عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 222

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تیوسمی کاربازونها به دلیل فعالیتهای بیولوژیکی خود دارای اهمیت زیادی هستند. کمپلکسهای فلزهای واسطهء تیوسمی کاربازونها به دلیل کاربرد آنها در صنعت ، داروسازی و تجزیهء دستگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این پروژه روش تهیه و شناسایی کمپلکسهای [Fe(PASAT) (H2O)3] Cl2 و [Cd(PASAT) H2O`3] Cl2 و [Ni(PASAT)2[ Cl2.H2O بررسی می‌شود. در این پروژه ابتدا پیش‌لیگاند -5 فنیل آزاسالیسیل آلدهید تهیه شد. سپس با استفاده از این پیش‌لیگاند، لیگاند -5 فنیل آزاسالیسیل آلدهید تیوسمی کاربازون تهیه ...

شیمی کوئوردیناسیون ‏‎vic‎‏- دی اکسیم ها مورد بررسی قرار گرفته است . شباهت کمپلکس ‏‎vic‎‏- دی اکسیم ها با ویتامین ‏‎B12‎‏ و کاربردهایی که این ترکیبات در زمینه های مختلف شامل نیم رسانایی ، عوامل ضدتومور در شیمی درمانی ، عوامل جداکننده در کروماتوگرافی ، تجزیه عناصر ناچیز و تعیین کمی یونهای فلزی به روش اسپکتروفوتومتری دارا می باشند باعث شده است که نظر پژوهشگران را به خود جلب کنند . در این تحقیق یک لیگاند ‏‎vic‎‏- دی اکسیم تحت عنوان 2 ، 3 -بیس (هیدروکسی ایمینو ) پیپرازین از واکن ...

در این کار پژوهشی لیگاندهای تتراهیدروآزوسالان: بیس [5- فنیل آزو سالیسیل آلدهید ] اتیلن دی آمین (H2[H4]L1) و بیس [5- فنیل آزو سالیسیل آلدهید ] تری متیلن دی آمین (H2[H4]L2) به روش in situ از واکنش تراکمی بین پیش لیگاند 5- فنیل آزوسالیسیل آلدهید و آمین های مربوطه (اتیلن دی آمین یا تری متیلن دی آمین) در حضور سدیم بوروهیدرید و بوراکس تهیه و با استفاده از طیف سنجی IR, 1HNMR, 13C NMR و طیف سنجی جرمی و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرارگرفتند. کمپلکس‌های Cu(II), Co(II) و Ni(II) این ل ...

سیکلوفسفازینها دسته مهمی از سیستمهای حلقه‌ای هتروسیکل معدنی را تشکیل میدهند و در مرز مشترک بین شیمی معدنی و شیمی آلی قرار دارند. واکنشهای استخلافی آنها شامل جایگزینی پیوندهای فعال P-Cl توسط نوکلئوفیل‌های مختلف نظیر آمین‌های آلیفاتیک و آروماتیک ، الکل‌ها و فنل‌ها بطور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هگزاکلروسیکلوتری فسفازین، (NPCl2)3، با 2 و 2 - دی‌هیدروکسی بی‌فنیل و با ارتو- فنیلن دی‌آمین در محیط قلیایی واکنش کرده و بترتیب تریس (دی‌فنیل - 2 و 2 - دی‌اکسی) سیکلوتری فسفازین و ...

بخش عمده این تحقیقات پیرامون مطالعه واکنش‌های انتقال اکسیژن به کمک پورفیرین‌های فلزی و دهنده‌های مناسب اتم اکسیژن متمرکز شده است . دراین راستاچند لیگاند آلی برفعالیت کاتالیزوری کمپلکس مزو-تترافنیل پورفیرین منگنز ‏‎(II)‎‏ استات را در واکنش اپواکسیداسیون الفین به وسیله اکسنده سدیم پریدات در محیط فازی مطالعه شد . سرعت این واکنشها نیز تعیین گردید . دراین واکنشها تترا بوتیل آمونیوم برمید به عنوان کاتالیزور انتقال فاز انتخاب شد . مقادیر آلکن اکسید و آلکن به روش ‏‎GLC‎‏ اندازه گ ...

واکنش های تشکیل کمپلکس بین کاتیون های پتاسیم،سدیم، لانتانیم با DB18C6 در مخلوط های دو جزیی استونیتریل-دی متیل فرمامیدو مخلوط های سه جزیی استونیتریل-دی متیل فرمامید-اتانول در دماهای مختلف به روش هدایت سنجی مورد بررسی قرار گرفتند. در همه موارد DB18C6 با کاتیون های +K و +Na تشکیل کمپلکس هایی با استوکیومتری 1:1 را دادند. با افزایش DB18C6 به محلول کاتیون های +K و +Na در تمام موارد باعث کاهش تدریجی هدایت مولاری محلول می شود که نشان دهنده این است که تحرک یونی کمپلکس حاصل کمتر از کات ...

نمونه‌های پروتئینی در شرایط معین pH، دما، قدرت یونی و ... در دفعات مکرر با محلولی از یک لیگاند، در سل نمونه دستگاه ITC مخلوط شده و گرمای مبادله شده توسط سل نمونه، برای آنکه با سل مرجع دستگاه ITC همدما باقی بماند. به عبارت دیگر، گرمای مبادله شده در اثر برهم‌کنش پروتئین - لیگاند، در غلظت‌های مختلف لیگاند، تعیین می‌شود. هدف تعیین معادلات و روشهای گرافیکی ساده است که به کمک آنها بتون داده‌های کالریمتری را آنالیز نموده و پارامترهای ترمودینامیکی پیوند لیگاند به ماکرومولکو ...

در قسمت اول ثابتهای اسیدی دو لیگاند 1 و 7 - بیس (2 - بنزوئیک اسید) - 1 و 4 و 7 - تری اکسادکان (L1) و 1 و 10 - بیس (2 بنزوئیک اسید) - 1 و 4 و 7 و 10 - تترااکسادکان (12) که در این بخش سنتز شده‌اند بوسیله برنامه کامپیوتری BEST در درصدهای مختلف آب ˆ اتانول مورد برسی قرار گرفت . این بررسیها نشان داد که اولین ثابت تفکیک اسیدی برای لیگاند L2 بیشتر از لیگاند L1 می‌باشد و در دومین مرحله تفکیک اسیدی ثابت اسیدی لیگاند L2 کمتر از لیگاند L1 می‌باشد. همچنین این برسیها نشان داد ...

اهمیت Damoisc بخاطر تاثیراتش در مقابل ویروس آبله در موش بوده که از طریق ایجاد کیلات با عناصر شیمیائی موجود در ویروس با استفاده از لیگاند Damoisc که موجب غیرفعال یا خارج نمودن عنصر مربوطه از ساختمان ویروس می‌گردد که این بعنوان ((کیلات تراپی)) مطرح است ، امروزه اهمیت زیادی در درمان پیدا نموده است . در این طرح سنتز ، مطالعه شیمی فیزیکی و اثرات داروئی این ماده شیمیائی و انجام آزمایشات Invivo و Invitro با همکاری بخش مربوطه به انجام خواهیم رساند. ...