عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عوامل متعددی درخلق ارزش برای مشتری دخالتدارند ولی ازیک طرف این معیارها درصنایع و شرکت های مختلف متفاوت بوده و ازطرف دیگر برخی ازآنها اهمیت بیشتری دارند بنابراین نیاز است که شرکت ها این معیارها را شناسایی و اولویت بندی نمایند تا فعالیت های سازمان درراستای بهبود معیارهای اولویت دار سازماندگی گردد این تقحیق بصورت مطالعه موردی دریک شرکت داروسازی انجام شدها ست معیارهای خلق ارزش با مرور تحقیقات پیشین مصاحبه با خبرگان و بررسی سوابق شرکت تعیین شده است براساس معیارهای تایید شده توسط خ ...