عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قصه یکی از وجوه اعجازآمیز قرآن است. قصه های قرآن با به کار گرفتن فنون و شگردهای جالب داستانی، پندآموزی از مسائل حکمی و اعتقادی بلند را برای نیوشندگان سخن حق آسان و لذت-بخش نموده اند . ساختار و شکل قصه در قرآن به گونه ای است که گویی در مقابل دیدۀ شنودگان در حال جریان است، درست مانند صحنۀ یک نمایش. و شنونده و خواننده خود را درون این صحنۀ متحرک و پرکشش احساس می کند. لذا، بسیاری از قصه های قرآن ـ علی رغم کوتاه بودن ـ قابلیت دراماتیک فراوانی دارند. از جمله دو داستان طالوت و داستان ...

قرآن کریم، به ویژگی‌های زنان مؤمن رشديافته، كه در برهه های مختلف تاريخی زيسته اند، پرداخته است. اين زنان با توجه به نتايج اين تحقيق عبارتند از: حضرات حوا 3، ساره و هاجر همسران ابراهیم‏ 7، دختران حضرت لوط 7، دختران شعیب‏ 7، همسر زکریا 7، مادر مریم‏3، بلقیس، زلیخا همسر حضرت یوسف 7، همسر ایوب‏ 7، مادر و خواهر موسى‏ 7، آسیه همسر فرعون، حضرت مریم‏ 3و حضرت خدیجه‏ 3. دربارۀ اين زنان ويژگی های مهم و متعددی در قرآن كريم مطرح شده است؛ اما ويژگی شاخص هر يك از آن ها يكسان ديده نشده است. ...