عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح بمنظور شناخت منابع اراضی کشور جهت تعیین قابلیت و استعداد اراضی بمنظور های مختلف کشاورزی در مناطقی که تاکنون شناختی از آن موجود نمیباشد انجام میگیرد و نتیجه کار بصورت نقشه هائی تحت عنوان نقشه ارزیابی منابع و قابلیت اراضی به مقیاس 1:250000 طبق استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب تهیه و توام با گزارش مفصل آنها منتشر و دردسترس برنامه ریزان و دست اندرکاران سیاست های کشاورزی مملکت قرار میگیرد در واقع این نقشه ها و گزارش مربوطه پایه و اساس کارهای عمرانی و کشاورزی در منطقه می ...
نمایه ها:
نقشه | 
خاک | 

طرحهای تحقیقاتی ارزیابی منابع و قابلیت اراضی بمنظور تشخیص منابع و تعیین قابلیت اراضی جهت بهره برداریهای مختلف کشاورزی انجام میگیرد.بطوریکه استفاده صحیح ازنتایج آن به بالا رفتن درآمدهای عمومی درسطح کشور کمک موثری مینماید.اساس این تحقیقات برپایه جمع‌آوری اطلاعات کلی و جامع درباره اراضی و خاک ،محیط رشد نباتات ،شرائط اقلیمی و غیره بوده که قابلیت و استعداد اراضی برای انجام امور مختلف کشاورزی ،دامپروری ،حفظ و احیا مراتع و جنگلها،ایجاد مراکز صنعتی شهرسازی و غیرو بابررسی کامل و دقیق ...

این طرح به منظور هماهنگی مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان هرمزگان انجام شده است . در زمان اجرای این طرح بخشی از اراضی که فاقد مطالعات صحرائی بوده و یا نتایج مطالعات نهائی نشده و منتشر نگردیده بود با تفسیر تصاویر ماهواره‌ای و با استفاده از اطلاعات خاک مراحل قبل با نقشه‌ها و گزارشات منتشر شده هماهنگ گردید. نهایتا نقشه هماهنگ شده مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان هرمزگان تهیه گردیده است . ...

طرح فوق درادامه تحقیقات ارزیابی کلی منابع و قابلیت اراضی بمساحت یک میلیون و هفتصد هزار هکتار بمنظور شناخت منابع و تعیین قابلیت اراضی جهت بهره برداریهای مختلف کشاورزی مناطق جنوب صوفیان -شبستر-طسوج تا حاشیه شرقی دریاچه ارومیه از اوائل سال 1362 شروع و عملیات صحرائی حدود 685000 هکتار ازاراضی آن طبق برنامه پیش‌بینی شده همان سال خاتمه پذیرفت که ادامه آن درسال 1363 تا تکمیل محدوده منظور شده ادامه خواهدیافت .جمع‌آوری اطلاعات تنظیم آمارهای مورد لزوم و تهیه نقشه های کوچک و نقشه نهائی ض ...

این طرح بمنظور شناخت منابع اراضی کشور جهت تعیین قابلیت و استعداد اراضی بمنظورهای مختلف کشاورزی در مناطقی که تاکنون شناختی ازآن موجود نمیباشد انجام میگیرد و درحقیقت پایه واساس کارهای عمرانی و کشاورزی در مناطق میباشد.نتیجه کار به صورت نقشه های ارزیابی منابع و قابلیت اراضی به مقیاس 1:250000 تهیه و توام با گزارش منتشر خواهدشد. ...

برای تعیین قابلیت اراضی و نیز طبقه‌بندی خاکهای خوزستان ، مطالعات خاکشناسی اجمالی اراضی شمالشرقی شادگان به مساحت یکصد و پنجان هزار هکتار (150 هزار) مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت . دراین مطالعات با استفاده از سیستمهای مختلف طبقه‌بندی خاک ، خاکها مورد بررسی قرار گرفته و به سه روش امریکائی- فائو-ایرانی طبقه‌بندی میشوند. و براساس راهنمای طبقه‌بندی اراضی ، کلاس اراضی مورد نظر تعیین خواهد گردید. حاصل کار بصورت نشریه‌ای همراه با نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی منتشر خواهد گردید. ...

برای مشخص نمودن تاثیرآبشوئی روی تغییرات کلاس‌اراضی درجه پنج وشش‌ازسری خاکهای زرندید(بمساحت 14500 هکتار) وبرخوار(بمساحت 3500هکتار)آزمایشات آبشوئی درکرتهای 3x2 متری باعمق 150سانتیمترآب باتوجه به روندتغییرات فیزیکوشیمیائی خاک درسه نوبت انجام خواهدشد.نمونه برداری خاک قبل‌ازانجام آزمایش وپس‌ازهر50 سانتیمترآبشوئی ودر پایان آزمایش‌ازاعماق0-25،25 - 50،50-100،100-150سانتیمتری انجام میشودوبرای تعیین پارامترهای موردنظربه آزمایشگاه ارسال میگردد.آب مصرفی بصورت تیمارهای مختلف :آب زیرزمینی ...

تعیین تیپها وواحدهای مختلف اراضی و ارزیابی قابلیت واستعداد آنها وشناسائی خاکها وتوصیه های فنی بمنظور استفاده صحیح ازمنابع خاک وآب وجلوگیری ازبه هدررفتن این منابع. ...
نمایه ها:
خاک | 
آب | 

این طرح بمنظور هماهنگ‌نمودن کلیه مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان مازنداران و تهیه نقشه رنگی و یکپارچه استان صورت گرفته و جهت استفاده برنامه‌های عمرانی کشاورزی در دسترس سازمانها و مسئولین زیربط قرار گرفته است . ...