عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
روایت | 
قصه | 

چکیده فارسی پژوهش حاضر به بررسی میزانِ تأثیرِ قصه‌گویی و قصه‌خوانی بر درک مطلب شنیداری بر اساس عملکرد 24 فارسی‌آموز غیرایرانی می‌پردازد. در این پژوهش قصه‌گویی و قصه‌خوانی به عنوان راهکارهای شنیداری، جهت افزایش مهارت شنیدن انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش آزمون شنیداری به صورت قصه‌گویی و قصه‌خوانی برگزار گردید ودر آخر از پرسش‌نامه استفاده شد. فارسی‌آموزان بر اساس نمره درک شنیداری، در هر دو گروه با هم مقایسه شدند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد درکِ ‌مطلب شنیداری د ...

کودکان و نوجوانان به خاطر ویژگی های خاص روانی و تمایلات خاصشان به مراتب بیشتر از بزرگترها به قصه علاقه دارند.کارکرد قصه گویی تنها برای لذت بخشی و افزایش قدرت تخیل و توانایی های شنوایی و کلامی کودک نیست،بلکه در کلاس درس از قصه گویی برای انتقال مفاهیم اجتماعی بهره می گیرند.با استفاده از ادبیات و داستان های کودکان می توان مهارت های ارزشمندی را در زمینه رفتارهای اجتماعی به کودکان آموزش داد.بنابراین،این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی قصه گویی بر ارتقای مهارت های مبتنی بر رفتارهای مرب ...

این ارزشیابی به منظور دستیابی به میزان تحقق هدف های چهاردهمین دوره جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه تحقیق شامل قصه گویان، مسئولان اجرایی ،کارشناسان فرهنگی، داوران ، شرکت کنندگان بزرگسال و کودک و نوجوان در برنامه های مختلف بودند که داده های آن با انجام 50 مصاحبه، 964 پرسشنامه و امشاهدات مختلف در سه مرحله استانی، منطقه ای و کشوری گردآوری و تحلیل شده است. نتایج این ارزشیابی گویای تحقق اهداف جشنواره مبنی بر شناساندن ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی به روش قصه گویی بر افزایش این مهارت در دانش آموزان نابینای مقطع ابتدایی شهر شیراز بود. از میان دانش آموزان مقطع ابتدایی مجتمع آموزشی نابینایان شوریده شیرازی، 30 نفر که در آزمون جرات ورزی (گمبریل و ریچی، 1975) نمره پایین تر از میانگین کسب کرده بودند، انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در 14 جلسه ی قصه گویی 30 دقیقه ای که در آن قصه های مناسب برای پرورش مهارت جرات ورزی ت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی و قصه گویی بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهرستان آبیک قزوین از دیدگاه مربیان آنها با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه مربیان مراکز پیش دبستانی در شهرستان آبیک قزوین تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 76 نفر می باشد. که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده 63 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنا ...

این پزوهش با هدف بررسی تعیین برنامه ی درسی قصه گویی و نمایش خلاق بر خلاقیت وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر نجف آباد درسال تحصیلی (91-90) انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش،روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه ،کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهر نجف آباد،در سال تحصیلی 91-90،بود. که تعداد آنها به 1930می رسد.با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای از بین کلیه مدارس ابتدایی شهرستان نجف آب ...

با توجه به نقش مهم مادران و نحوه برقراری ارتباط مادر با کودک در رشد و پرورش خلاقیت کودکان، هدف این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی برنامه قصه گویی و برنامه بازی های خلاق مادر- کودک بر افزایش خلاقیت کودکان و بهبود رابطه مادر –کودک می باشد. به این منظور 38 زوج مادر –کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و تحت دو برنامه آموزشی مجزا قرار گرفتند.بررسی وتحلیل نمرات حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان دادکه استفاده ازدو روش قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک به طور معناداری باعث ا ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه گویی و بازی های گروهی بر کمرویی دانش آموزان دختر سال ششم دوره ابتدایی مدرسه زکیه شهر ملارد – ناحیه بیست و دو تهران – در سال تحصیلی 93-92 انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات جهت پیش آزمون پرسشنامه کمرویی سموعی (1382) می باشد. جامعه مورد مطالعه 206 دانش آموز و حجم نمونه که به طور هدفمند انتخاب شد 30 دانش آموز کمرو بودند که در 2 گروه آزمایش 15 نفری قرار گرفتند. برای هر گروه روش مداخله در 12 جلسه هفته ای 2 جلسه و هر جلسه به مدت 45 الی 30 د ...