عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

نظر به اهمیت سطح چربی خون و عوارض ناشی از آن و بالا بودن چربی خون در 50% خانمها یائسه، این مطالعه به منظور تاثیر هورمون درمانی جایگزین بر سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان شهداء و طالقانی تهران در سال 78-1377 انجام گرفت . ...

اختلا لات عملکرد تیروئید ، ممکن است با اختلال متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئین های آتروژنیک همراه باشد. بررسی وضعیت آپولیپوپروتئین ها در اختلالات تیروئید موضوع جدیدی است . به علاوه تاکنون گزارشی از فعالیت پاراکسوناز ( آنزیم وابسته به ‏‎HDL‎‏ که با هیدرولیز لیپیدهای اکسید شده قادربه جلو گیری از اکسید اسیون ‏‎LDL‎‏ است) در اختلال عملکرد تیروئید ارایه نشده است . هدف از این مطالعه ، تعیین ارتباط سطح سرمی لیپیدها، آپولیپوپروتئین ها و سطح فعالیت آنزیم پاراکسوناز سرمی با عملکرد تیروئ ...

هدف از این بررسی تعیین ارتباط بین انواع اسیدهای چرب دریافتی، غلظت لیپیدها و لیپو پروتئین های سرم با میزان کراتینین سرمی و میزان تصفیه وگلومرولی در بزگسالان ساکن منطقه 13 تهران بود. نتایج حاصل از آنالیز کوواریانس نشان داد که دریافت اسیدهای چرب اشباع به بیش از 10 در صد از کالری دریافتی، میانگین سطح کراتی نین سرم را به طور معنی داری نسبت به دریافت های کمتر افزایش می دهد. دریافت بیش از 7 در صد کالری از اسید اولئیک و بیش تر از 1 در صد کالری از اسید لینو لئیک با افزایش معنی داری در ...

در مطالعات مختلف همراهی بیماری عروق کرونر قلب زودرس (‏‎CAD‎‏) با کاهش سطح ‏‎HDL-C‎‏ و افزایش ‏‎LDL-C‎‏ و همچنین کاهش آپولیپو پروتئین أ نشان داده شده است . در این مطالعه ارتباط بین سطح سرمی آپولیپوپروتئین ‏‎A-I‎‏ ، آپولیپو پروتئین ‏‎B‎‏ و فعالیت سرمی آنزیم پاراکسوناز (‏‎PON‎‏) و آریل استراز ( که قادر به هیدرولیز لیپیدهای پراکسید شده هستند ) با ‏‎CAD‎‏زودرس در افرادغیر دیابتیمورد بررسی قرار گرفته است . این مطالعه روی بیماران ‏‎ CAD‎‏زودرس (59 ‏‎n=‎‏، 25 مرد و 34 زن) و گروه شاهد ...

مقدمه : هیپرلیپدمی در بیماران قلبی - عروقی بر اهمیت زیادی است . اسیدهای چرب امگا-3 اثرات بارزی بر کاهش تری گلیسیرید ‏‎،‎‏ ترومبوز و آریتمی دارند اما باعث افزایش ‏‎LDL‎‏ و آپو ‏‎B‎‏ می شوند . با توجه به اینکه ویتامین ‏‎C‎‏ باعث القای گیرنده های ‏‎LDL‎‏ کبد و کاتابولیسم ذرات ‏‎LDL‎‏ می شود ‏‎،‎‏ این مطالعه با هدف به کارگیری توام اسیدهای چرب امگا 3 و ویتامین ‏‎C‎‏ برای کاهش ‏‎LDL‎‏ ‏‎‎‏‏‎،‎‏ آپو ‏‎B‎‏ و بهبود سایر لیپدهای خون ‏‎،‎‏ و همچنین مقایسه آن با اثرات هر کدام از این ...

به منظور مقا یسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات ( LDL-C) ، ‏‎(HDL-C)‎‏ و چربی تحت جلدی ، تعداد 20 نفر از مردان 20-25 سال از دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه گیلان که در سال 77-78 مشغول به تحصیل بودند ، بطور غیر تصادفی انتخاب شدند . میانگین سن ، وزن و قد افراد به ترتیب 29/2+- 8/21 سال ، 36/5 +- 64/65 کیلوگرم و 49/5 +-174 سانتی متر برای گروه 1 (فعالیت دو تناوبی ) و 32/1+- 2/32 سال ، 29/10 +- 69/4 کیلوگرم و 39/5+-8/172 سانتی متر برای گروه 2 (فعالیت دایرهای ب ...

این مطالعه تجربی، اثرات لیتیوم بر متابولیسم لیپیدها و همچنین فعالیت لیپوپروتئین لیپاز در خون و بافت کبد را مورد برسی قرار می دهد. تعداد12 رات در سه گروه مختلف بطور تصادفی انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند و به آنها3 دوز مختلف لیتیوم کلراید شامل دوز حاد، دوز متوسط و دوز مزمن تزریق شد و برای هر گروه4 شاهد در نظر گرفته شد. اندازه گیری پارامتر های مورد نظر با روش اسپکتروفتومتری (دیجیتال)انجام گرفت. در پایان دوز حاد، سطوح غلت کلسترول، تری گلیسرید وVLDLدر پلاسما تغییری نشان ندادند. ...

در یک مطالعه مقطعی با نمونه گیری ساده به روش تصادفی، نمونه خون از 780 دانش آموز در مقطع ابتدایی شهر بوشهر7 بعد از 12 ساعت اجتناب از خوردن غذا گرفته شد. اندازه گیری قد و وزن به روش استاندارد و آزمایش لیپیدهای خون به روش استاندارد و آزمایش لیپیدهای خون به روش آنزیماتیک انجام گردید. 5/7% از بچه ها کلسترول بالای 95 پرسنتایل داشتند. این رقم برای ‏‎LDL‎‏ کلسترول 2/7% و برای ‏‎TG‎‏9/8% بود. میانگین کلسترول تام 153 میلی گرم در دسی لیتر، برای ‏‎LDL‎‏ کلسترول 92 میلی گرم در دسی لیتر، ‏ ...
نمایه ها:
سرم | 
کودک | 
بوشهر |