عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمینه و هدف : هدف از این پژوهش توصیفی، بررسی میزان روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات (فورمتریک 4بعدی) در اندازه گیری ناهنجاری های کیفوز و لوردوز می باشد. مواد و روش ها : جامعه آماری این تحقیق را کلیه بیماران مراجعه کننده به متخصصان ارتوپد و مغز و اعصاب شهرستان اراک که برای گرفتن عکس از نمای ستون فقرات جانبی به مراکز رادیولوژی معرفی شدند، تشکیل دادند و روش انتخاب نمونه به صورت در دسترس بوده است. در این تحقیق برای اندازگیری زاویه کیفوز و لوردوز از دستگاه ارزیاب 4 بعدی ست ...

ارتباط میان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ با لوردوز و کمر صاف در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4کرج. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4 کرج که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند. تعداد کل آن‌ها 10500 نفر بود و نمونه آماری این پژوهش از 4 مدرسه مختلف ناحیه 4 به تعداد 380 به صورت تصادفی انتخاب شد. در اجرای آزمون انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ از دو آزمونSR ، نشستن و خم شدن برای رساندن دست‌ها به انگشتان پ ...

برنامه های حرکتی و ورزشی متناسب با ویژگی های ساختاری و روانشناختی انسان به وبژه در دوران کودکی و نوجوانی، ضمن تامین سلامت جسم و روان، فرد را برای زندگی بهتر در محیط اجتماعی مهیا می سازد. افراد کم توان ذهنی از جمله افرادی هستند که به علت شرائط ذهنی و روانی ویژه ای که دارند، غالبا نسبت به افراد سالم بی تحرک تر بوده و فعالیت بدنی کم تری دارند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر فاکتورهای آمادگی جسمانی و وضعیت بدنی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. در این ...

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تغییرات لوردوز کمری و کمردرد در دوران بارداری و تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر لوردوز و کمردرد زنان پس از زایمان است. به همین منظور، 34 زن باردار (سن: 24/2±07/26، قد: 46/4±85/162 و وزن: 07/1±27/58) نخست زای مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی زنان و زایمان شهرستان شاهین شهر و حومه به طور تصادفی انتخاب شدند که 4 نفر از آن‌ها به‌دلیل برخی مشکلات دوران بارداری از مطالعه‌ی حاضر حذف شدند. ابزار مورد نیاز تحقیق شامل پرسشنامه‌ی استاندارد کیوبک برای سنجش دردک ...

مقدمه و هدف:هدف از این تحقیق مقایسه دو روش تمرین سنتی و تمرین با فیزیوبال در اصلاح عارضه کیفوز و لوردوز دانش آموزان دختر 12 تا 14 ساله منطقه گندمان بود. روش شناسی در این مطالعه تعداد 45 نفر از دانش آموزانی که عارضه لوردوز و 45 نفر از دانش‌آموزانی که عارضه کیفوز داشتند به طور تصادفی انتخاب شدند و به سه گروه تجربی 1(تمرینات سنتی)، تجربی 2(تمرین با فیزیوبال) و گروه کنترل(بدون تمرین) برای هر عارضه تقسیم شدند.برنامه تمرینی در هر دو گروه سنتی و فیزیوبال برای هر دو عارضه کیفوز و لو ...

هدف از تحقیقی حاضر مقایسه تاثیر ارگونومی نیمکت های رایج در مدارس بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان دارای لوردوز کمری بود. بدین منظور تعداد ۲۴ دانش آموز بامیانگین سنی ۱۰ سال در دو گروه ۱۲ نفری سالم و دارای لوردوز به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابتدا دانش آموزان از نظر قوس کمری به شکل دقیق با خط کش منعطف بررسی شدند، پس از اتمام اندازه گیری های دقیق قوسی کمری دانش آموزان بر روی دو نوع نیمکت رایج در مدارس (نیمکت های متصل که نشستنگاه و میز متصل دارد و نیمکت های جدا که نشست ...
نمایه ها:

هدف از این پژوهش تعییین نورم لوردوز و کیفوز در سنین 12 تا 17 سال برای دانش آموزان پسر شهر اصفهان بوسیله خط کش منعطف بود. بدین منظور 636 دانش آموز در رده های سنی 12، 13، 14، 15، 16 و 17 سال در این تحقیق شرکت کردند. به طوریکه در هر رده سنی تعداد 106 دانش آموز که دارای ناهنجاری اسکولیوز و سابقه جراحی در ستون فقرات نبودند، مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای لوردوز و کیفوز بوسیله خط کش منعطف به عنوان یک روش غیر تهاجمی و معتبر در حالت ایستاده و طبیعی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان شیوع ناهنجاری های کایفوز و لوردوز در آزمودنی های دختر ورود به رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود. همچنین ارتباط بین میزان انحنای پشتی و کمری آزمودنی ها با متغیر های سن ، قد و وزن آنها نیز به عنوان فرضیه های فرعی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه تحقیق را 1000 نفر از داوطلبین دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل دادند، که از میان آنها 238 نفر با میانگین سنی 6/04± 26 سال و میانگین قدی 0/056± 161 سانتی متر و میانگین وزنی 9/29± 59 کی ...

کشتی آزاد و فرنگی دو سبک متفاوت از کشتی است که ستون فقرات و اندام های بدن را در وضعیت های مختلف قرار می دهند بر این اساس هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های ورزشی کشتی گیران آزاد و فرنگی بود. روش: از بین کشتی گیران استان های کرمانشاه، رشت و همدان 100 نفرآزاد کار و100 نفرفرنگی کار (سن 2 ±5 / 24سال، وزن 10/45 ± 75/24 کیلو گرم و قد 3/4 ± 176/85) بطور تصادفی انتخاب شدند.سپس، بوسیله پر کردن پرسشنامه، آسیب های اندام های مختلف آنان جمع آوری شد. روش جمع آ ...