عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرض می‌کنیم B حاصل ضرب بلاشکه‌ی متناهی باشد از Tb برای عملگر ضرب تحلیلی (که عملگر توپلاینز نیز نامیده می شود) روی فضای برگمن در دیسک واحد استفاده می‌کنیم. ما نشان می‌دهیم که عملگر‌های (TbTb-I)به توان یک دوم و (TbTb-I) به توان یک دوم هر دو نگاشت‌هایی پوشا از فضای برگمن A2 به فضای هاردی H به توان 2 و از فضای هاردی Hبه توان 2 به فضای دیریکله D هستند. ...

ما در این پایان‌نامه به مطالعهء جبرهای توابع روی قرص واحد D در صفحهء مختصات می‌پردازیم و به شرح برخی قضایای معروف دربارهء جبرهای توابع روی دایرهء واحد aD که بوسیله اکسلر و شیلدز بیان شده‌اند می‌پردازیم. فرض کنید L(aD) نمایش فضای توابع اندازه‌پذیر و کراندار روی aD باشد و H(D) نمایش جبر توابع کراندار و تحلیلی روی D باشد و همچنین فرض کنید H(aD) نمایش زیر جبر L(D) شامل توابع مقدار مرزی در H (D) باشد. قضیه‌ای از هافمن نشان می‌دهد که اگر f تابعی از L(aD) باشد که در H(D) نباشد آنگاه ...