عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر که با هدف تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته های موجود دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سالهای 1380-1387، و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شده است، تعداد 175 عنوان پایان نامه (133 عنوان در مقطع کارشناسی ارشد، و 42 عنوان در مقطع دکتری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از میان 13668 استناد استخراج شده (8371 استناد در مقطع کارشناسی ارشد و 5297 استناد در مقطع دکتری)، میانگی ...