عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات رویشی دو رقم لوبیاقرمز آزمایشی به صورت فاکتوریل 2 عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش کشت گلدانی در دو مرحله انجام شد. در هر دو مرحله کشت، در هر گلدان تعداد 10 بذر کاشته شد و پس از رسیدن گیاهان به مرحله 2 برگی، تعداد 4 بوته سالم انتخاب و مابقی بوته ها تنک و حذف شدند. فاکتورها در آزمایش اول شامل رقم (صیاد و D81083) و سویه باکتری (VUPF5 و CHA0) و در آزمایش دوم شامل رقم (صیاد و D81083)، باکتری ( بدون باکتری (شاهد) و VUPF ...
نمایه ها:
آنزیم | 

در این تحقیق به منظور انتخاب ارقام برتر لوبیاقرمز تعداد 16 رقم در یک طرح لاتیس نامتعادل (4×4) در چهار تکرار مورد بررسی مقایسه عملکرد قرار گرفتند که نتایج مناطق مختلف این تحقیق به قرار زیر است : در کرج بالاترین عملکرد مربوط به رقم RAB-50 با تولید 3/606 تن در هکتار بوده که در سطح یک درصد نسبت به شاهد اختلاف معنی‌دار داشت . در اراک رقم DOR-476 با تولید 2/697 تن در هکتار بالاترین عملکرد را دارا بوده که در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری را با شاهد دارا بوده است . در مشهد بالاترین عملک ...

این تحقیق شامل شش آزمایش به شرح زیر میباشد-1 : آزمایش مقایسه عملکرد A1-Test شامل هشت رقم لوبیا سفید بوته ای باشاهد دانشکده ودهقان جمعا 10رقم -2 آزمایش مقایسه عملکرد A2-Test شامل هشت رقم لوبیا سفید بوته ای باشاهد دانشکده ودهقان جمعا10رقم -3 آزمایش مقایسه عملکرد A3-Test شامل هشت رقم لوبیاسفید بوته ای با شاهددانشکده ودهقان جمعا 10رقم -4 آزمایش مقایسه عملکرد B1-Test شامل هشت رقم لوبیا سفید ونیم رونده لوبیا سفید باشاهد دانشکده ودهقان جمعا 10رقم -5 آزمایش مقایسه عملکرد B2-Test شامل ...

بمنظور بدست آوردن ارقام پرمحصول واجد صفات کمی وکیفی مناسب این طرح باسه آزمایش بشرح زیراجرامیشود:الف - آزمایش مقایسه محصول ارقام لوبیا بوته ای که 8 رقم لوبیا چیتی وقرمزبوته ای بادورقم شاهد درطرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه قرار میگیرند.ب - آزمایش مقایسه ارقام لوبیابوته ای - که دراین آزمایش جمعا 5 رقم لوبیا بوته ای درطرح مربع لاتین مورد مقایسه قرارمیگیرند.ج- آزمایش مقایسه محصول ارقام لوبیارونده - دراین آزمایش تعداد 5 رقم لوبیاقرمز رونده درطرح بلوکهای تصادفی مقایسه میشوند. ...

این تحقیق شامل چهارآزمایش بشرح زیرمی باشد-1:آزمایش مقدماتی مقایسه محصول لوبیا شامل 76 رقم و لاین بدون تکرار -2آزمایش مقایسه عملکرد لوبیاسفید شامل 10 رقم در طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار -3 آزمایش مقایسه عملکرد لوبیاقرمز شامل 10 رقم درطرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار -4 آزمایش مقایسه عملکرد لوبیا چیتی شامل 8 رقم درطرح بلکهای کامل تصادفی درچهار تکرار به مرحله اجرا درمی آید.در طول دوران رشدونمو علاوه بر مراقبتهای معمول زراعی ازصفاتی مانند گلدهی ،فرم بوته ، ارتفاع بوته ...

این تحقیق شامل 6 آزمایش بشرح‌زیرمی باشد-1: آزمایش خزانه ارقام لوبیاسفید بوته ای شامل 225 لاین و رقم بدون تکرار -2 آزمایش سازگاری ارقام لوبیاقرمز شامل 89 لاین و رقم درسه تکرار -3 آزمایش سازگاری لوبیا الوان شامل 43 لاین درسه تکرار -4 آزمایش خزانه ارقام لوبیاگرم بوته ای شامل 38 رقم بدون تکرار -5 بررسی درخزانه ارقام مقاوم به بیماری لکه زاویه ای شامل 100 لاین و رقم در دوتکرار -6 بررسی در خزانه ارقام مقاوم به بیماری موزائیک شامل 100 لاین و رقم در دوتکرار بمرحله اجرا درمی آید. درطول ...

در این تحقیق به منظور تعیین لاینهای مقاوم به ویروس موزائیک تعداد 25 لاین و رقم در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد بالاترین عملکرد مربوط به رقم RAB-587 با تولید 4/362 کیلوگرم در هکتار بوده است که از نظر آماری اختلاف معنی‌دار با شاهد نداشت . ...

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز لوبیا آزمایشی به مدت 2 سال (1376-1377) در مزرعه تحقیقی آموزشی دانشکده کشاورزی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به اجراء درخواهد آمد. دوره بحرانی کنترل علفهای هرز مرحله خاصی از زندگی گیاه زراعی است که برای بدست آوردن حداکثر محصول لازمست مزرعه عاری از علف هرز باشد. با مشخص شدن این دوره و اعمال کنترل در آن از تعداد دفعات کنترل و مقدار مصرف علف‌کشها و بالطبع هزینه کنترل و عوارض جانبی مصرف بی‌رویه علف‌کشها کاسته خواهد شد. بر ...

این تحقیق شامل 3 آزمایش بشرح زیر میباشد -1: آزمایش مقایسه عملکرد لوبیای سفید و قرمز نیمه رونده شامل 10 رقم درچهار تکرار -2 آزمایش مقایسه عملکرد لوبیاسفید بوته ای شامل 6 رقم درچهار تکرار -3 آزمایش مقایسه عملکرد لوبیاچیتی بوته ای شامل 6 رقم درچهار تکرار.درطرح بلوکهای کامل تصادفی بمرحله اجرا درمی آید.درطول مدت رشد ونمو علاوه برمواظبتهای معمول زراعی ازصفاتی مانند رنگ گل ،ارتفاع بوته ،فرم بوته ،زودرسی ،یکنواخت رسیدن غلافها،مقاومت به بیماریها،مقاومت به ریزش ،یادداشت - برداری بعمل م ...