عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقایسه وتحلیل و بررسی میزان ریشه دهی قلمه های گیاه حسن یوسف در دو حالت عادی و معکوس (با قطبی گرایی معکوس) در محیط کشت پرلایت تحت سیستم مه افشان در مقطع زمانی مهر ماه قلمه هایی از نوع علفی از گیاه بالغ تهیه گردید. قلمه ها (5 قلمه به عنوان تکرارو 5 قلمه به عنوان تیمار) پس از انتقال به گلخانه وقرار دادن در محیط کشت تحت سیستم مه افشان با آهنگ کار هر 15 دقیقه 5 ثانیه (با 5 خروجی فعال آب) به مدت 21 روز قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که قلمه های قرار گرفته در حالت ...