عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 152

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصویربرداری حرارتی عملی است که در آن گرمای طبیعی تابش شده یا در حالت تماسی انتقال یافته از بدن توسط آشکارسازها، آشکار و اندازه گیری و به صورت تصویر نمایش داده می شود که این تصویر الگویی از توزیع گرمای سطح بدن می باشد. ما ضمن بیان تاریخچه مختصری از روش های متفاوت تصویربرداری حرارتی و بررسی جزئیات بعضی از این روشها به چگونگی انتقال حرارت و تنظیم دما در بدن پرداخته ایم و در نهایت روش یا روشهای اندازه گیری و بهینه سازی فاکتورهای فیزیکی تصویر را پس از تصحیح اشکالات دستگاه آورده ای ...

پیشرفت وسایل تصویربرداری پزشکی هسته‌ای سبب بهبود عمده‌ای در کیفیت تصاویر اعضای بدن، و در نتیجه تشخیص پزشکی بهتر، طی سالهای اخیر شده است . برای به حداکثررساندن ارزش مطالعات پزشکی هسته‌یا کیفیت تصاویر باید در بالاترین سطح نگه داشته شود. کیفیت تصویر مفهومی است که با اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی همچون یکنواختی، قدرت تفکیک انرژی، حساسیت و زمان مرگ مشخص می‌شود. برای بالابردن کیفیت تصاویر پارامترهای فوق باید در بالاترین حد ممکن باشد ولی در اثر عوامل مختلفی مقدار این پارامترها تغییر ...
 
دزیمتر نصب شده بر روی سینه نمایانگر معادل دز تمام بدن است .پرتوگیری 18 درصد پرتوکاران و میانگین پرتوگیری 62ˆ15 درصد مراکز بیش از حد دز نشان داده شد.معادل دز سطحی (تمام بدن)، گناد، ساعد (اندام فوقانی)، تیروئید و انگشتان اندازه‌گیری شد.براساس این بررسی دز معادل سطحی این اعضاء برابر نمی‌باشد در نتیجه با نصب دزیمتر در ناحیه سینه نمی‌توان به دز معادل سطحی تمام بدن دست یافت .سپس پرتوگیری بدست آمده از نتایج دزیمتری ترمولومینسانس و دزیمتر فیلم بج مقایس‌ه و برابر تشخیص داده شد.در مرحل ...

در تصویربرداری پزشکی هسته‌ای با دوربین گاما، با توجه به استفاده از مواد پرتوزا، برای تهیه تصاویر آناتومیک و یا اطلاعات فیزیولوژیک از اعضاء بدن لازم است که سیستم تصویربردار کاملا در شرایط بهینه و مطلوب باشد. در غیر اینصورت کیفیت تصاویر بدست آمده مطلوب نخواهد بود و این امر علاوه بر عدم تشخیص صحیح بیماری و پرتوگیری بی‌مورد بیمار، پرتوکاران و افراد جامعه، سبب به هدر رفتن مقادیر زیادی انرژی و مواد اولیه می‌شود. با اجرای برنامه کنترل کیفی دوربینهای گاما اطمینان از شرایط بهینهء کار ...
 
کانسر پستان شایعترین کانسر عضوی زنان و اولین علت مرگ و میر زنان 40 تا 45 ساله محسوب می‌شود. براساس تحقیقات انجام شده میزان کانسر پستان به تدریج رو به افزایش گذاشته است ولی به علت روشهای جدید و تشخیص سریع کانسر پستان میزان مرگ و میر ناشی از آن همچنان ثابت مانده است . در سه دههء گذشته تاکنون ماموگرافی همچنان به عنوان بهترین روش تشخیص کانسرهای پستان در مقابل سایر روشها (سونوگرافی، زیروماموگرافی، Light imaging) باقی مانده است . در این تحقیق که طی دو سال در بیمارستان بهمن یزد به ا ...
نمایه ها:
زن | 
یزد | 
تومور | 
پستا | 

این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی ‏‎(Quasi experimental)‎‏ از نوع آزمون - کنترل ‏‎(Case - control)‎‏ می باشد که با هدف تعیین میزان تاثیر برنامه خود مراقبتی طراحی شده بر وضعیت فعالیت های روزمره زندگی در بیماران سکته مغزی همی پلژیک بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شده است. ابزار و روش گردآوری اطلاعات در این مطالعه شامل پرسشنامه : (دموگرافیکی، ‏‎M.B.I‎‏ و ‏‎S.I.S‎‏) و چک لیست : ‏‎(Ashworth , Self report)‎‏ می باشد. اطلاعات مربوطه در دو مرحله گردآوری شده است. ...

تشعشعات یونساز به خصوص پرتوهای ‏‎X‎‏ و پروتوهایی که از مواد رادیواکتیو ساطع می شوند نقش بسیار حیاتی و در حال توسعه ای در پزشکی چه در تشخیص امراض و چه در درمان بیماریها ایفا می کنند . در این پژوهش میزان دوزپوستی بیماران درده نمای رادیولوژی در چهار مرکز آموزشی در تهران برآورد شده و سپس مقادیر مربوط در بین بیمارستانها با هم مقایسه و در نهایت مقادیر مربوط به هریک از بیمارستانها با مقادیر مرجع‏‎NRPB‎‏ مقایسه گردید . در هنگام برآورد دوز پوستی بیماران در چهار مرکز آموزشی تهران کمت ...