عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ریحان و لوبیا و ارزیابی تاثیر این کشت مخلوط بر کنترل علف‌های هرز، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در منطقه مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کشت خالص هریک از گیاهان و3 الگوی کشت مخلوط در شرایط وجود و عدم وجود علف هرز به شرح ذیل بود: (1- کشت خالص ریحان ، 2- کشت خالص لوبیا، 3- کشت مخلوط نواری 4 ردیف ریحان 2 ردیف لوبیا ، 4- کشت مخلوط نواری 4 ردیف لوبیا 2 ردیف ریحان و 5 – کشت مخلوط ...

به منظور بررسي اثر تراكم و رقم بر عملكرد واجزاي عملكرد ارقام لوبياي قرمز در شراط آب و هوايي شهر سنندج (مركز استان كردستان ) آزمايشي در سال زراعي 86-1385 در مزرعة ايستگاه تحقيقات كشاورزي گريزه سنندج به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي انجام گرفت . ارقام كشت شده شامل : صياد ‏‏ْ‎‎‏‎‎، درخشان ،گلي ويك رقم محلي و تراكم هاي مورد استفاده نيز شامل : 15 ، 20 ، 30 و 40 بوته در متر مربع بود. نتايج نشان داد كه عملكرد دانه در ارقام مختلف ، فاقد تفاوت معني دار ولي در تراكم ...

بیماری سوختگی معمولی لوبیا Common Bacterial Blight (CBB) ناشی از باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al., 1995 (Xap) یکی از مهم‌ترین بیماریهای لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در مناطق گرم و نیمه گرم می‌باشد. بهترین روش مدیریت این بیماری استفاده از ارقام مقاوم، استفاده از بذور عاری از باکتری و رعایت بهداشت زراعی می‌باشد. از طرف دیگر لوبیا توانایی ایجاد رابطه‌ی همزیستی با باکتریRhizobium leguminosarum bv. phaseoli و تثبیت ازت آزاد موجود در خاک را دارد. ...

به منظور ارزیابی اثر دوره پیش تیمار آبی روی تقویت بذر و عملکرد دانه ارقام لوبیا چیتی، چندین آزمون آزمایشگاهی و یک آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی به ترتیب با چهار و سه تکرار در سال 1387 اجرا گردید. بذرهای سه رقم لوبیا چیتی (تلاش، COS16 و خمین) به چهار قسمت تقسیم شدند، یکی از آنها به عنوان شاهد (P1) نگهداری شد و سه نمونه دیگر در دمای 20 درجه سانتی گراد به مدت های 7 (P2)، 14 (P3) و 21 (P4) ساعت در آب مقطر خیسانده شدند و سپس تا رطوبت اولیه خشک گ ...

آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) واقع در 16 کیلومتری شمال شرقی شیراز صورت پذیرفت. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات مختلف افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن از غلظت 350 به ppm750 بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت 4 تیمار آبیاری (FC، FC120%، FC80% و FC60%) بود. به منظور کنترل بهتر غلظت دی‌اکسیدکربن، با آغاز دوران 4 برگی گلدان‌ها به محفظه‌هایی چوبی با پوشش پلاستیک منتقل گردیدند. نتایج حاصله بیانگر اثر افزایشی غلظت دی‌اکسیدکربن بر رشد و ع ...

در این پایان نامه غربال و گزینش جهت مقاومت به علف کشهای استورم، فومسافن و ایمازیساپایر در تعدادی از ارقام زراعی لوبیاانجام شده وتعیین مقاومت به علف کشهای استورم، فومسافن و ایمازیساپایر در تعدادی از ارقام زراعی لوبیادر ازمایشگاه انجام شده . اثر ساده علفکش بر روی ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن ترساقه، برگ و ریشه،طول ریشه، وزن تر کل ،وزن خشک کل و میزان کلروفیل برگ در سطح 1درصد معنی دار بود. به منظور تعیین مقاومت به علف کشهای استورم، فومسافن و ایمازیساپایر در تعدادی از ارقام زراعی ...

حبوبات دانه های خشک خوراکی هستند که به خانواده بقولات (Leguminosae ) تعلق دارند. در بین حبوبات از نظر سطح زیر کشت و ارزش اقتصادی مقام اول متعلق به لوبیا Phaseolus Vulgaris است. ارزش بیولوژیک پروتئین لوبیا به سبب دارا بودن بسیاری از اسیدهای آمینه ضروری بالاست.و با داشتن 22% پروتئین نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز انسان خواهد داشت. و این میزان پروتئین دو تا سه برابر میزان پروتئین غلات است .پروتئین‏های ذخیره‏ای به عنوان مارکرهای مولکولی برای مطالعه ارقام P. vulqaris ...

بیماری سوختگی معمولی از بیماری‏های مهم لوبیا می‏باشد و به دلیل اهمیت استان زنجان از نظر کشت این محصول وجود این بیماری هم حائز اهمیت می‏باشد. تحقیق حاضر به منظور شناسایی و تعیین تنوع جدایه‏های باکتری عامل بیماری و مقایسه آنها با جدایه‏های شناخته شده صورت گرفت. از برگ و غلاف در بوته‏های لوبیا با علائم لکه‏های آب سوخته با هاله زردرنگ، از مناطق مختلف استان زنجان نمونه برداری گردید. کلیه جدایه‏ها با سه جدایه شناخته شده(استان مرکزی، اصفهان و لرستان) از نظر خصوصیات بیوشیمیایی، فیزیو ...

به طورکل اهمیت حبوبات بعد از غلات است و در ایران پس از گندم و برنج قرار دارد. اراضی تحت کشت حبوبات برای تولید دانه خوراکی حدود 10 درصد مساحت زیر کشت غلات است و میزان تولید کل آن ها حدود 5/3 درصد می باشد. اهمیت برداشت ماشینی لوبیا جهت کاستن هزینه تولید ضروری می باشد. بنابراین مورد توجه محققین قرارگرفته است. با توجه به اینکه در ایران محصول لوبیا به صورت 2 مرحله ای برداشت می شود و همچنین نوع سیستم آبیاری به صورت غرقابی است و فاصله کرت های کاشت محصول کم است. بنابراین نمی توان از ...