عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 109

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق اثرات انبار معمولی و سرد همراه با استفاده از تیمارهای قارچ کش، کیورینگ (Curing) و پوشش پلی اتیلن بر عمرانباری نارنگی پیج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پوشش میوه با پلی اتیلن نازک (19 میکرون) به تنهائی و یا همراه با تیمارهای کیورینگ و یا قارچ کش، در هر دو انبار سرد و معمولی به طور معنی داری موجب جلوگیری از کاهش وزن میوه نسبت به سایر تیمارها گردید. پوست میوه در تیمارهایی که از پوشش پلی اتیلن استفاده شده بود. ترد، نرم و تازه تر و بافت آن ...

قارچ Verticllium lecanit هم قارچهای بیماریزای گیاهی و هم حشرات را آلوده می‌کند و این امکان وجود دارد که هر دو را همزمان در موقعیتهای خاص کنترل کند. در آزمایشها و بررسیهای انجام شده در این طرح نخست این قارچ از آفت بالشتک مرکبات (Puluinaria aurantii) جدا و بیماریزایی آن علیه شته زر (Macrosiphum rosae)، مگس سفید گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و شته کلم (Brevilcorgne brassicae) اثبات شد. همچنین تاثیر قارچ روی آفات شته گندم (Schizaphis graminum) و شته اقاقیا بررسی و LC50 و LT5 ...

عفونتهای بیمارستانی یا عفونت هایی که بیماران طی اقامت در بیمارستان گرفتار می شوند ، همواره به عنوان یکی از مشکلات و معضلات درمانی مطرح است . چنین عفونتهایی نسبت به درمان نیز مقاوم بوده و گاهی منجر به مرگ بیماران می شوند . میزان شیوع این عفونت ها رابطه مستقیمی با بهداشت بیمارستانها داشته و با توجه به اینکه بهترین شیوه ی مقابله با چنین عفونتهایی ، پیشگیری از آنها می باشد ، کاربرد روشهای صحیح ضد عفونی و گندزدایی مناسب ترین راه کنترل اینگونه عفونت ها محسوب می شود . در این تحقیق ب ...

ارتوـ تولوئیدن در محیط اسیدی و حرارت کافی با آمونیوم تیوسیانات واکنش داده و ارتوـ تولیل- تیواوره را ایجاد می‌کند که ارتوـ تولیل تیواوره با کلر (یا در حضور مقدارکا تا لیتیک سدیم برمید در محیط اسید سولفوریک) ایجاد حلقه می‌نماید و 2- آمینو – 4- متیل بنزوتیازول را تولید می‌کند که این ماده اخیردر محیط اسیدی گرم با هیدرازین هیدرات واکنش داده و 2- هیدرازینو- 4- متیل بنزوتیازولرا ایجاد می‌کند و از واکنش2- هیدرازینو- 4- متیل بنزوتیازول با اسید فرمیک‌، تری-سیکلازول سنتز شد. ...

در این تحقیق میزان حساسیت نارنگی های پیج، انشو و یونسی به گرما درمانی و اثرات قارچ کش، پوشش پلی اتیلن، گرما درمانی به تنهایی یا بصورت ترکیبی، بر عمر انباری چند رقم نارنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در نارنگی پیج، تیمار پوشش پلی اتیلن به تنهایی یا به همراه قارچ کش و یا گرما درمانی بطور معنی داری موجب جلوگیری از کاهش وزن نسبت به سایر تیمارها گردید. میوه ها در کلیه تیمارهایی که در آن از پوشش پلی اتیلن استفاده شده بود، دارای بافتی سفت و تازه بودند. تیمارهای قار ...

در سال زراعی 76-1375 طی انجام چهار آزمایش صحرایی در مناطق آذربایجان شرقی و کرج کارآیی پنج قارچ کش، با فرمولاسیون مایع به اسامی تری تیکونازول 200 اف - اس در دو مقدار 12/5 و 20 میلی لیتر، ایمازالیل 5 درصد ‏‎LS‎‏ محلول در اتانول به مقدار 200 میلی لیتر، دی نیکونازول 2 درصد فلو به میزان 100 میلی لیتر، تبوکونازول 60 اف - اس به مقدار 50 میلی لیتر و کاربوکسین تیرام 200 اف - اف میلی لیتر برای ضدعفونی 100 کیلوگرم بذر علیه بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به ...

این بررسی به منظور مشاهده تاثیر اختلاط روغن امولسیون شونده ولک در افزایش کارآیی مقادیر پائین تر قارچ کش توصیه شده تریادیمفون علیه زنگ زرد گندم ، در سال زراعی 78-1377 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل انجام گرفته است . تیمارهای آزمایشی شامل ؛ 1- تریادیمفون 250 گرم در هکتار، 2-تریادیمفون 500 گرم در هکتار ( مقدار توصیه شده ) 3- تریادیمفون 250 گرم د رهکتار + روغن ولک 5/0درصد ، 4- تریادیمفون 250 گرم درهکتار + روغن ولک 1 درصد ، 5- تریادیمفون 500 گرم در هکتار + روغن ولک 5/0 درصد ، 6- ...

بیماری سفیدک سطحی مو با عامل جنسی ncinuls necator و عامل غیرجنسی Oidium tucheri ایجاد میشود و در اکثر مناطق موکاری ایران وجود دارد. در این طرح قارچ‌کش استرومی که از قارچ کلاهک‌داری Stoobillorun استخراج گردیده در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با دیگر سموم گل گوگرد، کالبنی، توپاس و تریمیدال مورد مقایسه قرار خواهند گرفت . در سال 1379 علارغم انجام کلیه امور و انجام مراحل مختلف سمپاشی بدلیل شرایط خاص آب و هوای (خشک ) این بیماری بسیار جزئی ظاهر گردید و یادداشت‌برداری حین مقایسه ن ...

برای تعیین اثر قارچکشها علیه بیماری سفیدک سطحی مو که در سطح وسیعی از مناطق موکاری کشور خسارت کمی و کیفی فروانی ایجاد می‌کند، گوگرد میکرونیزه (به صورت معلق در آب و گردپاشی)، گوگرد قابل تعلیق (پودر و تابل)، تیوفانات متیل، کاربندازیم. بنومیل، و دینوکاب با یک چهار بار سمپاشی در یک طرح کرتهای خردشده در کرج مورد بررسی قرار گرفت . محاسبات آماری روی میزان آلودگی تاکها نشان داد که اثر فاکتور اصلی (دفعات مایع‌پاشی)، و فاکتور فرعی (نوع قارچ‌کش) و اثر متقابل آنها معنی‌دار می‌باشد. گوگرد ...