عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین اجزا و عناصر کالبدی شهری که به ویژه در نسبت با شهروند و تقویت حس مکان در فضای شهری موثر واقع می گردد، ترکیب نمای ساختمان ها و به عبارت دیگر «نمای شهری» است. مقاله حاضر به تحلیل و مقایسه تطبیقی نمای شهری در دوره قاجار و عصری پهلوی و پیشهاد طرح معماری در راستای توسعه پایدار در اقلیم سرد پرداخته است. معماری قاجار به حق اصول، مبانی و الکوهای قدیم معماری ایران را ارتقاء بخشید و با جسارتی تحسین برانگیز نوآوری هایی در نمای شهری به وجود آورد. اما با شکل گیری معماری معا ...

هنر نقاشی قاجار تلاقی احساس هنرمند ایرانی اسلامی است که با اوج شیوه اروپایی آن روز، دوره رشد تکنولوژی را آغاز کرده بود. پژوهش حاضر به منظور مطالعه مفاهیم و کاربرد رنگ در نقاشی قاجار انجام گردیده است، بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و اطلاعات به روش کتابخانه‌ای گردآوری گردیده است. به علت عدم انجام هر گونه تحقیق تخصصی در این زمینه، محور پژوهش این پایان‌نامه بر مبنای مفاهیم و کاربرد رنگ در نقاشی های دوره فتحعلی شاه و زمان ناصری قرار داده شده است. اهداف دنبال شده عبا ...
نمایه ها:
قاجار | 

آموزش و پرورش، از دیرباز در ایران، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و با گسترش اسلام نیز بر میزان این اهمیت افزوده شده است. در کنار جایگاه ممتاز آموزش در ایران، مراکز مرتبط با فعالیت های آموزشی نیز اهمیت یافتند و با روی کار آمدن حکومت شیعه مذهب صفوی و تاکید بر علوم مرتبط با دین اسلام، آن دسته از مراکزی که در آنها دین و علوم وابسته به آن تدریس می شد نیز از اهمیت بیشتری برخوردار شدند. روند شکل گیری مدارس علوم دینی، به صورت رسمی و با شکل گیری نظامیه ها در دوره سلجوقی آغاز شد و با ...

در این پژوهش سعی شده است تا تصویر کلی از اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران دردوران قاجار، آراء و نظریات اصلاح طلبان بیرون از حکومت، اقدامات اصلاح طلبان درون حکومت داده شود. در ابتدای قرن نوزدهم جمعیت ایران حدود 6 الی 7 میلیون نفر بود که از این میزان حدود 80% در روستاها و مناطق عشایری و حدود 20% در شهرها زندگی می‌کردند. تا آغاز دوره مشروطه، ساختار اجتماعی ایران شامل طبقات ممتاز شهری (درباری، تاجر، روحانی)، متوسط شهری(صاحبان حرفه و کارگران دولت)، طبقه پایین (مزدبگیران) بودند. در دو ...
نمایه ها:
تعامل | 
نگرش | 
علما | 
تجدد | 
قاجار | 

تا قبل از دوره قاجار، تجویز و فروش دارو به بیمار توسط طبیبان و حکیمان و سپس عطاری ها انجام می گرفت. این روند تا اوایل دوره قاجار بر ساختار پزشکی ایران حکمفرما بود. در این دوره بر اثر تحولاتی که در زمینه پزشکی به وجود آمد، عطاری ها نیز جای خود را به داروخانه ها دادند. این پژوهش در پی یافتن پاسخی بر چگونگی روند تحول داروخانه در ایران دوره قاجار، سیاست دولت قاجار در تشکیل و توسعه داروخانه در ایران و نقش دارالفنون در شکل گیری داروخانه های جدید است. این رساله با روش توصیفی ـ تحلیل ...
نمایه ها:
عطاری | 
تجدد | 
قاجار | 

چکیده علیرضا خان عضدالملک از رجال متنفذ ایل قاجار بود که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه به دربار راه یافت و به مناصب و مقامات متعددی از جمله ایل خانی ایل قاجار رسید. وی اگر چه در مقایسه با دیگر رجال درباری این دوره از دانش سیاسی لازم برخوردار نبود، اما به دلیل حضور در دربار و دارا بودن منصب ایلخانی قاجار، در جریان حوادث بسیار مهم این دوره از جمله نهضت تنباکو در دوره ناصرالدین شاه تا انقلاب مشروطیت در دوره مظفرالدین شاه واستبداد صغیر تا فتح تهران حضور داشت و به واسطه خیرخواهی ...
نمایه ها:
قاجار | 

سرزمین ایران از دوران گذشته برای تمام کشورهای اروپایی اهمیت و ارزش زیادی داشته است. وجود آبراهه خلیج‌فارس و بنادر آن، بخصوص بندر بوشهر بر اهمیت سرزمین ایران افزوده است و کشورهای اروپایی بخصوص دولت انگلستان و فرانسه برای رسیدن به اهداف خود اقدام به فعالیت‌های فراوان تجاری، نظامی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی کرده‌اند. سرزمین ایران از گذشته‌‌های دور دروازه‌ای رو به آسیا بوده است و این موقعیت موجب گردیده است تا همیشه مورد توجه کشورهای اروپایی قرار گیرد. دولت فرانسه در زمان ناپلئون بنا ...

دوره ی قاجار را می توان از مهم ترین دوره های تاریخ ایران و دوران تغییر و گذار و تاثیر پذیری از غرب، دربسیاری از عرصه ها مانند امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری دانست. از بارزترین تاثیرات در هنر نقاشی می توان به نحوه ی نگرش انسان مدارانه ی غربی و تغییرات تکنیکی در نقاشی ایرانی اشاره کرد . مکتب پیکرنگاری درباری یکی از مهم ترین سبک های نقاشی در دوران قاجار می باشد، و با توجه به این مهم که امروزه نشانه شناسی، هم چون رویکردی به تحلیل متن، می تواند ما را به گستره ی معانی آثار هنر ...

امروزه یکی از دغدغه های معماران ایرانی ساخت خانه ای مطابق فرهنگ، اقلیم و طبق و روحیه خاص ایرانی شده است با نگاهی گذرا و سطحی به خانه های ساخته شده یا در حال ساخت در داخل کشور می توان علت مهم شدن این مسئله را دریافت. تمرکز بر روی معماریم سکونی به عنوان کالبد اصلی شهر در هر زمان ما را به این سمت رهنمون می سازد که در کنار شناخت شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و... در دوره های مختلف ایران با فهم نکات مثبت و منفی این نوع معماری و استفاده از تجارب معماری مدرن در ایران در پی ...