عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 499

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح ارزیابی کارآیی و کاربرد قارچ ورتیسلیوم کمانی در جمعیتهای شته: حشرات راسته Homoptera که قطعات دهانی آنها به صورت مکنده است بندرت به وسیله عوامل مهم بیماری‌زای حشرات یعنی باکتریها و ویروسها آلوده می‌شوند و عوامل بیماریزای قارچی نقش مهمی در کنترل جمعیت آنها دارند. در این طرح تاثیر قارچ روی 6 گونه از آفات مکنده در شرایط گلخانه و طبیعت بررسی خواهد شد و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قارچ، پتانسیل آن در مبارزه بیولوژیکی علیه آفات مکنده بررسی خواهد شد. با توجه به مقاومت ...

بعد از حادثه چرنوبيل در سال 1986، تراکم بالای راديونوکلئيدها در مواد غذايي و محيط اطراف گزارش شد و ديده شد که قارچ‌ها پتانسيل خوبی برای جمع‌آوری راديونوکلئيدها در قسمت‌های خوراکيشان دارند و همچنين مي‌توانند عناصر سمی که شامل راديونوکلئيدهای طبيعی می‌باشند را نيز جمع‌آوری کنند.در ايران اطلاعاتی راجع‌به ميزان راديونوکلئيدهای طبيعی و مصنوعی در قارچ‌های خوراکی و وحشی وجود ندارد. هدف اين مطالعه اندازه‌گيری سزيم 137 و ديگر راديونوکلئيدها در انواع قارچ بود. در اين پروژه فعاليت ويژه ...

عوامل بیماریزای قارچی مختلف سبب کاهش محصول حبوبات می‌شوند. قارچ‌های همزیست ریشه با جذب فسفر، سبب افزایش رشد رویشی و زایشی این گیاهان می‌شوند. به منظور شناسایی این قارچ-ها (بیماریزای گیاهی و همزیست ریشه) در مزارع حبوبات استان کهگیلویه و بویراحمد، بهار تا پاییز 1391 از 30 مزرعه حبوبات، در نقاط مختلف استان بازدید و از فراریشه، ریشه و اندام‌های هوایی بیمار آن‌ها نمونه‌برداری شد. برای جداسازی قارچ‌های بیماریزا، پس از ضدعفونی سطحی بافت‌های بیمار با هیپوکلریت سدیم 10 درصد روی محیط س ...

گندم منبع اولیه‌ی تأمین غذای انسان، دام، طیور و ماده‌ی اولیه کارخانه‌های صنعتی است. قارچ‌های بیماریزای متعددی در گیاه گندم ایجاد بیماری می‌نمایند، با توجه به اهمیت این گیاه و بیماری‌های قارچی منتقل شونده همراه بذر آن در سال‌های 1390 و 1391 مبادرت به جمع‌آوری نمونه‌های بذر و شناسایی قارچ‌های همراه آن در سطح استان گردید. برای جداسازی قارچ‌های همراه بذر از 5 روش آزمایشگاهی: کشت روی محیط سیب زمینی/دکستروز/آگار، بلاتر، بلاتر انجمادی، شستشوی بذر و رنگ‌آمیزی جنین بذر استفاده گردید. ...

بیماری پژمردگی فوزایومی کاهو که عامل آن قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lactucum میباشد در کاهوکاریهای حومه کرج، شهر ری و ورامین شیوع دارد. این بیماری یکی از شایعترین و خسارت‌زاترین بیماریهای کاهو در این مناطق است . بیماریزائی قارچ عامل بیماری با استفاده از سه روش مایه‌زنی به اثبات رسید. میانگین آلودگی در طول فصل زراعی در کرج، شهر ری و ورامین به ترتیب 19، 19/6، 32/7 درصد و حداکثر زمان آلودگی مزارع در این مناطق 37/2، 35/4 و 50 درصد برآورد گردیده است . در این تحقیق 40 جدایه قارچ ...

در این مطالعه ارتباط بین ضایعات قارچی و پولیپ بینی مورد بررسی قرار گرفت . بین فروردین ماه لغایت اسفندماه 77 ، 48 بیمار (86% مرد و 14% زن ) با تشخیص پولیپ بینی مقاوم به درمان طبی و عدم سابقه بیماریهای سیستمیک مورد مطالعه قرار گرفت سن آنها 48-2 سال و ابتلا بیشتر در دهه سوم و چهارم مشاهده شد و نیز 28 بیمار به عنوان شاهد انتخاب گردید پولیپها از نظر هیستولوژی و قارچ ‏‎Hyphae‎‏ بررسى شده تر شحات بینی بیماران در گروه شاهد در محیط قارچ کشت شد ، 7/60 درصد سابقه آلرژی ، 7/10 % آسم و 1/ ...
نمایه ها:
قارچ | 
آلرژی | 
عفونت | 

دراین بررسی که به مدت ده ماه در رابطه با وضعیت آلودگی هوای سیلوهای شهر مشهد به عوامل قارچی صورت گرفت . در مجموع 8946 کلنی شمارش گردید که شامل 24 نوع عامل قارچی می‌باشد. در سیلوی جدید، 18 نوع قارچ شناسایی شد که مجموعا" 2098 کلنی را تشکیل می‌دادند و براساس آزمون Z، کمترین مقدار Z سفر و بیشترین مقدار آن، 36ˆ22 بوده که مربوط به پنی‌سیلیوم می‌باشد. در سیلوی قدیم، 13 نوع قارچ تشخیص داده شده که شامل 2740 کلنی می‌باشد و براساس آزمون Z، کمترین مقدار Z صفر و بیشترین مقدار آن، 36ˆ22 بود ...

در تحقیق حاضر ارتباط مشخص و معنی داری بین توانایی هیدرولیز ژلاتین و تولید آنزیم سلوبیوز دهیدروژناز خارج سلولی در محیط غربالگری حاوی دی کلروفنول ایندوفنول مشاهده گردید . بدین ترتیب که سطح فعالیت آنزیم در ایزوله های ژلاتیناز منفی در مقایسه با ایزوله های ژلاتیناز مثبت بالاتر گزارش گردید که این تفاوت در بسیاری از موارد از نظر آماری در سطح کمتر از 05/0 معنی دار بود. در بخش دیگری از تحقیق تاثیر هوادهی و مدت زمان انکوباسیون برفرایند رشد و تولید آنزیم سلوبیوز دهیدروژناز در قارچ کلاد ...

بر اساس كنوانسيون جهاني تنوع زيستي تمامي كشورهاي جهان موظف به شناسايي تنوع زيستي و انتشار نتايج حاصل از آن هستند. اين پروژه در اين راستا يعني شناسايي تنوع زيستي قارچ‌هاي ايران تهيه گرديده است. علت انتخاب قارچ‌هاي بيوتروف (شامل زنگ‌ها، سياهك‌ها و سفيدك‌هاي پودري) به آن دليل است كه اين قارچ‌ها علاوه بر فراواني و اهميتي كه از بعد تنوع زيستي دارند، از بعد كشاورزي نيز حايز اهميت بوده و در زمره مخربترين و زيان‌بار ترين قارچ هاي بيمارگر گياهان محسوب مي‌شوند. از ديدگاه كشاورزي قارچ‌ه ...
نمایه ها:
قارچ | 
دنا | 
قارچ |