عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 158

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قارچ های میکوریز داخلی (AM) دارای یک رابطه همزیستی با گونه های مختلف گیاهی هستند. در این مطالعه تأثیر دو گونه از قارچ های میکوریز داخلی به نام های Glomus mosseae و G. intraradices به تنهایی و ترکیب آن ها بر رشد (ارتفاع ساقه و وزن خشک ریشه و ساقه) و بیماری پوسیدگی ریشه نخود (Cicer arietinum L.) ونخود فرنگی (Pisum sativum L.) با عامل Fusarium solani f.sp. pisi در شرایط گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اثر این تیمار ها بر کلروفیل و میزان برخی از عناصر غذایی مانند فسفر، پ ...

خشکی شایعترین تنش محیطی است که با محدودنمودن تولید محصول در 25 درصد زمین‌های کشاورزی جهان به عنوان اصلی‌ترین عامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی محسوب می‌شود. همچنین پایداری خاکدانه‌های خاک از ویژگی‌های مهم کنترل‌کننده رشد گیاه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. بنابراین، یافتن راهکارهای موثر جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی و بهبود ساختمان خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. تلقیح ریشه گیاهان با ریزجانداران مفید خاکزی می‌تواند به عنوان راهکاری موثر در کاهش اثرات مضر تنش خشکی و بهبود ساخت ...

همزیستی گیاهان با میکروارگانیسم ها و سایر موجودات زنده موجب حفظ و پایداری گونه های گیاهی و حفظ جوامع گیاهی می گردد. میکوریز یکی از سودمندترین همزیستی ها می باشد که در آن گیاه میزبان و قارچ های همزیست بطور متقابل سود می برند. به منظور بررسی وضعیت میکوریزایی، منطقه ی سیلوانا که مساحتی در حدود1500 هکتار دارد و دارای دمای حداقل و حداکثر 17- و 33+ درجه سانتیگراد و میانگین بارش سالیانه در حدود 400-300 میلی متر است، انتخاب گردید. هدف از این بررسی مقایسه وضعیت میکوریزایی در دو فصل ...

باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن نقش مهمی در تامین نیاز گیاهان به عناصر غدایی گیاهان دارند. این باکتری ها معمولا در اطراف ریشه گیاه مستقر شده و در تامین و جذب عناصر غذایی نقش دارد. همچنین قارچ های میکوریز نیز اهمیت ویژه ای در چرخه عناصر غذایی به ویژه فسفر دارند که بصورت همزیستی با گیاهان باعث ایجاد مقاومت به خشکی می شوند. به منظور بررسی اثر کارایی باکترهای تحریک کننده رشد گیاهان و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر رشد، عملکرد و صفات کیفی تره ایرانی آزمایشی به صورت ...

پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana از جمله بیماری های مهم گندم با پراکندگی وسیع در سطح دنیا از جمله در ایران می‌باشد. کنترل بیولوژیک Bipolaris sorokiniana می‌تواند روش موثری برای کنترل این بیماری باشد. به این منظور اثر بیوکنترلی سه عامل:اندومیکوریز Glomus fasciculatum،Bacillus subtilis BS و P. fluorescens SH4 مخلوط این عوامل در آزمایشی با آرایش فاکتوریل و طرح کاملاً تصادفی با 16 تیمار و 4 تکرار در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا 7 بذر گندم رقم چمر ...

در کشاورزی پایدار، حفاظت از ساختمان خاک و جلوگیری از تخریب آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باتوجه به اینکه کشور ايران در منطقه‌ی خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و زمین‌های کشاورزی مرغوب در آن کم است، حفاظت از زمين‌های موجود و جلوگیری از تخریب ساختمان و فرسایش خاک از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسي اثر همزمان کود آلی و قارچ میکوریزا بر شاخص‌های ساختمان و کیفیت فیزیکی و ويژگي‌هاي هيدروليكي خاک تحت کشت گیاه ذرت بود. پژوهش به صورت گلخانه‌ای در قالب آزمایش فاک ...

به منظور بررسي اثر قارچ ميکوريز بر برخي ويژگي‌هاي رشدي، فيزيولوژيک و بيوشيميايي پياز رقم سفيد کاشان در شرايط تنش خشکي، آزمايشي گلداني بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي و در سه تکرار اجرا گرديد. فاکتورها‌ي مورد آزمايش شامل سه سطح تنش (30- کيلوپاسکال (شاهد)، 80- کيلوپاسکال و 150- کيلوپاسکال) و کاربرد چهار تيمار تلقيح با قارچ ميکوريز (Glomus versiform ،Glomus fasciculatum ، مخلوط اين دو قارچ و شاهد(بدون تيمار قارچ)) بود. نتايج نشان داد با کاهش رطوبت خاک، ارتفاع بوته، تعدا ...

بیماری پاخوره غلات با عامل (Gaeumannomy Ces graminis var. tritici (Ggt از مهمترین و خسارت زا ترین بیماری های ریشه ای گندم در شمال، مرکز و جنوب غربی ایران و سراسر جهان است که از نظر اقتصادی خسارت زیادی را به این محصول مهم وارد می کند. جهت کنترل این بیماری از گونه های آنتاگونیست تریکودرما شامل Trichoderma Viride و T. harizanum strain 100 و همچنین قارچ های شبه میکوریز Piriformospora indica و Sebacina wemifera استفاده شد. جدایه های پاخوره مورد استفاده شامل استرین های T12، T16 ...

همزیستی اکتومیکوریزایی، نقش کلیدی را در استقرار و عملکرد درختان در اکوسیستم‌های جنگلی ایفا می‌کند. در بخش اول این تحقیق شناسایی برخی قارچ‌های اکتومیکوریزِ همراه با درختان بلوط (Quercus) -که مهمترین و فراوانترین گونه‌های درختی موجود در جنگل‌های کشور را تشکیل می‌دهند- در شش رویشگاه از جنگل‌های شمال کشور صورت گرفت. در بازدید از این جنگل‌ها، نوک‌ریشه‌های اکتومیکوریزایی درختان بلوط جمع‌آوری شد. برای شناسایی مولکولی قارچ‌ها ناحیه ITS1-5.8S-ITS2 با آغازگرهای گونه‌های قارچی، تکثیر و ...