عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظور از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر نیمرخ وضعیت خلق و خو و شاخص تودۀ بدن درزنان جوان غیرفعال بوده است. از بین جامعه آماری 28 زن غیرفعال با میانگین سنی 2/8±25/0 سال، قد 5/6±160/8سانتی متر، وزن 11/8±66/4 کیلوگرم و شاخص تودۀ بدن 4/1±25/9 کیلوگرم بر مجذور متر پس ازگرفتن رضایت نامه و به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب و به دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته (سه جلسه در هفته) در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 ...

اختلالات اسکلتی- عضلانی بعنوان یکی از شایع ترین عوارض اکتسابی جامعه می تواند با ویژگی های ارگونومیک شغل و نیز با قابلیت های آنتروپومتریک افراد ارتباط داشته باشد، هر چند چگونگی این ارتباط چندان روشن نیست. هدف از انجام این پژوهش مطالعه اختلالات اسکلتی- عضلانی در ارتباط با برخی ابعاد آنتروپومتریک در کارگران زن است. کارگران زن یکی از کارخانه های صنعتی بعنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. پس از توجیه آزمودنی ها در مورد نحوه انجام تحقیق تعداد 52 نفر از آنان با میانگین سن 23.59 سا ...

با چربی های خون دانش آموزان (%BF) هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط در صد چربی بدن ورزشکار و غیر ورزشکار 15 تا 18 سال می باشد.بدین منظور 30 نفر ازدانش آموزان ناحیه یک یزد از بین کسانی که آمادگی خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار قرار گرفتند .شاخص هایی مورد اندازه گیری در این تحقیق سنجش ضخامت چربی زیر ، عبارت بودند از : وزن و قد برای تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، سنجش ضخامت چربي زير پوستي نواحي سه سر بازو و ناحيه ساق پا ...

ترکیب جنسیتی کلاسهای درس تربیت بدنی بر بسیاری از متغیرها همچون نگرش دانش آموزان به درس تربیت بدنی مورد مطالعه قرار‌گرفته است، اما اثر این کلاسها بر آمادگی جسمانی دانش‌آموزان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌است. لذا مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان مدارس مختلط و غیر‌مختلط ابتدایی و راهنمایی انجام شده است. این مطالعه جمعاً بر روی 400 دانش‌آموز دختر و پسر، شامل دوره های ابتدایی و راهنمایی مختلط و غیر‌مختلط که هر دوره شامل 4 گروه و هر گروه شامل 50 نفر می‌ ...

زمینه: وزن هنگام تولد نه تنها یک شاخص عالی برای سلامت و وضعیت تغذیه ای در مادر است بلکه یک شاخص بسیار مهم برای رشد و تکامل کودک می باشد . مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخص های رشد کودکان 4-6 ساله با و بدون سابقه کم وزنی موقع تولد در سال 1392 انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع همگروهی گذشته نگر است که در سال 1392 انجام شد. داده-های مورد نیاز در خصوص وزن، قد، دور سر و BMI توسط فرم گردآوری داده ها با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود با استفاده از پرونده بهداشتی خا ...
نمایه ها:
وزن | 

زاویه Q معیار اندازه‌گیری راستای آناتومیکی نظام عضلانی چهارسرران در ارتباط با ساختارهای اسکلتی لگن، ران و ساق پا است. در این تحقیق به بررسی ارتباط قد، وزن، طول ران، طول ساق، محیط عضلات ران، محیط عضلات ساق، نسبت دور کمر به دور لگن (WHR)، نسبت طول بالاتنه به طول پایین‌تنه، درصد چربی و شاخص توده بدنی (BMI) با زاویه Q در دانشجویان تربیت بدنی پسر دانشگاه بیرجند پرداخته شده است. نمونه‌های این پژوهش، را 38 نفر از دانشجویان تربیت بدنی پسر بدون سابقه بیماری و عمل جراحی زانو که در سال ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و برخی پارامترهای بیومکانیکی 100 دانش آموز پسر7 تا 9 سال با میانگین قد 11.21±134.79 سانتی متر و وزن 7.72±31.27 کیلوگرم مدارس ابتدایی آموزش و پرورش منطقه14 که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند، بود. پارامترهای بیومکانیکی و پارامترهای آنتروپومتریکی، با استفاده از ترازو، متر، کولیس، کالیپر، گچ کورنومتر، وزنه، گونیامتر اندازه گیری شد. پارامترهای بیومکانیکی شامل سرعت، چابکی، تعادل، توان، قدرت و استقامت عضلانی و دامنه حرک ...