عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج، آزمایشی مزرعه‌ای در سال 1389 در شهر یاسوج اجرا شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری پس از 70 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A، آبیاری پس از 140 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و آبیاری پس از 210 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و عامل فرعی شامل چهار رقم گلرنگ بهاره شامل اصفه ...