عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی قصه درمانی بر رشد قضاوت اخلاقی کودکانADHD دبستانی 8 تا10 ساله است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر ADHD مقطع ابتدایی 8 تا10 ساله بود که در سال تحصیلی91-90 در در یکی از مدارس ابتدایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این پژوهش جمعاً 24 نفر بود (12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه گواه) که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در نه ...

به منظور مطالعهء تاثیر خلق بر روی قضاوت اخلاقی با در نظر گرفتن منبع کنترل، ابزاری ساخته شد که خلق را القا می‌کرد، این ابزار شامل سه فیلم شاد، غمگین و خنثی بود و زمان هر کدام حدود 20 دقیقه بود و این ابزار بطور آزمایشی روی گروهی به نام گروه پیش مطالعه به حجم 78 نفر که معادل گروه اصلی بود، اجرا گردید و معلوم شد که این ابزار قادر است خلق مورد نظر را القا کند. از دانشجویان رشته دبیری در مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم، گروه نمونه‌ای به حجم 88 نفر به صورت سه گروه انتخاب شد (گروه ش ...

تحقیق تلاشی برای بررسی روابط جایگاه مهار، هوش و سطوح تحصیلات که مراحل رشد قضاوت اخلاقی است در این تحقیق 360 آزمودنی مشتمل بر دانش‌آموز پنجم ابتدائی، سوم راهنمایی، سوم دبیرستان و 120 دانشجوی مراکز تربیت معلم نواحی سه‌گانه آموزش و پرورش اهواز مورد بررسی واقع شدند. فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: 1)هوش ، جایگاه مهار و سطوح تحصیلات هر یک با مراحل و رشد قضاوت اخلاقی رابطه دارند 2)میان پسران و دختران از لحاظ مراحل و رشد قضاوت اخلاقی تفاوتی وجود ندارد. 3)رابطه ترکیب متغیرهای سه‌گانه جای ...
نمایه ها:
پایه 5 | 
اهواز | 
هوش | 
اخلاق | 
رشد | 
پایه 8 | 

مطابق با مدل تصمیم گیری رست (1986)، دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است. قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد رفتاری مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادارک وی از این که چرا بعضی اعمال به عنوان اعمال اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند را، تحت تأثیر قرار می‌دهد. به دلیل اهمیّت قضاوت اخلاقی در حرفه حسابداری، قضاوت اخلاقی بیش تر از سایر مؤلفه های مدل رست مورد مطالعه قرار گرفته است. در بررسی قضاوت اخلاقی یک شخص به عنوان متغیر و ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورها و حالت فراشناختی در قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بیرجند انجام شد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. تعداد 300 نفر دانش‌آموز دختر دوره دوم متوسطه بیرجند از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های قضاوت اخلاقی رست و همکاران (1973)، حالت فراشناختی اونیل و عابدی (1996) و پرسشنامه فراشناخت 30 سوالی کارت‌رایت – هاتون و ولز (2004) پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که باورهای فراشناختی و ...

هدف تحقیق حاضر عبارت بود از بررسی اثر مباحثه در داستان های معماگونه اخلاقی بر رشد قضاوت اخلاقی بر اساس نظریه دووجهی جرج لیند . در این تحقیق از روش مباحثه معماهای اخلاقی کونستانز(KMDD ) برای رشد استدلال اخلاقی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی شهر لاهیجان که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد؛ بدین صورت که از کلیه دبستان های شهر لاهیجان، یک دبستا ...

این تحقیق ملهم از نظریه ژان پیاژه و لارنس کلبرگ درباره تحول اخلاق به اجراء درآمده است . طرح این تحقیق با توجه به پیشینه مربوط به تحولی بودن اخلاق و ارتباط قضاوت اخلاقی و عمل اخلاقی و عمل اخلاقی درباره "اثر موقعیت " تهیه شده است . در واقع، هدف این طرح، بررسی ارتباط موقعیت و سطح قضاوت اخلاقی بوده است . نتیجه این تحقیق این است که آزمونهای فرضیه‌ای، فلسفی و سنتی کلبرگ در مقایسه با دیگر آزمونها و داستانهای واقعی، عملکرد مرحله‌ای بالاتر را از آزمودنیها می‌تواند به دست دهد، مورد ابه ...

سه دیدگاه عمده روانشناختی در مورد اخلاق نظریه‌پردازی کرده‌اند : اول : روانشناسان طرفدار رویکرد رفتاری که اخلاق را نسبی دانسته و معتقدندارزشهای اخلاقی از طریق شرطی‌سازی و الگوسازی در کودک شکل می‌گیرد. دوم : روانشناسان روان تحلیلی که معتقدند میزان احساس گناه فرد درجه پایبندی وی را به اخلاق نشان می‌دهد. سوم : روانشناسان شناخت‌گرا که تعقل و شناخت را معیار اخلاق دانسته و اخلاق را فرآیند قضاوت آگاهانه در مورد خوبی یا بدی عمل می‌دانند. با توجه به تحقیقات انجام شده گاه متضاد در مورد ...

تحقیق حاضر تلاشی برای بررسی روابط جایگاه مهار، هوش و سطوح تحصیلات بامراحل و رشد قضاوت اخلاقی، است . در این تحقیق 360 آزمودنی مشتمل بردانش‌آموزان پنجم ابتدائی، سوم راهنمائی، سوم دبیرستان و 120 دانشجوی‌مراکز تربیت معلم نواحی سه گانه آموزش و پرورش اهواز مورد بررسی واقع‌شدند. فرضیه‌های تحقیق عبارتند از (1) هوش ، جایگاه مهار و سطوح تحصیلات‌هر یک با مراحل و رشد قضاوت اخلاقی رابطه دارند، و (2) میان پسران ودختران از لحاظ مراحل و رشد قضاوت اخلاقی تفاوتی وجود ندارد و (3) رابطه‌ترکیب مت ...