عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح تحقیقاتی مقدار پارتنولید (که ماده موثره و ضد میگرن فیورفیو Tanacetum parthenium می‌باشد) گیاهان فیورفیو وابسته به نقاط جغرافیائی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور ابتدا بذر سه‌گونه مختلف گیاه فیورفیو از منابع مختلف تهیه و در تحت شرایط یکسان در گلخانه دانشگاه تبریز کاشته شدند. گیاهان در موقع گل‌دهی چیده شدند و بلافاصله به سه قسمت برگ ، ساقه و گل تقسیم گردیدند. مقدار پارتنولید هریک از اندام‌ها بانضمام کل گیاه دست نخورده با بکارگیری HPLC اندازه‌گیری شدن ...

در این طرح تحقیقاتی مقدار پارتنولید مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور ابتدا بذر سه گونه مختلف گیاه فیورفیو از منابع مختلف تهیه و تحت شرایط یکسان در گلخانه دانشگاه تبریز کاشته شدند. گیاهان در موقع گل‌دهی چیده شده و بلافاصله به سه قسمت برگ ، ساقه و گل تقسیم گردیدند. مقدار پارتنولید هر یک از اندام‌ها بانضمام کل گیاه دست نخورده با بکارگیری HPLC اندازه‌گیری شد. ابتدا پارتنولید یکی از نمونه‌ها، توسط کروماتوگرافی ستون جداسازی و فرمول ساختمانی آن با استفاده از روش‌های اسپکتر ...