عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 137

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین تحقیق 30سرموش ماده و 6 سرموش نر از نژاد ویستار به طریق نمونه برداری تصادفی انتخاب گردیدند. پس از جفت گیری و مشاهده پلاگ واژینال موشهای نر جداشدند و موش های ماده باردار به دوگروه مساوی شامل گروه تجربی و گروه شاهد تقسیم شدند . از نخستین روزبارداری و درطی دوره 21 روزه بارداری به موش های گروه تجربی محلول استات سرب 07/0 % و به گروه شاهد آب مقطر به عنوان آب آشامیدنی داده شد . بلافاصله پس از زایمان نوزادان از لحاظ مورفولوژیک بررسی و سپس توسط اثر بیهوشی و تشریح شدند ولوزالمعده ...

چکیده ندارد.
     
چکیده ندارد.

موشهای صحرایی نر نژاد ویستار بوسیله تزریق داخل وریدی ‏‎40mg/kg‎‏ استرپتوزوتوسین یابتی شده و به دوگروه معالجه شده با وانادیل سولفات و دیابتی کنترل تقسیم شدند به یک گروه دیگر از موشهای معادل حجم استرپتوزوتوسین تزریق شده در موشهای صحرایی دیابتی ، روغن از طریق ورید دمی تزریق و به عنوان گروه شم در نظر گرفته شدند پس از بهبود دیابت در حیاونات معالجه شده ، حیوانات مورد مطالعه کشته شده و بررسی ایمونوهیستوشیمی با استفاده از آنتی سرم ضد انسولین مربوط به خوکچه هندی و با روش هورس رادیش پر ...