عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 260

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت اندازه گیری آب مصرفی پتانسیل پیاز از یک لایسیمتر به ابعاد 2/1 * 2/1 متر با در نظر گرفتن تناوب زارعی استفاده گردید. اطراف لایسیمتر نیز سطحی معادل 1000 متر مربع به کشت پیاز با شرایط یکسان در داخل لایسیمتر اختصاص یافت . در تمام مراحل رویش گیاه ( کاشت ، داشت ، برداشت ) محیط رشد در وضعیت مطلوبی نگهداشته شد. تغییرات رطوبت خاک ، تا عمق یک متری توسط دستگاه نوترون متر قبل از آبیاری کنترل شد . میزان عملکرد پیاز در داخل لایسیمتر برابر 50 تن در هکتار و میانگین عملکرد پیاز در حاش ...
نمایه ها:
پیاز | 

تعداد دو دستگاه لایسیمتر فلزی زهکشدار با سطح مقطع 4×4ˆ5 متر و عمق 2 متر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نصب و لایه‌بندی خاک درون آن بعمل آمد و در هر دستگاه لایسیمتر تعداد 3 ردیف نیشکر با فاصله 1/5 متر کشت شد و برنامه آبیاری به طور منظم انجام و تخلیه زه‌آب انجام شد و سایر عملیات داشت بنحو مطلوب صورت گرفت و تا زمان برداشت محصول ادامه دارد. تعداد سه دستگاه لایسیمتر فلزی زهکش‌دار با سطح مقطع 2×3 متر و عمق 1/7 متر در شرکت کشت و صنعت امیرکبیر نصب و لایه‌بندی خاک درون آن بعمل آمد و در ه ...
نمایه ها:
گیاه | 
رقم | 
نیشکر | 
خاک | 

در این طرح از یک دستگاه لایسیمتر معمولی زهکش دار با ابعاد 2x1x1/2 مترمکعب استفاده شده که خاک مزرعه به ترتیب افقهای طبیعی در داخل آن جایگزین شده است . میزان آب مصرفی پتانسیل جو واریته والفجر در لایسیمتر پس از 9 نوبت آبیاری 472 میلیمتر و در گارد 940 میلیمتر بوده است که با احتساب 62/4 متر بارندگی در مدت سه ماهه اول سال 1374 جمعا این مقادیر به ترتیب 5/200 تن در هکتار بوده است میزان بذر مصرفی معادل 180 کیلوگرم در هکتار بوده که با ردیف کار با فاصله ردیفها 12 سانتیمتر از یکدیگر کاشت ...

بمنظور تعیین آب مصرفی پتانسیل ذرت از دو دستگاه لایسیمتر زهکش‌دار بدون سطح ایستابی ثابت به مساحت 1/8 متر مربع استفاده گردید که علاوه بر تعیین آب مصرفی ذرت ، رابطه آب مصرفی با تبخیر از طشتک کلاس A نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . میزان متوسط روزانه تبخیر و تعرق پتانسیل و تبخیر از طشتک کلاس A بر حسب میلیمتر بصورت زیر می‌باشد: ماه، خرداد، تیر، مرداد، شهریور- تبخیر از طشتک کلاس A EO، 7/16، 6/84، 7/93، 6/22-ETP تبخیر و تعرق پتانسیل لایسیمتر شماره 1، 6/57، 8/76 ...

بمنظور اندازه‌گیری آب مصرفی پتانسیل گندم از یک لایسیمتر به ابعاد 90×150×150 سانتیمتری با رعایت شیب کف کانال در محل نصب و از خاک منطقه که با رعایت ترتیب لایه‌ها پر شده استفاده می‌گردد. نحوه آبیاری طوری است که ضمن اینکه حدود 10 درصد آب زهکشی موجود باشد رطوبت خاک درون لایسیمتر درحد ظرفیت زراعی نگهداری شود ، میزان آب آبیاری و آب زهکشی در دوره‌های ده روزه اندازه‌گیری می‌شود و میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه فوق در آخر فصل از فرمول زیر محاسبه می‌گردد: ET=I+P-D+e ET=تبخیر و تعرق پتا ...

میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گندم نوید با استفاده از یک لایسیمتر زهکش‌دار در ماههای فروردین تا تیر برابر 1/9، 3/1 و 5/9 و 4/5 میلیمتر در روز اندازه‌گیری شد. مجموع نیاز آبی گندم در این مدت 467 مترمکعب در هکتار می‌باشد. میزان تبخیر و باران به ترتیب 973 و 93 میلیمتر می‌باشد. ...

نتیجه: به منظور تعیین راندمان کودهای ازته و تعیین مناسبترین کود ازته و بررسی تغییرات عناصر غذایی اصلی این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 12 لایسیمتر در ایستگاه رودشت به اجرا درآمد. طرح در سال اول بر روی ذرت با 4 تکرار و 3 تیمار به شرح زیر عمل گردید. -1 مصرف کود اوره طبق توصیه، -2 مصرف سولفات آمونیوم طبق توصیه و -3 مصرف نیترات آمونیوم طبق توصیه. نتایج نشان داد که بهترین کود ازته برای زراعت ذرت تیمار نیترات آمونیوم با متوسط عملکرد ذرت علوفه‌ای به میزان 43 تن در هکتار بوده ا ...

در این طرح با استفاده از یک لایسیمتر بتونی زهکش‌دار به ابعاد 3×9×6 متر و اندازه‌گیری مقدار آب داده شده و آب زهکشی ، میزان تبخیر و تعرق درختان پسته در دو مرحله تحت عنوان: الف : مرحله کاشت تا سن هفت سالگی (مرحله رشد رویشی نهال) ب : از هفت سالگی تا دوازده سالگی (مرحله باروری) تعیین می‌شود ، برای اجرای این طرح ابتدا لایسیمتر بتونی با ابعاد 9×6 ساخته شد و عملیات ایزولاسیون کامل جدارها و کف انجام و زهکش لازم نیز برای اندازه‌گیری آب خروجی نصف گردید. سپس با شیبندی لازم کف عملیات پر ک ...

آزمایش از طریق نصب یک دستگاه لایسیمتر فلزی با ابعاد 1×1×1 متر اجرا خواهد شد قطعه زمینی به مساحت 400 مترمربع (20×20 متر) در محل اجرای آزمایش انتخاب و لایه‌های خاک جهت پرنمودن درون لایسیمتر تهیه شد. سپس کف گودال محل نصب لایسیمتر آماده‌سازی شد و بدنه داخلی و خارجی لایسیمتر قیرپاشی گردید (جهت ایزوله نمودن) و لوله‌های زهکش در کف لایسیمتر نصب شد و پس از آن لایسیمتر در گودال مستقر و طبق دستورالعملهای F.A.O نسبت به پرنمودن لایسیمتر از خاک اقدام گردید. ضمنا در کنار لایسیمتر مخزن جمع‌ ...