عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 340

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مواردیکه اثر قرارداد، ایجاد تعهد است و مسالهء اجرا مطرح می‌گردد، به عنوان یک اصل، متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند، اما این تعهد، مطلق نبوده، منوط به امکان اجراست . در مواردیکه اجرای قرارداد، به دلایل اجتناب‌ناپذیر خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می‌گردد، بتقریب در تمام سیستمهای حقوقی، قاعده کم و بیش یکسانی وجود دارد که براساس آن، تعهد متعذر ساقط شده، متعهد از مسوولیت خواهد رست . در این باره، در حقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعد عمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی ...

توصیف قرارداد در واقع تعیین ماهیت و عنوان و نوع قرارداد می باشد و یکی از مراحل مهم در حقوق قراردادهاست.زیرا در این مرحله است که با توصیف قرارداد مقصود طرفین، قانون در حمایت از خواست طرفین، آثار مقصوده را بر ماهیت مورد نظر طرفین مترتب می کند و هریک از طرفین با برگزیدن ماهیت مورد نظر به مقصود خویش می رسند. توصیف قرارداد با توجه به اینکه یکی از مراحل بسیار ظریف و حساس در حقوق قراردادهاست،بایستی به گونه ای انجام گردد که موجب خلط مبحث با تفسیر قرارداد و تعدیل و سایر نهادهای مشابه ...

قابلیت استناد قرارداد یکی از قابلیت های استناد در قواعد عمومی قراردادها می باشد که مابین طرفین قرارداد و اشخاص ثالث و بلعکس مطرح می شود و تا کنون در حقوق ایران و فرانسه در متن حقوقی درباره قابلیت استناد هیچ گونه تعریفی صورت نگرفته و فقط در حقوق فرانسه در مورد اثر نسبی قرارداد در موادی از جمله ماده 1165 قانون مدنی فرانسه مباحثی مطرح گردیده است . با توجه به اهمیت آثار قراداد در مقابل اشخاص ثالث که هیچگونه نقشی در انعقاد قرارداد ندارد این پایان نامه به بررسی و مفهوم قابلیات است ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر در سه بخش ، شش فصل و شانزده مبحث نگارش یافته است : بخش اول به "مفهوم و مبنای نظریه انتفاء جهت " می‌پردازد. لذا پس از ذکر تاریخچه‌ای از موضوع، ابتدا مفهوم جهت در حقوق کامن‌لو مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با بررسی تعاریف مختلفی که از این نظر به عمل آمده به ذکر تعریف منتخب مبادرت می‌گردد. و پس از آن به مبانی تحلیلی نظریه در نظام حقوقی کامن‌لو و تحلیل مبانی نظریه براساس سایر نظام‌های حقوقی پرداخته می‌شود. در بخش دوم مقایسه‌ای میان نظریه انتفاء جهت قرارداد و دیگر نهاده ...
نمایه ها:

زمان اجرای قرارداد از جمله عواملی است که تاثیر مستقیمی بر مسئولیت طرفین قرارداد دارد. عامل اصلی تعیین زمان اجرای قرارداد اراده طرفین قرارداد است ، پس از عامل مذکور قانون، حکم دادگاه و عرف نیز به نوبه خود می‌توانند از عوامل تعیین‌کننده زمان اجرای قرارداد به شمار آیند، از جهاتی که ذکر شد نظامهای حقوقی ایران و انگلیس شباهتهای فراوانی با یکدیگر دارند. در حقوق ایران اصل کلی آن است که زمان اجرای قرارداد یکی از شروط ضمن عقد محسوب می‌شود لکن در موارد استثنائی در صورتی که طرفین قراردا ...

قراردادهای ساخت انواع مختلفی دارند که یکی از آنها قرارداد استصناع است. قرارداد بی.او.تی نیز نوعی جدید از قراردادهای ساخت است.این دو قرارداد از جنبه‌های مختلفی قابل مقایسه هستند. با مقایسه ماهیت این دو قرارداد، علاوه بر روشن‌تر شدن ماهیت هر دو قرارداد، نسبت بین این دو قرارداد معلوم می‌شود و مشخص می‌شود که قرارداد بی.او.تی نوعی جدید از قرارداد استصناع است یا قراردادی مستقل می‌باشد. راجع به این موضوع دو نظر وجود دارد و بعضی این دو قرارداد را یکی فرض کرده‌اند و بعضی دیگر مستقل از ...
نمایه ها:
ساخت | 

اصولا قراردادها در علم حقوق بعنوان مهمترین وسیله ارتباط افراد جامعه با یکدیگر محسوب میشوند و قرارداد کار بعنوان نوعی از انواع قراردادها، مبین نوعی ارتباط حقوقی فیمابین قشر کارگر با کارفرما میباشد که از طریق آن، کارگر و کارفرما در محدوده اعمال حاکمیت قواعد حقوقی وارد میشوند و خود را تابع قوانین و مقررات آمره‌ائی میسازند که حتی با توافق و تراضی یکدیگر نیز میتوانند از اجرای آن خودداری کنند و در این راستا انعقاد قرارداد کار دریچه‌ای بسوی اهداف متعالی حقوق کار میباشد.در این تح ...
نمایه ها:
کار | 
حقوق | 
ایران | 

چکیده ؛ داوری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری یکی از موضوعات مهم در مبحث آیین دادرسی مدنی است که در حقوق داخلی ایران ، کمتر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد ؛ در حالی که استفاده از این نهاد ، برای حل و فصل اختلافات ، کمک شایانی به اشخاص و به تبع آن محاکم دادگستری از طریق کاهش پرونده های ارجاعی به این محاکم می نماید . در این میان ، شرایط و خصوصیات قرارداد داوری از موضوعات مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد ؛ زیرا در صورت بطلان قرارداد داوری ، اعمال انجام شده توسط طرفین و ...
نمایه ها:
داوری | 

اصل حقوقی «تعدیل قرارداد» به معنای بازبینی و اصلاح قرارداد از مباحثی است که امروزع در عصره دادستدهای رایجمورد توجه است،به طوری که با توجه به وضعیت قراردادها و شرایط آن در مواقعی که برای یک طرف مشقت و سختیایجاد می شود این سوال مطرح می گردد که آیا می توان از این اصل حقوقی استفاده کرد یا به عبارت دیگر،آیا می تواندر مقام دادرسی و در صورت عدم وجود نص معتبر قانونی از اطلاق آیات قرآنی حکم به تعدیل قرارداد در موارد ناممکن ومعسور بودن اجرای قرارداد نمود؟در پاسخ باید بیان داشت که قرآن ...
نمایه ها:
قرآن | 
تعدیل | 
آیات |