عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی میشود. برای این منظور از روش با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه VAR خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج حاصل از توابع واکنش به ضربه نشان داد که وقوع یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت در چهار دوره اول اثر مثبت، و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیشبینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره ...

نوسانات قیمت نفت به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جریان نقدی تنزیل شده مورد انتظار قیمت سهام اثرات معناداری بر قیمت سهام می گذارد. بر اساس مطالعات تئوریک انتظار می رود که این اثر گذاری برای کشورهای وارد کننده و صادرکننده نفت خام یکسان نباشد. در این پژوهش اثر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران (بازدهی شاخص TEPIX) به عنوان بازار سهام یک کشور صادرکننده نفت خام و همچنین بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار استانبول (بازدهی شاخص ISE-XU100) به عنوان بازار سهام ...

گسترش بورسهای نفتی طی سالهای اخیر و رشد معاملات ابزارهای مشتقه باعث شده نفت به دارایی تبدیل شود . علاوه براین حضور بازیگران جدید در بازار نفت( از جمله بانک ها ، موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری) مکانیسم شکل گیری قیمتهای نفت را دستخوش تغییر ساخته است و بر این اساس عوامل برونزا خارج از بازار روی قیمت نفت اثر می گذارد. پیوند بازارهای مالی وپولی به یکدیگر ، امکان انتشار سریع اطلاعات ، رشد تکنولوژی در صنعت بانکداری و جابجایی سریع پول بین بازارهای پولی وکالایی نفش به سزایی ...

تکانه های قیمت نفت که از تحولات برون زا سرچشمه می گیرند بزرگترین منبع اختلال در اقتصاد ایران محسوب می شوند.یکی از بخشهای اقتصاد که می تواند تحت تاثیر این تکانه ها قرار گیرد بازار سهام است. از طرفی تکانه های قیمتی نفت یکی از عوامل ایجاد تورم در کشور هستند، بنابراین درک نحوه تأثیر تکانه سیاست پولی ناشی از تکانه های قیمتی نفت بر حوزه وسیعتری از اقتصاد، ضرورتاً مستلزم آگاهی از اثر این اقدامات سیاستی بر بازار سهام است.لذا این مطالعه به بررسی اثر تکانه قیمتی نفت در دو حالت تصریح م ...

تغییرات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده‌ی نفت است، و نرخ ارز واقعی عامل انتقال تکانه‌های قیمت نفت از بازار جهانی به اقتصاد داخل است. این دو شاخص اقتصادی، قیمت نفت خام و نرخ ارز و ارتباط آن‌ها، برای بیشتر کشورها، بخصوص کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به طور مستقیم به صادرات و واردات نفت وابسته است، دارای اهمیت بسزایی است. در این تحقیق به بررسی چگونگی اثرگذاری قیمت واقعی نفت بر نرخ واقعی ارز در کشورهای صادرکننده‌ی نفت در مق ...

پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها، به شدت در حال شکل گیری است و در آینده ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه نظاره گر تحولات تجاری بین کشورها باشند.از اینرو میتوان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد.همانگونه که میدانیم کشور ما ایران از آن جهت که به قول تاریخ دانان "چهارراه ارتباطی شرق و غرب"می باشد ، از لحاظ موقعیت سوق الجیشی و ترانزیت کالاها وخدمات(زمینی ، هوایی ، دریایی) ، می تواند نق ...

یکی از موثرترین عوامل در توسعه اقتصادی هر کشوری عملکرد بازار سرمایه ی آن می باشد. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری زیادی از عوامل گوناگون دارد که از جمله ی این عوامل می توان متغیرهای سیاسی و اقتصادی را نام برد. از طرفی یکی از اساسی ترین متغیرهای سیاسی که بر بورس اوراق بهادار تاثیر دارد تروریسم است و از این رو لازم است چگونگی تاثیرگذاری آن بر بورس اوراق بهادار مشخص شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تروریسم بر بازده شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهر ...

از آنجايي كه نفت داراي تاثيركليدي وعمده براقتصادايران ميباشدوبالطبع نااطميناني درقيمت نفت خام تاثيربسزائي بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار خواهدداشت، لذا در اين تحقيق به بررسي تاثير نااطميناني قيمت نفت بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ايم. در واقع نااطميناني قيمت نفت امري اجتناب ناپذير است، بنابراين توجه به آن حائز اهميت است. به منظور تصريح مدل مناسب ابتدا بايستي اطلاعات مربوط به متغير بي ثباتي صادرات نفت تعيين گردد که اين هدف با بهره گيري از طريق مدل هاي واريانس ...

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می-دهد. از اين رو اثر تغييرات قيمت نفت در اين کشورها دارای اهميت بيشتری می‌باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره-گیری از روش انتقال رژیم مارکوف شوک‌های نفتی استخراج می‌گردد. نتايج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک‌های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مور ...