عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز از دیدگاه دانشجویان است. روش پژوهش پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه لیب کوآل است. پرسشنامه لیب کوآل شامل سه مولفه ی «اثرخدمت»، «کنترل اطلاعات» و «کتابخانه به عنوان یک محل» است. در این ابزار کیفیت خدمت با ارزیابی شکاف موجود بین حداقل سطح خدمت مورد قبول با سطح فعلی خدمات کتابخانه(حدکفایت) و مطلوب ترین سطح خدمت مورد قبول با سطح فعلی خدمات کتابخانه(حدبرتری) مشخص می شود. جامعه پژوهش شامل 23000 ...