عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لیشمانیوز جلدی (سالک ) در اغلب نقاط استان اصفهان به صورت هیپراندمیک وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه کارآزمایی واکسن کشته شده لیشمانیای ماژور پوستی در بالغین و کودکان بیشتر از 5 سال بود. مطالعه به صورت دو سوکور بود. 2901 داوطلب انتخاب شدند و در 2449 تزریق انجام گرفت این افراد به دو گروه تقسیم شدند به گروه اول واکسن لیشمانیا همراه با BOG تزریق شد و به گروه دوم واکسن لیشمانیا به تنهایی تزریق گردید بقیه داوطلبان بدون هیچگونه تزریقی به عنوان گروه شاهد پیگیری شدند در روزهای ...

چکیده ندارد.