عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قیاق علف هرزی است از خانواده گرامینه که با نامهای Johnson Grassو Alepo Grassدر زبان انگلیسی و کسیبه و حشیشه الفرس در زبان عربی نامیده می شود. قیاق علف هرزی چند ساله است، دارای ریزومهای توسعه یافته با ساقه افراشته (150 سانتی متر)، بدون کرک، پهنک برگ به ابعاد 60*2 سانتی متر با رگبرگ میانی سفید و نوک دار، لبه تیز، زبانک غشایی به طول 9 میلی متر، گل آذین پانیکول، سنبلکها دوتایی و ... قیاق یکی از علفهای هرز مهم مزارع نیشکر است به طوری که میزان 50 درصد محصول نیشکر را کاهش می دهد. د ...

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی قیاق بر مراحل رشد رویشی آفتابگردان، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان انجام گردید. در این آزمایش تیمارها متشکل از اندام‌های مختلف علف هرز قیاق (ریشه، ساقه، برگ، گل‌آذین) و تیمار شاهد (بدون مواد آللوپاتیک) بود. این تحقیق در شرایط گلخانه‌ای انجام گرفت و اثرات آللوپاتیک اندام‌های مختلف قیاق (ریشه، ساقه، برگ، گل‌آذین) به نسبت 10% (غلظت ثابت) به صورت مخلوط با خاک بر آفتابگردان م ...
نمایه ها:
قیاق | 

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک ژوگلان و عصاره‌ی برگ پوسیده‌ی گردو بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی چغندر‌قند و برخی علف‌های هرز غالب آن همچون تاج خروس، یولاف وحشی و قیاق در سال 1389 دو آزمایش شامل یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و دو فاکتور A (غلظت عصاره) و B (نوع اعمال عصاره به دو صورت خاک‌کاربرد (در دو مرحله هنگام کاشت و دو برگی علف‌های هرز و چهار برگی چغندرقند) و محلول‌پاشی (در مرحله دو برگی علف‌های هرز و چهار برگی چغندرقند)) در محل ...

بمنظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی شاخساره توق بر رشد گیاهچه قیاق آزمایشی بصورت طرح بلوک کامل تصادفی با چهارتیمار و چهارتکرار در شرایط آزمایشگاه در سال 1392 در دانشگاه آزاداسلامی شوشتر انجام شد. تیمارها شامل عصاره توق با غلظت های 30،20،10،0 درصد بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر عصاره توق بر همه صفات به استثناء طول گیاهچه در سطح یک درصد آماری معنی دار می باشد. افزایش غلظت عصاره توق با افزایش تخریب غشاهای سلولی و غلظت مالوندآلدهید و با تاثیر منفی بر سلامت غشاهای سلولی و فعالی ...

در این پژوهش امکان پرورش کنه تارتن خرما بر روی میزبان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و پس از مشخص شدن میزبان های مناسب (ذرت، میوه خرما، ارزن دم روباهی و قیاق) پارامتر های زیستی کنه خرما در شرایط آزمایشگاهی در دمای1± 35 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی1±40 درصد و دوره نوری16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از داده های مربوط به دموگرافی کنه تارتن خرما پارامترهای جدول زندگی دو جنسی (بر اساس نرها و ماده ها) محاسبه شد. نتایج حاصل از جدول زندگی دو جنسی نشا ...

بر اساس مشاهدات بعمل آمده، میزان آلودگی به موزائیک در مزارع نیشکر هفت تپه (خوزستان) در سال 1371 در ارقام تجارتی NCO-310، L62-96، CP57-614 و CP48-103 بترتیب 100، 6ˆ0، 21 و 2ˆ1 درصد و در ارقام رو به گسترش CP65-315، CP70-401 و CP69-1062 بترتیب 7ˆ0، 1 و صفر درصد بود. در بیش از 100 رقم موجود در "موزه" میزان آلودگی بین صفر تا 100 درصد متغیر بود. بمنظور تعیین هویت و تنوع عوامل مولد موزائیک نیشکر در خوزستان و مطالعه ارتباط احتمالی آنها با ویروسهای دیگر، 21 بوته نیشکر مبتلا به موزائیک ...

امروزه استفاده از علف کش ها به مقدار کمتر از توصیه شده با هدف حفظ سلامت محیط زیست، کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش تولید ضروری به نظر می رسد. به این منظور آزمایش مزرعه ای در قالب بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و 4 تکراردر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ساری دانشگاه مازندران جهت بررسی اثر مقادیر کاهش یافته علف کش های تریفلورالین و ستوکسیدیم بر کنترل علف های هرز و عملکرد سویا Glycine max(L.) Merr در سال زراعی 1379 به اجرا در آمد. در این طرح از دو علف کش تریفلورالین (به صورت پ ...