عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1192

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین ارقام و لاین‌های برتر جو در این بررسی تعداد 135 لاین و رقم به صورت مشاهده‌ای در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی و تعداد 24 لاین و رقم با طرح بلوک‌های کامل تصادفی در قالب دو آزمایش -1از بین لاین‌های آزمایش مقدماتی که محصول آنها به روش رسم نمودار با دو شاهد و الفجر و (کویر x کارون) مقایسه شده است ، جمعا 18 لاین و رقم با توجه به خصوصیات زراعی مطلوب و میزان عملکرد برای ادامه بررسی در آزمایشات مقایسه عملکرد تکراردار سال آینده انتخاب گردید. -2در آزمایشات مقایسه عملکرد A ...

در این تحقیق 40 لاین و رقم نخود از خزانه نخود متحمل به خشکی ارسالی از ایکاردا همراه با یک شاهد حساس به خشکی در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو تکرار مورد بررسی قرار گرفت از لحاظ درجه‌بندی لاینها براساس شاخص متحمل به خشکی (DTS) 1 تا 9، به تعداد سه لاین نمره 1، شش لاین نمره 2، چهارده لاین نمره 3، پنج لاین نمره 4، 9 لاین نمره 5، یک لاین نمره 6، دو لاین نمره 7 و بالاخره به لاین شاهد تکرار شونده نمره 9 منظور گردید از جمله لاینهائی که در این آزمایش تحمل بیشتری به خشکی داشتند ...

به منظور تعیین لاین های مقاوم به خشکی، این طرح با 18 لاین نخود به همراه 2 شاهد (شاهد حساس به خشکی ILC 3279 و شاهد محلی جم) جمعاً 20 لاین و رقم به صورت مشاهده ای در دو تکرار و به صورت 2 آزمایش جداگانه با لاین های مشابه در دو تاریخ کشت (آزمایش اول در اوایل فروردین ماه همراه با یکبار آبیاری در زمان گلدهی و آزمایش دوم با 3 هفته تأخیر در کاشت نسبت به آزمایش اول به صورت دیم) به مرحله اجراء در آمد. نتایج حاصل از انجام یادداشت برداریها از جمله تحمل به خشکی و شاخص متحمل به خشکی و عمل ...
نمایه ها:
نخود | 
خشکی | 
لاین | 
گیاه | 
بررسی | 

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد لاین های سویا آزمایشی بصورت زیر انجام شد. در این بررسی اثر چهار تاریخ مختلف کاشت از 10 خرداد به فاصله 15 روز و سه فاصله بین ردیف 24، 36، 48 و فاصله 5 و10 سانتیمتری بین بوته ها بر روی دو لاین جدید سویا مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در سه تکرار بود و تیمارها براساس فواصل ردیف در 8 ، 6 و4 خط 5 متری کاشته شدند. در این بررسی در لاین زودرس Will * K.W.506 بیشترین عملکرد مربوط به تاریخ کاشت دوم (26 خرداد) و فاصله بین ردیف ...

به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول تر از ارقام موجود که واجد صفات زراعی نیز باشند و همچنین در راستای همکاریهای بین المللی این طرح در قالب سه آزمایش که از مرکز سیمیت ترکیه دریافت گردید بشرح زیر می باشد : - آزمایشات مقایسه عملکرد مشاهده ای بدون تکرار ‏‎WWON-IR‎‏ با 113 لاین و رقم و ‏‎FAWON‎‏ با 143 لاین و رقم که به ازای هر 20 شماره شاهد، رقم الموت یا لاین امیدبخش ‏‎C-73-20‎‏ قرار گرفت . محصول لاینها به روش رسم نمودار با شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند و در مجموع با جمع بندی نتایج ...

با توجه به کشت ارقام و لاینهای در زیر سیستم مه‌پاش (Mist Irrigation) د رمزارع تحت بررسی (به استثنا ایستگاه تحقیقاتی میاندوآب ) نتایج قبولی در سال اول بدین شرح حاصل شد: درکرج 28 لاین و رقم مقاوم، 11 لاین نیمه مقاوم، 27 نیمه حساس ، یک لاین بسیار حساس و 12 لاین و رقم بدون آلودگی. در گرگان 14 لاین و رقم مقاوم، 9 لاین نیمه مقاوم، 20 لاین نیمه حساس و سایر اراقم و لاینها فاقد آلودگی، در مشهد 17 لاین و رقم مقاوم، 11 لاین نیمه مقاوم، 15 لاین نیمه حساس ، سه لاین حساس و چهار لاین بدون ع ...

آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی لاینهای نخود تیپ دسی که بصورت انتظاری کشت گردیده است تعداد 100 لاین نخود با یک رقم شاهد بنام نخود سیاه کاکا که بعد از هر 5 لاین تکرار میشود در یک آزمایش بدون تکرار مورد بررسی قرار گرفت . بطوریکه 16 لاین به لاین به شماره کرتهای 184 - 178 - 159 - 144 - 138 - 136 - 132 - 129 - 128 - 124 - 122 - 118 - 116 - 115 - 105 به علت حاکم بودن شرایط اپیدمی بیماری برق‌زدگی نخود حساس به این بیماری بوده‌اند. 19 لاین به ترتیب 217 - 202 - 200 - 196 - 181 - 172 - 171 ...
نمایه ها:
لاین | 
گیاه | 

به منظور تعیین ارقام و لاین‌های برتر جو در این بررسی تعداد 116 لاین و رقم به صورت مشاهده‌ای در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی و تعداد 60 لاین و رقم با طرح بلوکهای کامل تصادفی در قالب سه آزمایش مقایسه عملکرد A و B در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت نتایجی به شرح زیر حاصل شده است :-1از بین لاین‌های آزمایش مقدماتی که محصول آنها به روش رسم نمودار با دو شاهد والفجر و ماکویی مقایسه شده است جمعا 38 لاین و رقم با توجه به خصوصیات زراعی مطلوب و میزان عملکرد برای ادامه بررسی در آزمایشات م ...

این مطالعه به منظور بهبود صفات تولیدی و قدرت ماندگاری در کرم ابریشم از طریق تلاقی‌های مناسب و انتخاب هدفمند بین سه لاین چینی تجاری موجود در ایران و معرفی لاین با لاین‌های جدید می‌باشد. به همین منظور دو لاین 104 و 32 به عنوان لاین‌های پر تولید و لاین 110 به عنوان لاین مقاوم مورد استفاده قرار گرفته و ترکیبات 104x110 و 110x32 و 32x110 و 110x104 به عنوان تخم نوغان پایه بکار گرفته شدند. تحقیق طی حداکثر 9 نسل دنبال شده و در هر سال 2 مرحله پرورش شامل پرورش بهاره و پائیزه انجام می‌گی ...