عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چگونگی تحول، تکامل و خصوصیات مینرالوژیکی خاکهای مزرعه آزمایشی لورک (نجف‌آباد) مورد مطالعه قرار گرفت . این منطقه بر روی رسوبات آبرفتی کواترنری واقع شده و بوسیله کوههای پنجی و فشار چه که حاوی آهکهای کرتاسه می‌باشند، احاطه شده‌است . بمنظور انجام‌مطالعه ابتدا منطقه شبکه‌بندی و سپس پروفیلها حفرو تشریح شدند. از افقهای پروفیلها نمونه‌برداری شده و بر روی نمونه‌های پروفیلهای شاهد تجزیه‌های شیمیائی شامل PH، هدایت الکتریکی، کربنات کلسیم، ازت کل، پتاسیم قابل جذب ، فسفر قابل جذب ، مواد آل ...

از جمله عوامل مهم در کشاورزی پایدار، مدیریت صحیح عملیات خاک ورزی و حفظ مواد آلی خاک می باشد. در ایران انتخاب سیستم خاک ورزی مناسب براساس تحقیق نبوده و نیز با توجه به شرایط خاک و آب و هوایی منطقه صورت نمی گیرد و توجه چندانی به حفظ مواد آلی خاک نمی گردد. این امر ممکن است موجب کاهش کیفیت خاک و تخریب آن شود. هدف از این تحقیق ، بررسی اثر سیستمهای خاک ورزی و کود دامی بر ویژگیهای فیزیکی خاک ، حرکت املاح و مرفولوژی ریشه ذرت بود. این مطالعه درمزرعه تحقیقاتی لورک متعلق به دانشگاه صنعتی ...

این تحقیق به منظور دستیابی به تاثیر زمان قطع جریان آب به نوار بر روی عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری نواری در مزارع آزمایشی دانشگاه صنعتی اصفهان، لورک و خزانه انجام گرفت . اطلاعات جمع‌آوری شده شامل مشخصات فیزیکی مزارع آزمایشی از قبیل طول نوار، عرض نوار، شیب نوار، بافت خاک و ارقام اندازه‌گیری شده برای پیشروی، پسروی، دبی‌های ورودی و خروجی نوار می‌باشند. هیدروگرامهای جریان ورودی و جریان خروجی و منحنی‌های پیشروی و پسروی برای نوارهای آزمایشی رسم گردید و معادله نمائی پیشروی جبهه آب ب ...

در این پژوهش اثرات کشت برنج بر برخی از ویژگیهای فیزیکی خاک و پراکنش مکانی آنها مورد بررسی گردیده است. در پاییز سال 1377 پس از برداشت برنج در دو قطعه 5 هکتاری مجاور یکدیگر انتخاب گردید . که در یکی از آنها کشت برنج به صورت سنتی در تناوب زراعی قرار داشت. قطعه دیگر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع گردیده بود که سابقه زراعی کشت برنج نداشت. در هر قطعه بر روی گره های شبکه ای به طول 450 متر و عرض 120 متر به فاصله 30 متر از یکدیگر وزن مخصوص ظاهری خاک، هدایت آبی اشباع و شاخص ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی مختلف در لاینهای بدست آمده از جمعیتهای بومی گلرنگ ایران، آزمایشی در سال زراعی 80-1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، در قالب طرح لاتیس ساده 9*9 اجرا شد. ...
نمایه ها:
گلرنگ | 
لورک | 

به منظور ارزیابی رشد، عملکرد و کیفیت دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت پنج تراکم کاشت در منطقه اصفهان، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 80-1379 به اجرا درآمد. ...

چکیده ندارد.

در این مطالعه اثر رطوبت اولیهء خاک و بار آب بر فرآیند نفوذ، در سه بافت مورد بررسی قرار گرفت . تاثیر بافت و رطوبت اولیهء خاک بر فرآیند نفوذ معنی دار بوده ولی بار آب چندان اثری نشان نمی‌دهد. در هرسه بافت تاثیر رطوبت اولیه بسیار معنی داربوده و سرعت نفوذ و نفوذ تجمعی را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد . بنابراین در اندازه‌گیری های صحرائی آزمایشهای نفوذ و یا محاسبهء آن بایستی به میزان رطوبت اولیهء خاک توجه نمود . از طرف دیگر می‌توان از تاثیر بار آب ، در آبیاری سطحی، چشم پوشید .رطوبت او ...