عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی انجام شده نشان داد که هر دو ماده بخوبی موجب تنک میوه شدند و میوه های باقیمانده از نظر ابعاد کیفیت نسبت به شاهد برتری داشتند. ...