عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر مهارت‌های اجتماعی بر میزان رفتارهای قربانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. شیوه نمونه گیری این پژوهش تصادفی چند مرحله ای بود که در طی سه مرحله صورت گرفته است. ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان، از بین شش ناحیه، یک ناحیه ی آموزشی به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس با مراجعه به ناحیه ی انتخابی، چهار مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و بعد با حضور در مدارس و مراجعه به پایه‌های دوم و چهارم دبستان‌های پسرانه ی شهر ا ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل رابطه علّیِ بین پیوند با مدرسه، پیوند خانوادگی، وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده، شیوه های فرزندپروری پدر و مادر و عملکرد تحصیلی با میانجی گری زورگویی کردن و قربانی بودن در دانش آموزان پسر و دخترِ مقطع راهنمایی شهر شیراز بود. بدین منظور تعداد 564 نفر از دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی شهر شیراز (و پدران و مادران آنها) به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش، به مجموعه ای از ابزارهای پژوهشی شامل مقیاس زورگویی ایلینویز، مقیا ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه شیوه‌های فرزندپروری و تنیدگی والدینی در والدین دانش‌آموزان پسر قلدر، قربانی و عادی انجام گرفت. در راستای هدف مذکور، ابتدا 100 نفر دانش‌آموز عادی (در مقطع چهارم و پنجم) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. سپس 100 نفر دانش‌آموز قلدر و 100 نفر دانش‌آموز قربانی، به روش غربالگری گزینش شدند. جهت اندازه‌گیری رفتارهای قلدری و قربانی شدن از پرسشنامه قلدری الویوس استفاده شد. سپس پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند و فرم کوتاه شاخص تنیدگی والدینی ...

هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه‌علاقه‌اجتماعی‌درمانی و ارزیابی اثر‌‌بخشی آن بر سبک‌زندگی، مهارت‌های‌اجتماعی و رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان بود. روش تحقیق پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح آن با دو گروه‌آزمایشی و دو‌گروه کنترل و ارزیابی به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو‌ماهه بود. جامعه‌آماری را کلیه دانش‌آموزان پسر قلدر و قربانی مدارس متوسطه دوره‌دوم شهر‌ابرکوه در سال‌تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. به‌منظور اجرای پژوهش، پس از انجام جامعه‌سنجی، از میان دانش‌آموزانی که بر‌اساس تحلیل‌ن ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان همدلی در سه گروه نوجوانان جامعه پسند، زورگو و قربانی زورگویی بود. نمونه تحقیق تعداد 135 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان فسا (75 دختر و 60 پسر) بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته شامل پرسشنامه جامعه سنجی برای تعیین گروه های جامعه پسند، زورگو و قربانی، پرسشنامه جمعیت شناختی شامل تحصیلات و شغل پدر، تعداد فرزندان و جنسیت، و پرسشنامه مقیاس همدلی کودکان بریانت بودند که ضریب آلفای کرونباخ در ...

تجاوز، تجربه‌ی آسیب‌زننده است با پیامدهای منفی برای سلامت و کنش فرد قربانی تجاوز. پژوهش کنونی با هدف مقایسه‌ی اثربخشی رواندرمانگری متمرکز بر انتقال و حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر بهبود وضعیت روانشناختی زنان قربانی تجاوز جنسی انجام گرفت. در مطالعات انجام‌گرفته در مورد آثار سوء تجاوز بر قربانیان از شیوه‌های درمانگری برای توانبخشی و یاری آن‌ها استفاده شده است. اما درمان‌های روان‌پویشی و حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد که کفایت خود را در پژوهش‌ها نمایان ساخته‌ ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های فردی(رگه های شخصیتی)، ویژگی های خانوادگی(شیوه های فرزندپروری) و ویژگی های بافتاری در دانش آموزان قلدر، همسالان قربانی و عادی انجام شد. نمونه پژوهش 1540 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان صحنه(یکی از شهرستان های استان کرمانشاه) بودند که بوسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله از طریق سرند کردن انتخاب گردیدند. پرسشنامه های قلدری الویوس، سبک های فرزندپروری شیفر، فرم تجدید نظر شده پرسشنامه نئو، پرسشنامه محقق ساخته و چک لیست گزارش مع ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی مدرسه ای در دانش آموزان قلدر، همسالان قربانی و عادی انجام شد. نمونه پژوهش 900 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه پایه اول شهرستان صحنه(یکی از شهرستان های استان کرمانشاه) بودند که بوسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله از طریق سرند کردن انتخاب گردیدند. پرسشنامه های قلدری الویوس، پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور و کیفیت زندگی مدرسه ی به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان یزد می‌باشد، که از این تعداد 387 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه جامع جوّ مدرسه جهت ارزیابی جوّ مدرسه و از پرسش‌نامه زورگویی/ قربانی الویوس برای ارزیابی زورگویی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون ...