عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 149

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهداف این مطالعه تعیین میزان شیوع به اشتراک گذاری بین گونه ای باکتری اشریشیا کولی بین سگ ها و انسان های سالم که با هم در یک خانه زندگی می کنند بر اساس تشابه نمایه الکتروفورز ژل در میدان ضربانی(PFGE) ، مقایسه توزیع گروه فیلوژنی اشریشیا کولی بین جفت های سگ- صاحب و بررسی اپیدمیولوژی به اشتراک گذاری بین گونه ای باکتری با استفاده از پرسش نامه بود. نمونه مدفوع از 25 جفت سگ-صاحب و 16 انسان کنترل جمع آوری شد. پنج کلنی اشریشیا کولی از هر یک از شرکت کنندگان جدا گردید و توسط آزمایش های ...

در تحقیق حاضر ، فیلوژنی مولکولی سردهSanguisorba L. (Rosaceae) ، شامل دو گونه ( Sanguisorba officinalis L. وS. minor Scop. ) و سه زیر گونهS . minor subsp. muricata (Spach) Briq.) ، S. minor subsp. lasiocarpa (Boss.et Hausskn). و ( S. minor subsp. minor Scop. از ایران با استفاده از نشانگر های nrDNAITS ، rpl۳۲-trnL (UAG) ، ترکیبی و نیز تکامل صفات ریخت شناسی گل و ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی بذر روی درختان فیلوژنی حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا نمونه های مو ...
نمایه ها:
Rosaceae | 
nrDNA ITS | 

سرده Hedysarum با دارا بودن حدود 200 گونه از اعضای اصلی قبیله Hedysarea به شمار می‌رود که در مناطق معتدله تا قطبی نیمکره شمالی پراکنش یافته است. مرکز اصلی گونه‌زایی این سرده در آسیای مرکزی و شمال آمریکا می‌باشد. به دلیل وجود هموپلازی فراوان در صفات ریخت شناسی این سرده تا کنون بسیاری از طبقه بندی‌های انجام شده برای این سرده مصنوعی بوده است. به همین دلیل مطالعه این رده براساس داده‌های مولکولی ناحیه‌ی nrDNA ITS،توالی trnL-trnL-trnF و ژن matK کلروپلاستی برای بازسازی روابط فیلوژ ...

جنس Consolida (DC.) S. F. Gray از خانواده آلاله ( Ranunculaceae) از گیاهان علفی، یک ساله، گلدار و مهمیزدار به شمار می آید. این جنس دارای 43 گونه است، در فلور ایرانیکا 23 گونه معرفی شده که 19 گونه از آن در ایران وجود دارد و چهار گونه از آن اندمیک ایران می باشد . در این پژوهش، بررسیهای بیوسیستماتیکی از قبیل: بررسی ساختار تشریحی دمبرگ، بررسی فیلوژنی بر اساس صفات ریخت شناسی و صفات بر روی 16 گونه از این جنس در ایران شامل: C. tehranica (Boiss.) Rech.f،(Boiss.) Schrod C. a ...

گیاه دارویی مور خوش، گونه ی اندمیک و انحصاری استان هرمزگان و تاکنون از هیچ نقطه ی دیگر کشور و جهان گزارش نشده است، یکی از مهمترین یافته های علم گیاهشناسی در جنوب غربی آسیا در سالهای اخیر به شمار میرود. در مطالعه اخیر بررسی فیلوژنی این گیاه بااستفاده از ژن matk که داخل کلروپلاست می باشد، صورت گرفته است. از نمونه های هرباریومی استخراج DNA صورت گرفت. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، قطعه ای از ژن matk تکثیر و توالی یابی گردید. با استفاده از نرم افزار پاپ درخت فیلوژنی آن رسم گ ...

مطالعات فیلوژنی زیادی بر اساس ژنوم میتوکندریایی در دیگر نقاط دنیا بر روی دوکفه‌ای‌ها تا بحال انجام شده است. بیشتر مطالعات انجام شده در ایران، بر اساس بررسی‌های ریخت‌شناسی موجودات انجام شده ولی گزارشی از بررسی‌های مولکولی بیشتر گونه‌های ایرانی از آب‌های جنوب شرقی ایران ثبت نشده است. در این پژوهش برای اولین بار پنج گونه از دوکفه‌ای‌های متعلق به زیررده Pteriomorphia مناطق زیرجزرومدی چابهار مورد بررسی فیلوژنتیکی قرار گرفت. نمونه‌برداری از سه ایستگاه اسکله شهید کلانتری، اسکله شهید ...

به منظور بررسی روابط فیلوژنی برخی زیگومیست (Zygomycete) های خاکزی نمونه برداری از عمق 15-10 سانتی متری خاک های برخی مناطق زراعی و غیر زراعی استان مازندران و گلستان به عمل آمد. پس از جداسازی و خالص سازی زیگومیست ها در محیط اختصاصی رزبنگال 61 جدایه از خاک های این دو استان بدست آمد که بعد از مشاهده کلنی ها، تهیه اسلاید میکروسکوپی و انطباق با کلید های شناسایی موجود در هفت جنس قرار گرفتند. از این بین دوازده جدایه به جنس Absidia، دو جدایه به Lichtheimia، چهار جدایه به Actinomucor، ...

کلستريديوم پرفرنژنس ، باکتري گرم مثبت و بي هوازي است که بر اساس توليد توکسينهاي کشنده اصلي به پنج تيپ از A تا E تقسيم مي شود چهار نوع توکسينهاي اصلي و عمده شامل توکسينهاي آلفا، بتا، اپسيلون و يوتا مي باشند. توکسين بتا، توکسين اصلي کشنده است که توسط تيپ هاي C,B کلستريديوم پرفرنژنس توليد مي شود اين توکسين يک زنجيره پلي پيتيدي با وزن مولکولي ه حدود 40کيلو دالتون است که به تريپسين بسيار حساس بوده و نقش اصلي در نکروتيک انتريت در انسانها و حيوانات را ايفا مي کند. در اين تحقيق ر ...

ویروس کم خونی عفونی، عامل بیماری بالینی کم خونی عفونی و یکی از عوامل ایمونوسوپرسیو در ماکیان می باشد. در این بررسی بافت های طحال، کبد و تیموس نمونه های درمانگاهی و کشتارگاهی جوجه گوشتی خراسان بزرگ، با هدف مطالعه تنوع ژنتیکی ژن های VP1، VP2 و VP3 این ویروس، به روش PCR غربال گری شدند. از میان نمونه های مثبت تعداد 20 نمونه با دو جفت پرایمر اختصاصی در برگیرنده بخش اصلی ناحیه رمز کننده VP1 و تمام ناحیه در برگیرنده VP2 و VP3 تکثیر و به صورت مستقیم، توالی یابی شدند. با حذف سویه هایی ...