عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه وهدف: چاقی به تجمع بافت چربی در بدن گفته می شود. مطالعات مختلف حاکی از وجود ارتباط قوی میان چاقی وخطر ابتلا به سرطان پستان در زنان پست منوپوز دارد. امروزه بافت چربی به عنوان یک بافت اندوکرین با اعمال بسیار پیچیده مطرح است که می تواند مواد متنوعی را تحت عنوان آدیپوسیتوکین از جمله (لپتین، آدیپونکتین) را به جریان خون ترشح کند. تغییرات آدیپوکین ها به عنوان مکانیسم کلیدی در ارتباط بین چاقی و افزایش خطر سرطان مطرح می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان آدیپونکتین و لپتین مترش ...

پس از تائید اولین آنتی‌بادی نوترکیب انسانی شده برای مصرف انسان توسط سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) عرصه جدیدی در تحقیقات بیوتکنولوژیک برای تولید این دارو ها گشوده شد. آنتی‌بادی های نوترکیب آنتی‌بادی هایی هستند که توسط میکروارگانیسم های ترانسفورم شده با پلاسمید حاوی توالی آنتی‌بادی مورد نظر تولید می شوند. این آنتی‌بادی‌ها به دلیل در اختیار بودن توالی اسید هسته‌ای آنها قابل دستورزی از جهات گوناگون مانند افزایش تمایل، اتصال به مولکولهای دیگر، آنتی‌بادی با خاصیت دوگانه و انسانی س ...

لپتين و آديپونكتين از جمله آديپوسايتوكاين هاي مترشحه از بافت چربي هستند كه در پاتوژنز چاقي و اختلالات همراه با آن نقش دارند. مقاومت به انسولين از جمله عوارض چاقي مي باشد. پژوهش حاضر تاثير تمرينات هوازی بر سطوح لپتين ، آديپونكتين پلاسما و شاخص مقاومت به انسولين(HOMA-IR) را در مردان سندرم داون غيرفعال مورد مطالعه قرار داده است. در این مطالعه نیمه تجربی، 10 مرد مبتلا به سندرم داون با میانگین سنی (3/74 ± 26/67) و شاخص توده بدنی (7/69 ± 29/73) به مدت 10 هفته، 3 جلسه در هفته ...

مالتیپل میلوما یک نوع اختلال بد خیم پلاسما سل است که حدود 10% از سرطان های خون را به خود اختصاص می دهد و از نظر شیوع دومین سرطان خون بعد از لنفوم غیر هوجکین است. انتخاب بهترین استراتژی درمانی در مالتیپل میلوما تنها با شناخت دقیق مکانیسم های ملکولی رشد سلول های میلومایی امکان پذیر است. علاوه بر نقص های ژنتیکی، ریز محیط مغز استخوان نقش عمده ای را در پاتوفیزیولوژی مالتیپل میلوما ایفا می کند. بر هم کنش بین سلولهای میلومایی و استرومای مغز استخوان منجر به فعال سازی راه های انتقال ...

لپتین یکی از مهمترین هورمونهای مترشحه بافت چربی با نقش محوری در تنظیم ثبات انرژی و متابولیسم از طریق اشتها و گرسنگی است. علاوه بر کنترل وزن، لپتین نقش مهمی نیز در تنظیم پاسخهای ایمنی دارد. در افراد بدون نقص ژنتیکی در تولید لپتین و در بیان گیرنده آن، کاهش بیش از حد لپتین باعث افت عملکرد سیستم ایمنی و فراهم شدن شرایط ایجاد عفونت و افزایش بیش از حد آن از طریق تحریک سلولهای T و افزایش سایتوکین های پیش التهابی احتمالاً در شروع و روند بیماریهای خود ایمن موثر است. لپتین اثرات پیش ا ...

هورمون لپتین پروتئین 167 اسید آمینه ایست که ثابت شده است بر تولید مثل پستانداران اثر مسقیم دارد. بنابراین هدف این مطالعه ارزیابی اثرات اضافه کردن غلظت های مختلف لپتین به رقیق کننده ی منی و محیط کشت آزمایشگاهی بلوغ (IVM) اووسیت بر کیفیت اسپرم (تحرک و پارامتر های تحرک، زنده مانی و آسیب به DNA) و درصد بلوغ و آپوپتوز اووسیت در گاومیش های رودخانه ای بود. از پنج گاومیش نر سالم (پنج انزال از هر حیوان) موجود در مرکز اصلاح نژاد و پرورش گاومیش شمالغرب کشور استفاده شد. هر انزال در 37 در ...

هدف این تحقیق بررسی اثر شدت تمرینات مقاومتی بر لپتین سرم و اشتهای مردان کم وزن و دارای اضافه وزن بود. مواد و روش‌ها: 37 آزمودنی به صورت تصادفی به چهار گروه اضافه وزن با شدت پایین(تعداد:8 نفر، سن:0/99±21/12سال، شاخص توده بدنی:2/84±28/71 کیلوگرم بر متر مربع)، اضافه وزن با شدت بالا(تعداد: 9 نفر،سن: 2/06±23/44سال، شاخص توده بدنی 3/64±29/81 کیلوگرم بر متر مربع)، کم وزن با شدت پایین( تعداد 9نفر، سن: 2/8±20/11 سال، شاخص توده بدنی: 1/63±18/65 کیلوگرم بر متر مربع) و کم وزن با شدت بال ...

لپتین پروتئینی است با ۱۶۷ اسید آمینه که توسط ژن OB کد می شود. عمدتا توسط بافت چربی سفید ترشح می شود و به نظر می رسدکه نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژی مثل جذب غذا و بالانس انرژی، هموستاز و سیستم نورواندوکرین و بلوغ و به خصوص در تنظیم تولید مثل دارد. لپتین به عنوان تنظیم کننده اولیه سیستم تولید مثل ، بلوغ و نورواندوکرین شناخته شده است. لپتین اثرات بیولوژیکی خودش را از طریق رسپتورهایش انجام می دهد(OB-R) که در خزندگان و نشخوارکنندگان روی سلول های بنیادی و سلول های لایدیگ قرار ...

در پستانداران،کارکردمناسب سیستم تولیدمثلی به توانایی بدن در دستیابی به ذخایر انرژی بستگی دارد. لپتین هورمونی است که توسط ژن Obدرسلول‌های چربی تولید شده و در تنظیم دریافت غذا، مصرف انرژی و اعمال تولیدمثلی نقش دارد. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد لپتین اثر مستقیمی روی عملکرد اووسیت ها و تخمدان‌هادارد. بررسی حاضر باهدف تعیین بیان لپتین و گیرنده آن در اووسیت گوسفند با استفاده از روش رونوشت برداری معکوس و واکنش زنجیره‌ایپلیمراز (RT-PCR)، انجام پذیرفت. برای این منظور تخمدان ...