عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سیری که زبان و ادب فارسی داشته است، در زمینه‌ی وزن، قافیه و ردیف آثار فراوانی با عنوان آثار عروضی به ظهور رسیده است. اگر چه آثاری چون المعجم شمس قیس رازی و معیار الاشعار خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر آثار عروضی به عنوان آغازگران این علوم دارای ارزش و اعتبار فراوانی هستند و مباحثی را در درون علم عروض و قافیه مطرح ساخته اند و به دسته بندی و تبویب این مباحث پرداخته اند. اما هیچ کدام از این کتاب ها در میان این مباحث و فصل بندی ها به رابطه‌ی بین وزن، قافیه و ردیف با شعر نپرداخته ...

آنچه در این رساله فراهم آمده است کتابشناسی توصیفی- انتقادی آثاری است که در زمینه‌ی «عروض» و «قافیه» از ابتدای تدوین قواعد و اصول این علوم تا به امروز تألیف و نگارش یافته است که البتّه تهیّه و تدوین آن، با توجّه به ضرورت و اهمّیّت تألیف کتابشناسی‌ها در امر پژوهش و تحقیق و نیز با توجّه به فقدان مرجع و مأخذی که شامل کتابشناسی آثار نگارش یافته در عروض و قافیه باشد، بایسته و ضروری می‌نمود. رساله‌ی حاضر در دو بخش کلّی تألیف گشته است‌: بخش نخست، «کلّیات‌» و بخش دوم، «کتابشناسی آثا ...

بررسی مقایسه موسیقی بیرونی و کناری در قصاید فرخی سیستانی و سروش اصفهانی موضوعی است که این رساله به آن می پردازد.در گفتار اول به تعریف کلیات همچون مفهوم شعر،پیوند موسیقی با شعر، شعر و فرمالیسم، وزن و شعر فارسی، قصیده یا شعر مدحی، سبک بازگشت و معرفی دو شاعر پرداخته شده است. در گفتار دوم به بررسی موسیقی بیرونی «عروض» پرداخته ام. در این گفتار انواع وزن و بحرهای مورد استفاده در قصاید دو شاعر را با ذکر نمونه های شعری به ترتیب بسامد کاربرد آورده ؛ ودر ادامه به بر ...

ترجمه شعر به دلیل مشکلاتی که در حفظ فرم و محتوا وجود دارد امری چالش انگیز است. آنچه که ترجمه شعر را حتی دشوارتر ازاین می سازد، آن است که درشعر محتوا تا حد زیادی وابسته به زبان (فرم) است. در انتخاب و اتخاذ فرم شعر راه حل هایی برای مترجم وجود دارد. اما بایستی به خاطر بسپاریم که این راه حل ها هیچ گاه نمی توانند به عنوان انتخابی کاملا درست تلقی شوند چرا که هر فرم امکانات خاصی را فراهم می آورد درحالیکه به صورت همزمان سایر راه حل ها را ازبین می برد. این مطالعه با هدف بررسی ترجمه قا ...

از دیرباز موسیقی شعر تأثیر فراوانی در رساندن هر چه بهتر مفهوم مورد نظر شاعر و برانگیختن احساسات و عواطف شنونده داشته است. لذا رسالت اصلی این پژوهش بررسی موسیقی کناری و بیرونی غزلیّات اهلی شیرازی است. غزلیّات اهلی شیرازی از اوزان لطیف و روانی برخوردار است و بحرهای رمل و هزج بیشترین کاربرد را در غزل های وی دارد. این رساله در سه فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به بیان کلیِات و تعاریف پیشینیان و معاصران در مورد شعر، وزن، عروض، شکل و محتوا،موسیقی شعر و غزل و معرفی اهلی شیرازی می پ ...

یکی از اصطلاحات و مباحثی که فرمالیست‌ها در ادبیات و نقد ادبی مطرح کردند، شکل (فرم) است. به مجموعه‌ی عناصری (بیان، بدیع، وزن، قافیه و...) که ساختار اثر ادبی را به وجود می‌آورد، شکل می-گویند. در پژوهش حاضر، معراج‌نامه‌های جامی و نظامی- نظامی در پنج منظومه و جامی در چهار منظومه- از منظر وجوه ادبیت کاویده شده است. برای نیل بدین مقصود، در پنج فصل؛ 1- مفاهیم و کلیات 2- چهارچوب‌های نظری 3- متن معراج‌نامه‌ها 4- قاعده‌افزایی و 5- قاعده‌کاهی این پژوهش تدوین و به سرانجام رسیده است و ...

پایان نامه حاضر تحقیقی است تحت عنوان تحلیل زیبایی شناختی غزلیات حسین منزوی ، که جهت بررسی جنبه های گوناگون عناصر زیبایی شناختی در غزلیات این شاعر معاصر که در سال های اخیر آثارش مقبول طبع عام و خاص واقع شده است، تهیه و تنظیم گردیده است. روش کار این پایان نامه کتابخانه ای است بدین ترتیب که ابتدا ابیات مطالعه و شماره گذاری می شود تا در ارجاع دادن مشکلی ایجاد نشود، سپس مطالب در سه بخش مجزا فیش برداری و مطالب هر بخش دسته بندی شد تا در شرح مبسوط مطالب ، نظم منطقی مشاهده شود.تحقیق ح ...

رساله حاضر تصحیحی است بر نسخۀ خطی «مطلع»، از متون بلاغی– عروضی مربوط به قرن یازدهم هجری که توسط وزیری ادیب به نام «رضی الدین محمد بن محمد شفیع مستوفی» به نگارش درآمده است. این کتاب به اشاره «خلیفه سلطان مازندرانی» وزیر دربار صفویان نوشته شده و به او نیز اهدا شده است. موضوع کتاب، عروض، قافیه، معانی، بیان و بدیع است و نویسنده به آثار بلاغی و عروضی قبل از خود به ویژه معیار الاشعار، معیار جمالی و حدائق السحر نظر داشته است. تصحیح این اثر بر اساس سه نسخه کامل موجود در کتابخانه های ...

شعر از عناصرِ سازنده‌ای برخوردار است که از مهمترين آن عناصرِ سازنده، موسيقی بيرونی و موسیقیِ کناری است. موسيقیِ بيرونی یا وزن، علاوه بر اينکه لذّتِ موسيقايی را در خواننده ايجاد می‌کند، کلمات را به گونه‌ای خاص برجسته و نمايان می‌سازد و با منظم کردنِ ميزان ضربه‌ها و جنبش‌ها ياری می‌رساند که خواننده شعر را سريعتر و آسانتر درک و حفظ کند تا پيام شعر و شاعر در روح و جانِ مخاطب تأثير گذارد، امّا اين امر در صورتی به اوجِ خويش می‌رسد و نمايان می‌شود که محتوا و مضمونِ موردِ نظرِ شاعر ن ...