عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده : توجه به فراگیری علم همواره در تمدن اسلامی توصیه شده و تشویق به آن از متون اولیه اسلامی برآمده است. در نتیجه این توصیه ها و تشویقات، بسیاری از علوم در قلمرو اسلامی با رشد، شکوفایی و نوآوری همراه بوده است. شناخت عالمان سرزمین شام در سده های پنجم وششم هجری، شاگردان آنها، دستاوردهای علمی ایشان، مراکز علمی و حتی سفرهای علمی آنان برای کسب دانش موضوعی است که این پایان نامه درصدد انجام آن برآمده است. در این پایان نامه 226 عالم و دانشمند در این منطقه معرفی گشته و آثارشان شم ...

شکل گیری جریان تصوف در قرن دوم هجری، سر منشأ تحولات فراوانی در حوزه های مختلف اجتمایی در چند قرن گذشته گردیده است ، و از سوی دیگر این جریان فکری پذیرای اندیشه های گوناگون از سایر ملت های همجوار بوده است ، و شاید همین تأثیر و تأثرات باعث ایجاد درگیری و نزاع در درون جریان فکری تصوف گردیده باشد در این پژوهش سعی نگارنده بر این است که با بررسی نقد هایی که صوفیان قرن های پنجم و ششم و صوفیان سده های هشتم و نهم در آثار خود بر هم مشربان خود روا داشته اند، و در پایان مقایسه نقد های دو ...