رسانه های سمعی - بصری را بر آسیبهای اجتماعی و کنترل حقوقی این رسانه ملی را مورد بحث و مداقه قرار دهیم. آسیبهای اجتماعی به معنی کژکارکردهای واحدهای جمعی یا افراد است که نشانههای بحران است. آسیبهای اجتماعی مسئله چند بعدی هستند و نمی توان آنها را منحصراً با سیاستهای اجتماعی برطرف کرد بلکه در بطن راهبردهای جامع به مجموعه ای از معیارها و سازوکارهای هماهنگ و جامع برای مبارزه با این پدیده نیاز است که یکی از این ابزارها و شاید مهم ترین آنها ر ...

اهلیّت حق قانونگذاری با توجه به اصل اقتدار و حاکمیت دولت به منزله‌ی بی‌نیازی از رعایت یکسری بایسته‌ها، آموزه‌ها و رهیافتهای علوم‌ (به مفهوم عام)‌ و توجیه عقلی‌-‌ ‌علمی حق مذکور به عنوان اصول و مبانی نظری نخواهد بود. اصولاً قانون‌گذاری به معنی تحدید آزادی‌ها و استقلال فردی امری است استثنائی، حال تقنین با رویکرد کیفری استثنائی بر این استثناء محسوب شده و از این جهت نیازمند دلیل توجیه کننده خواهد بود. جرم‌انگاری و کیفرانگاری جرایم حوزه‌ی سمعی و بصری، امری است محلق به حوزه‌های ع ...

استفاده از مواد سمعی بصری غیر آموزشی در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی همیشه مسئله ای مورد مناقشه بین معلملان و اساتید زبان بوده است. بخش عمده این مخالفت ها به عدم وجود یک بررسی جامع از مولفه های زبانی و غیر زبانی موجود در این مواد بر می گردد. فقدان یک تحقیق کامل در زمینه ویژگی های غالب در این مواد و مشکلاتی که زبان آموزان با آنها مواجه اند عامل اصلی غفلت از این مواد در بکارگیری آنها در کلاس های زبان آموزی شده است. این تحقیق با انتخاب دو ژانر عمده در این زمینه یعنی اخبار و فیلم ه ...

مسأله اين تحقيق بررسي مجازات هائی است که در فقه و حقوق برای جرایم صوتی و تصویری در نظر گرفته شده است. هدف رساله جمع آوری همه احکام فقهی و قوانین حقوقی مربوط به این جرایم در مجموعه ای مدون است. بعد از بررسی های انجام شده پی می بریم که این جرایم در فقه وجود دارد و فقه در برابرشان پاسخگوست. یکی از بارزترین مصادیق جرایم صوتی که حکمش موجود است، غناء می باشد. در اینجا چند ديدگاه وجود دارد: موافقین و مخالفین حرمت ذاتی غناء، قائلین به تفصیل و قول به جواز را می توان به فقهاء شیعه نسبت ...

این تأثیرات در حوزه ها ی فیلمنامه، شخصیت پردازی، روایت، موسیقی و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند. هشوگ نینچ در ادامه ی این تحقیق به بیان آمارها و هم ای از تأثیرات مستقیم سینما و بازی های رایانه ای پرداخته شده و البته بخشی از روش تحقیق این رساله بررسی نمونه ای است آه در آن فیلم سینمایی بدو لولا بدو و بازی رایانه ای مهاجم آرامگاه مورد بررسی قرار گرفته اند. هم چنین سعی شده است آه در حد امکان به تأثیرات اجتماعی و روانی بازهای رایانه ای پرداخته شود. لباق فلتخم مهم ترین ...

تحقیق حاضر به بررسی یکی از زیر شاخه های ترجمه ی سمعی بصری، یعنی دوبله، و ارتباط آن با ژانر (گونه) فیلم می پردازد. یافتن ژانر فیلم یکی از اولین قدم هایی است که مترجم دوبله می بایست پیش از آغاز ترجمه متن به آن بپردازد چرا که ژانر در ارتباط مستقیم با درون مایه و موقعیت داستان می باشد و فیلم های متعلق به ژانرهای مختلف نیازمند راهبردها و روش های مختلفی برای ترجمه هستند. بنابراین، تحقیق حاضر تلاش می نماید تا چهرچوب های مناسب را برای مترجمان دوبله فراهم نماید تا انتقال صحیح و موثر ...

از آنجایی که امکان وقوع التقاط در ترجمه کتبی بحث داغ این روزهاست، امکان وقوع این پدیده در زیرنویس که یکی از انواع ترجمه از خانواده سمعی – بصری است هم چندان دور از ذهن نمی نماید. با این حال، علی رغم نقش مهم تصریح بهتر فهمیدن طبیعت ترجمه، نمودهای متداول این پدیده در زیرنویس مشخص نبود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی و پیکره بنیان است. پیکره موازی مورد استفاده شامل 5 فیلم به زبان انگلیسی بود که در مجموع حدود 20000 سطر مکالمه به هر دو زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفت. ...