عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نویسندگان در جستجویی دقیق به چند موضوع جالب و برجسته‌ای باشد توجه نموده‌اند. این مبحث می‌تواند روشن‌کنندهء این مساله باشد که چگونه جوامع می‌توانند فشارهای ناشی از وردایی اقلیمی به خصوص خشکسالی و تغییر اقلیم را کاهش دهند. این مقاله به سه بخش مجزا تقسیم شده است . قسمت اول تاکید بر این دارد که خشکسالی چسیت و چکگونه عمل می‌کند. اهمیت تعاریف خشکسالی که در طرح‌ریزی مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، در مورد رابطهء خشکسالی و قحطی و همچنین خشکسالی و بیابان‌زایی می‌باشد. مفهوم "خشکس ...

غله، محصول اصلی اقتصاد کشور در عصر ناصری و نان خوراک اصلی مردم بود. از همین روحکومت ناصری و تمام گروه‌ها و طبقات اجتماعی در سراسر این عصر به طور مستقیم با مسئله‌ی نان و فراز و نشیب قیمت غله درگیر بودند. قحطی‌ها موجب رکود داد و ستد و تجارت، کاهش شدید کشت و زرع، بحران مالی دولت ،بحران حمل و نقل،شیوع بیماری های واگیردار،مهاجرت ، مرگ و میر و ناامنی می‌شدند و بر مناسبات ارضی و مالکیت زمین تأثیر می‌گذاشتند. بلواهایی که در پی گرانی و قحطی نان رخ می‌داد شکل روابط حکومت و مردم را دچ ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بیماری شناسی دانشی است که هدف کاربردی آن ،محافظت از غذای انسان ها و حیوانات می باشد. گیاه پزشکان می کوشند هرگاه گیاهان در برابر شرایط نامساعد محیط و یا ارگانیزم های پارازیت قرار گیرند ،شانس بقای آنها راافزایش دهند. بیماری های گیاهی به تنهایی موجب نابودی 14/1 درصد از تولیدات گیاهی در سراسر دنیا است.این مقدار در کشور های توسعه نیافته بیشتر است. سوء تغذیه ،گرسنگی،قطع درآمد ها ،از دست رفتن شغل ها ، مهاجرت گسترده و گروهی در اثر همه گیری بیماری ها اتفاق افتاده است . عواملی که در گی ...
نمایه ها:
قحطی | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
قحطی | 
گرانی | 

کشیده شدن دامنه‌ی جنگ جهانی دوم به ایران و ورود نیروهای متفقین در سحرگاه سوم شهریور1320?25 اوت 1939 به کشور، گذشته از پیامدهای سیاسی و اقتصادی، آثار و نتایج سوئی در امور اجتماعی ایران باقی گذاشت و مردم با مشکلات و سختی های بسیاری همچون ناامنی، قحطی و شیوع بیماری های مختلف روبه رو شدند. در این زمان حضور نیروهای اشغالگر و اسرای جنگی، بر نابسامانی اوضاع می افزود، ضمن آنکه فرصت مناسبی برای افراد سودجو داخلی فراهم? شد، تا با سوءاستفاده از شرایط موجود، موقعیت های خود را مستحکم نمای ...

عنوان این پژوهش بحران نان در آذربایجان عصر مشروطه می باشد که در آن سعی شده تا علل و پیامدهای قحطی نان در آذربایجان عصر مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت تحقیق از آن جهت است که در این پژوهش به توده ها و خیل کثیر مردم عادی توجه بیشتری شده است. همچنین این تحقیق کمک می کند که نقش مردم آذربایجان در دوره مشروطه بیش از پیش روشن تر شود. ...
نمایه ها:
نان | 
قحطی | 

این پایان‌نامه در چهار بخش وده فصل تنظیم شده است . بخش اول به مقدمه اختصاص یافته که طرح مساله، اهداف و روش کار ارائه می‌گردند.بخش دوم تحت عنوان چهارچوب نظری نامیده شده است که شامل چهار فصل بوده (فصل اول الی پنجم) فصل دوم به بررسی تجارب در مورد سانحه می‌پردازد و در طی آن تصویرط کلی از سانحه، ویژگیهای آن و اثرات آن برسکونتگاهها ارائه می‌شود . مطالب این فصل با استفاده از منابع کتابخانه‌ای داخلی و بین‌المللی موجود در این زمنیه گردآوری شده و به صورت منسجم نکات مرتبط و حائز اهمیت آ ...