عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به استنباط در مورد ضرائب همبستگی در توزیع نرمال چند متغیره می پردازیم. روش استنبا طی به کار گرفته شده، بر اساس مفاهیم متغیر های تعمیم یافته و همچنین P- مقدار تعمیم یافته برای عناصر ماتریس همبستگی می باشد. برای ضریب همبستگی ساده، شایستگی فواصل اطمینان تعمیم یافته و بقیه روش های تقریبی را با استفاده از یک مطالعه عددی مورد بررسی قرار داده ایم.این مطالعه نشان می دهد که فاصله اطمینان تعمیم یافته پیشنهادی،حتی برای نمونه هایی به کوچکی اندازه 3 ، به طور یکنواخت دقی ...

شبکه‌ها، به عنوان نمایشی مناسب از سیستم ‌های پیچیده شناخته شده‌اند که ایده‌ی اولیه‌ی آن‌ها از نظریه‌ی گراف گرفته شده است. بسیاری از شبکه‌های موجود در جهان واقعی، دارای ساختار‌هایی ناهمگن هستند و شامل مجموعه‌ای از زیرساختار‌های با اتصالات داخلی بسیار به نام همایه می‌باشند که نقش عملیاتی را در سیستم اولیه بازی می‌کنند. همایه، یک مفهوم کیفی است و تاکنون هیچ تعریف همه‌پسندی برای آن ارائه نشده است. شناخت ساختار همایه از این جهت مهم است که منجر به شناخت ساختار توپولوژی شبکه‌ها می‌ش ...

بسیاری از شبکه های واقعی، دارای ساختار همایه هستند. همایه ها ساختارهای توپولوژیکی موجود در یک شبکه در یک مقیاس میانی میباشند. آن ها در واقع گروههایی از رئوس شبکه هستند که اتصالات شبکه درون آنها خیلی بیشتر از اتصالات بین خود این گروهها می باشد. تا کنون الگوریتمهای زیادی جهت شناسایی همایه ها ارائه شده است. در ابتدا، یک روش طیفی کلی برای پیدا کردن همایه های شبکه بر پایهی مفاهیم متمم شبکه و ساختار پادهمایه ارائه میکنیم. نتایج تحلیلی و محاسباتی نشان می دهند که استفاده از ویژ ...

در خوشه بندی داده ها تعیین تعداد خوشه ی بهینه امری ضروری است هر چند این امر بسیار پرچالش می باشد. اکثر الگوریتم های موجود در زمینه تحلیل خوشه نیاز دارند تا تعداد خوشه ها پیش از اجرای الگوریتم به عنوان ورودی به آنها داده شود. لذا در این پایان نامه با استفاده از روش خوشه بندی فازی که دقت خوبی دارد و از الگوریتم های فازی با تعداد خوشه های مختلف به عنوان ورودی استفاده کرده است، تعداد خوشه های بهینه را بدست می آوریم. رویکرد پیشنهادی از ماتریس های عضویت حاصل از افراز های فازی که ا ...

امروزه مدارات الکترونیکی نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره و همچنین در برطرف کردن نیازهای کوچک و بزرگ ما انسانها دارند. هر مداری برای هدف خاص طراحی میشود و به مرحله ساخت میرسد . هریک از این مدارات باتوجه به المانها و پارامترهای درونی و ورودی اعمالی برای تحریک ، خروجی و رفتار خاصی مورد انتظار است. هرگونه تغییر در این المانها و یا ورودی ، باعث تغییر رفتار مدار و خروجی مدار میشود.این تغییرات در مدار را عیب در مدار می نامند و مدار به عنوان مدار معیوب در نظر گرفته میشود . بعضی مواقع ...

برای پاسخ به بسیاری از پرسش‌های علمی، نیاز به گرداوری داده‌ها است و گرداوری داده‌ها به تنهایی پاسخ‌گوی بسیاری از پرسش‌‌ها نیست. بنابراین امروزه تحلیل داده‌ها در تمام شاخه‌های علمی امری ضروری به شمار می‌آید. طی چند دهه‌ی اخیر تحلیل داده‌های رده‌بندی در حوزه‌های آمار رسمی و علوم پزشکی به طور چشم‌گیری متحول شده است. با توجه به کثرت وجود این داده‌ها، بدیهی است که تحلیل و مدل‌بندی آن‌ها می‌تواند تأثیر عمده‌ای در راستای تولید دانش آماری داشته باشد. اما در تحلیل این داده‌ها با دو مش ...

در این روش فواید مدل های GARCH چندمتغیره پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) و اثرات سرریز بازده قیمت نفت خام OPEC و WTI مورد بررسی قرار داده می شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چند متغیره پرداخته می شود. نتایج نشان داد که از بین مدل های GARCH چندمتغیره و GARCH تک متغیره ، GAR ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. از بین 342 نفر، تعداد 165 نفر از مدیران مقاطع مختلف (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) به شیوه ی تصادفی طبقه ای از جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه مدیریت دانش (جوزف حداد، 2006) ، پرسشنامه فرهنگ سازمانی (رابینز، 1999) و پرسشنامه تعهد سازمانی (پورتر و همکاران، 1973) استفاده شده است. ضریب پا ...