عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود، که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و جزء مورد معامله اصلی می شود. آنچه به عنوان شرط ضمن عقد شهرت یافته، شرط در معنای التزامی است که ضمیمه تعهدات اصلی عقد دیگر قرارگرفته و حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا تغییری در آن ایجاد می کند. شرط نیز از آن جایی که همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می شود، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی است. یک دسته شرایط عمومی است. منظور ...

تحولات فناوری و رشد و توسعه فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی همانند اینترنت و تجارت الکترونیکی از یک سو و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد از سوی دیگر موجب ایجاد اقتصاد جهانی بدون مرز و مجازی گردیده است که هرگونه خدمتی که به صورت دیجیتالی و الکترونیکی قابل انتقال باشد، قابل تولید و عرضه در هر نقطه عالم است. یکی از این نوع تجارت که جدیدترین انواع آن می‌باشد، تجارت الکترونیکی خدمات است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارت الکترونیکی، موافقت نامه عمومی تجارت خ ...

حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد اجازه می دهد که حسب مقررات قانونی، توافقات قراردادی ،یا به دلیل فورس ماژور و همچنین به لحاظ مصلحت، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد و حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان می باشد. حق تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فرا ملّی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است و تعلیق در صورت بروز فورس ماژور هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد ولی مفهوم ...

در جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی در اولیت برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور به تصویب رسید . دومین برنامه توسعه درصدد تداوم وتکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد از آنجا ئیکه وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه ...

این پژوهش به بررسی و مطالعه ابزارهای مالی جدید، به خصوص ابزارهای مالی اسلامی و مقایسه آن‌ها با ابزارهای مالی متعارف پرداخته است. ابزارهای مالی اسلامی به علت اتکا به یک دارایی مالی واقعی در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی که دارای بازارهای مالی توسعه‌یافته‌ای نیز هستند، روزبه‌روز در حال گسترش است. در این پژوهش ابتدا اوراق سفارش ساخت(صکوک استصناع) به عنوان یک ابزار تامین مالی اسلامی معرفی می‌شود و ابعاد مختلف آن بررسی می‌شود. سپس سایر روش‌های تامین مالی پیمانکاری نیز توضیح داد ...