عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 609

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هنگامی که دارو درمانی در مادر ضروری باشد، نوزادی که توسط شیر مادر تغذیه می‌شود باید به طور منظم جهت تشخیص عوارض جانبی نظیر خواب آلودگی، رشد ناکافی و عدم طی مراحل نمو بررسی گردد. می‌توان برای تایید عوارض جانبی مشکوک حاصل از انتقال دارو به شیر در صورت امکان از خون نوزاد استفاده کرد. ...

جهت بررسی علل قطع زودرس شیر مادر با 258 مادر یزدی که کودک 24 تا 30 ماهه داشتند از طریق نمونه‌گیری تصادفی منظم مصاحبه به عمل آمد، این مطالعه به روش retrospective و از نوع تحلیلی و به کمک پرسشنامه انجام گرفت . طبق بررسی انجام شده میانگین مدت استفاده از شیر مادر 13/64 ماه می‌باشد. 19درصد از مادران به فرزندان حدود 2 سال کامل شیر داده‌اند، 7 درصد از کودکان در طی 2 ماه اول زندگی از شیر مادر محروم شده‌اند و حدود 3درصد از نوزادان از ابتدای تولد از شیر مادر محروم بوده‌اند. احتمال شروع ...
نمایه ها:
مادر | 
کودک | 
یزد | 

این پژوهش به منظور تعیین تاثیر روشهای مختلف آموزش بهداشت در ارتباط با تغذیه با شیر مادر بر روی 114 مادر متاهل (15-49 سال) به صورت نیمه‌تجربی انجام شد. جمعیت هدف در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهرستان قوچان بودند که در فاصله ماههای اردیبهشت - خرداد 1376 مورد پژوهش قرار گرفتند. ابتدا با آزمون اولیه میزان اطلاعات ، نگرش و عملکرد مادران با استفاده از پرسشنامه (مصاحبه) اندازه‌گیری شد. سپس روشهای مختلف آموزشی در ارتباط با تغذیه با شیر مادر به منظور ا ...
نمایه ها:
مادر | 
سن | 
نگرش | 

در سودمندی و مفید بودن شیر مادر برای نوزاد از نظر کاهش مرگ و میر در اثر بیماریهای معدی - روده‌ای و تنفسی تردیدی وجود ندارد و رژیم غذایی منحصر به شیر مادر نیازهای غذایی را در طول 4 تا 6 ماه زندگی برآورده میسازد. در کشور ما نیز هم اکنون تبلیغات گسترده‌ای برای استفاده انحصاری از شیر مادر در 4 تا 6 ماه اول تولد وجود دارد. اما وضعیت تغذیه‌ای و میزان مصرف مواد غذایی متداول در گروههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی متفاوت است و می‌تواند سبب تغییراتی در میزان نوترینتهای موجود در ...
نمایه ها:
کیفیت | 
انرژی | 
تغذیه | 
مادر | 

پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی، به صورت کهرت تاریخی بوده و تحت عنوان "بررسی اثر نوع اشتغال مادر و برخی عوامل فردی بر سن و وزن هنگام تولد نوزادان در خانمهای 15-49 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 1375" انجام گردیده است . هدف آن: تعیین اثر نوع اشتغال مادر و برخی از عوامل فردی بر سن و وزن هنگام تولد نوزادان در خانمهای 15-49 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 1375 می‌باشد. نمونه‌های این پژوهش را تعداد 2101 خانم 15-49 ساله واجد شرایط ورود به پژوهش ح ...
نمایه ها:
سن | 
وزن | 
نوزاد | 
مادر | 

وزن و سن نوزاد به هنگام تولد، از فاکتورهای مهم زیستی می‌باشد که اساس بسیاری از ارزیابیهای بهداشت و سلامت را تشکیل می‌دهد. مطلوبست تاثیر نوع اشتغال مادر و برخی عوامل فردی بر این دو فاکتور، به عنوان هدف پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل نشان داد که وزن هنگام تولد نوزاد با نوع اشتغال مادر (p < 0/001)، سن مادر (p 0/008) قد مادر (p 0/01)، تعداد حاملگی (p < 0/001)، تعداد زایمان (p 0/006)، تحصیلات مادر (p 0/008)، تغذیه نیمروزی مادر (p 0/001)، سن حاملگی (p < 0/001) و چگونگی ...

در طرح فوق می‌خواهیم اثر شیر مادر را درابتلاء به ژیاردیالامبلیا بررسی کنیم. دو گروه کودک که یک گروه شیر مادر مصرف می‌کنند و عده‌ای دیگر شیر مادر مصرف نمی‌کنند (حداقل سه ماه) می‌خواهیم از نظر ابتلاء به ژیاردیالامبلیا دو گروه را مقایسه کنیم (البته دو گروه در حد امکان از نظر سایر صفات جور می‌کنیم) ضمنا" آزمایش ژیاردیا از مادران آنها نیز بعمل می‌آید. (فرمالین اتر) دو گروه فوق با توجه به ابتلاء مادر با عدم ابتلاء مادر مورد مقایسه قرار می‌گیرند. ...

برای بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه مادر - کودک با تحول دلبستگی و وضعیت رفتاری / اجتماعی کودکان طیف سنی 11/4 - 0/4 ساله‏‎‎‏، 208 زوج مادر - کودک از مناطق متوسط اقتصادی - اجتماعی شهر تهران انتخاب شدند. کودکان براساس تاریخچه جدایی کودک از مادر، سطح اقتصادی - اجتماعی، میزان تحصیلات و شغل مادران برگزیده شدند. به منظور به دست آوردن اطلاعات، پژوهش در سه محور مادر - کودک - مربی اجرا شد. مادران به فهرست رفتاری کودکان مک گوار و ریچمن (1986) (فرم والدین)، کودکان به آزمون اضطراب جدای ...

هدف اصلی از اجرای این طرح ( مداخله تغذیه ای از نوع توصیفی ‏‎،‎‏ تحلیلی ) تعیین اثر مداخله آموزش تغذیه بر وضع تغذیه کودکان 48-6 ماهه خانوارهای حاشیه نشین شهر کرمان در منطقه شهید باقدرت جوپاری بود . داده ها در منطقه آزمایش و منطقه شاهد با استفاده از روشهای تکمیل پرسشنامه ، معاینات بالینی تغذیه ای و اندازه گیری های تن سنجی از هر دو جمعیت آزمایش و شاهد در آغاز و پایان مداخله گردآوری گردید . برنامه آموزش بهداشت تغذیه با توجه به یافته های بدست آمده از گردآوری داده های پایه ودر جمع ...
نمایه ها:
مادر | 
تغذیه | 
کودک | 
کرمان | 
آگاهی |