عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : این مطالعه به منظور بررسی ارتباط قد و وزن نوزادان با قد و وزن مادران قبل از بارداری در بیمارستان جواهری طی سالهای 90-89 انجام شده است. روش مطالعه : 200 نوزاد متولد شده در بیمارستان جواهری که ترم، گراوید یک، بدون بیماری زمینه ای و بدون آنومالی بودند وارد مطالعه شدند که قد و وزن نوزدان در یک ساعت نخست اندازه گیری شد و ارتباط فاکتورهای قد و وزن قبل از بارداری مادر و BMI و میزان افزایش وزن وی در طی بارداری با قد و وزن نوزاد ارزیابی شد. یافته ها : میانگین وزن قبل از بارد ...

تعیین پارامترهای تولد جز اقدامات اصلی و اولیه در ارزیابی هر نوزاد تازه متولد شده است که این پارامترها شامل اندازه گیری قد، وزن، دورسر و دور سینه می باشند. با توجه به تفاوتهای نژادی، اقلیمی و تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر رشد جنین و پارامترهای هنگام تولد، تعیین این معیارها در جمعیتهای مختلف لازم به نظر می رسد. در این مطالعه سعی شد تا با بررسی 1000 نوزاد سالم ایرانی، مقادیر مذکور تعیین و با مقادیر استاندارد NCHS مقایسه گردد. این بررسی یک مطالعه مقطعی بود و روی 1000 ن ...

این تحقیق مقطعی بر روی 336 دانش آموز دبیرستانی 14-17 ساله در سال تحصیلی 79-1378 انجام گرفت . دراین پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد . اندازه گیری وزن با دقت 5/0 کیلوگرم و قد با دقت 5/0 سانتی متر و ضخامت چربی زیرپوست در ناحیه پشت بازو توسط کالیبر انجام پذیرفت . سپس نمایه توده بدن محاسبه گردید و با صدکهای دختران نوجوان ایلات متحده در اولین بررسی جامع تغذیه و سلامت ملی مقایسه گردید . اندازه های وزن برای سن و قد برای سن روی نمودار ‏‎NCHS‎‏ نقطه گذاری و ضمن مقایسه با ...

هدف از این بررسی ارزیابی وضعیت تغذیه ای دختران دانش آموز 7 - 10 ساله شهر اهواز از طریق تن سنجی ( آنتروپومتری ) و مقایسه رشد آنها با استاندارد ‏‎NCHS‎‏ و سایر مناطق کشور می باشد.
برای این منظور 1200 دختر سالم 7 - 10 ساله به طور تصادفی و به روش نمونه گیری خوشه ای در دو مرحله از 30 دبستان دخترانه نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر اهواز انتخاب گردیدند. در این بررسی نشان داده شد که میانگین و انحراف معیار سن، وزن و قد به ترتیب 2/1 +، -5/8 سال، 5/3 +،- 5/24 کیلوگرم و 9/7 +،- 126 سا ...

هدف از مطالعه حاضر تعیین شاخص های رشد (وزن، قد و دور سر) و تعیین میانگین افزایش شاخص های مذکور در اطفال سه ماهه تا یکساله در مرکز بهداشتی درمانی سیدالشهدا (ع) شهرستان زاهدان و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی رشد و مطالعه ای از دانشگاه علوم پزشکی زنجان است. در این تحقیق گذشته نگر بطور تصادفی پرونده بهداشتی 385 کودک (193 پسر و 192 دختر) که تحت پوشش مرکز بهداشتی-درمانی سیدالشهدا (ع) شهرستان زاهدان هستند انتخاب و در سه گروه سنی (6-3، 9-6 و 12-9 ماهه) به تفکیک جنس مورد بررسی ...
نمایه ها:
رشد | 
کودک | 

با توجه به اهمیت موضوع رشد و شاخص‌های رشد در نوزادان، این پایان‌نامه با عنوان بدست آوردن دامنه طبیعی و میانگین قد، وزن، دور سر نوزادان متولد شده در کرمانشاه انتخاب و به انجام رسیده است . با توجه به موضوع مورد نظر و اهداف خواسته شده، نوزادان متولدشده طی 4 ماه (بهمن و اسفند و فروردین و اردیبهشت ماه سال 77) در بیمارستان معتضدی کرمانشاه که با توجه به محدوده مورد قبول 2000 نوزاد بودند مورد بررسی قرار گرفتند. محدوده مورد قبول شامل تمامی نوزادان ترم و طبیعی و سالم بوده و مادرهایشان ...
نمایه ها:
نوزاد | 

در این پایان نامه توزیع قد-وزن-دور سر-جنس و آپگار نوزادان مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان از هر کدام از متغیرهای نامبرده اطلاعاتی بدست آورد و این بررسی در بیمارستان شبیه خوانی شهرستان کاشان در سه ماه اول سال 71 انجم شد. علاوه بر متغیرهای ذکر شده سن مادر و تعداد دوقلوئی نیز مورد برسی قرار گرفت تا بتوان اثر سن مادر روی هر یک از معیارهای رشدی نوزاد را مشخص نمود در این مطالعه 1128 نوزاد مورد تحقیق قرار گرفت که 18 نفر دو قلو بودند که 6/1% از نوزادان می باشد. 3/51% نوزادان را پسر و 6 ...

تحقیق حاضر جهت بدست آوردن شاخصهای طبیعی رشد کودکان که بر روی کودکان ایرانی ساکن شهرستان قزوین که در بهمن و اسفند سال 1379 انجام گرفته است می باشد. هدف از این بررسی ، تعیین منحنی رشد - قد و وزن و دور سر در کودکان از بدو تولد تا دو سالگی در طی سالهای بهمن 1377 تا بهمن 1379 انجام یافته است. ...
نمایه ها:
قزوین | 
کودک | 

به منظور آگاهی از میزان رشد کودکان 18-6 ساله شهر کاشان و مقایسه قد و وزن دختران و پسران و رسم منحنی های وزن و قد برای آنان اقدام به انجام این بررسی شد . وزن دختران 6 تا 9 ساله و همچنین پسران 5 تا 18 ساله از پسران هم گروه سنی خودشان کمتر بوده ولی وزن دختران 10 تا 14 ساله در گروه مشابه پسران بیشتر می باشد ، طول قد دختران درگروههای سنی 6 تا 9 ساله از پسران کمتر ، درگروههای سنی 10، 11 و 12 ساله از پسران بیشتر و در گروههای سنی 13 تا 18 ساله از پسران کمتر است . حداکثر ضریب همبستگی ...